Kontakt os på info@modelflyvning.dk

Referat 2010

Referat af Repræsentantskabsmøde 2010

Dato: Søndag d. 21. marts 2010
Sted: ikke angivet
Mødetype: Repræsentantskabsmøde

Referat fra Repræsentantskabsmøde 21.03.2010

Deltagere    29 klubber repræsenteret, 82 deltagere, 96 stemmer ud af 206 mulige stemmer til repræsentantskabsmødet.

Fra bestyrelsen deltog Allan Feld, Ole Bjerager, Michael Munk, Jørgen Holsøe, Henrik Kildegaard, Regnar Petersen, Søren Vestermarken

Fra Sekretariatet deltog Marttin S. Nielsen, Chris Jespersen

1.    Valg af mødeleder og mødesekretær

Marianne Pedersen blev valgt som mødeleder og konstaterede at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt i flg. vedtægterne.

Chris Jespersen, Sekretariatet blev valgt som referent/mødesekretær.

Følgende stemmetællere blev valgt: Jan Hansen (Sønderborg MFK), Ole Bjerager (Linestyring Danmark), Tommy Olsen (Ellehammer). Ingen af disse var mødt med stemmeret.

2.    Aflæggelse af årsberetning (v/Formand Allan Feld)

I/S MODELFLYVENYT: Regnskab for I/S Modelflyvenyt blev gennemgået. Præsterer i år et ubudgetteret overskud pga. en betydelig besparelse på trykkeriomkostninger. Budgettet for 2010 er tilpasset de lavere trykomkostninger men er ellers i forlængelse af tidligere års budgetter.

Marianne Pedersen (som er bladets hovedredaktør) fik klapsalver for et godt blad, der bliver bedre og bedre.

INTERESSEGRUPPER: Flere nye interessegrupper har i året set dagens lys. Dette er i tråd med foreningens formålsparagraf om at styrke Modelflyvningen i Danmark. Interessegrupperne og deres formålsparagraffer og virke, kan ses på hjemmesiden www.modelflyvning.dk

NY ANSVARSFORSIKRING: Formanden orienterer om den nye forsikring. Grevesagen gjorde at vi måtte tage sagen op med forsikringsselskabet. Dette fordi der blev stillet tvivl om, hvorvidt vi var forsikrede i det omfang vi alle gik og troede. Allan Feld orienterede om sagens gang, der har været meget omfangsrig. Bestyrelsen besluttede undervejs, at få bistand af en advokat, hvilket har givete mere sikker grund under fødderne.

Den nye forsikring blev kort gennemgået og følgende blev fremhævet:

 • Ny forsikring ér trådt i kraft.
 • Gennemgang af forsikringspræmiens opbygning. Prisen er fremover 75 kr. pr. medlem pr. år. Forventet udgift for MDK 260.000 kr. mod nuværende 192.000 kr. Stigningen skyldes dels at der er udløst 6 års pristalsregulering samt den øgede dækning for §128.
 • Forsikringen er lagt om til et enhedsabonnement, som inkluderer ubegrænset udlandsflyvning i Stor-europa samt dækning af stormodeller. Dvs. der skal IKKE længere tegnes en tillægsforsikring.
 • Advokaten mener, at vi har fået en ret god aftale.
 • Det er ikke nyt, men det er nyt at vi er opmærksomme på det: Skadeslidte kan få et medansvar. Et eksempel er at en person løber ind på landingsbanen og bliver ramt af en flyver. Her vil man risikere at få et medansvar.

DU STORE VERDEN: Allan Feld gennemgik en planche, hvor Modelflyvning Danmark er sat ind i et diagram sammen med KDA, SLV, FAI, NBAC og som viser de indbyrdes tilhørsforhold og kommandoveje. Allan blev opfordret til at lægge oversigten på hjemmesiden.

BØRNEFØDSELSDAGE: Allan Feld så tilbage på 2009.

 • 2 år: Modelflyvning Danmarks fylder 2 år efter fusionen.
 • 1 år: Nyt flyvepladsudvalg, der fik ros for deres indsats.
 • 1 år: Ny web, der er oppe på 850 sider og har ca. 30 redaktører.
 • 1år: 2,4 GHZ tilladt til stormodeller.
 • ½ år: Nyt forum som bliver flittigt brugt. Konverteringen gik godt og sproget er blevet dansk.
 • ½ år: Nyt sekretariatet med Marttin & Chris. Fik klapsalver for indsatsen.

FORUM:  Nyt forum blev sat i verden, da Lars Kildholts det gamle var slidt op. Medlemmerne oplevede lidt opstartsbesvær, men kører godt nu. Forum er takket være en række frivillige oversat til Dansk (fik en stor tak). Masser af gamle emneområder er flyttet med over i det nye forum. I det nye forum har der været en del ballade. Det udløste en bestyrelsesbeslutning om at indføre "Moderator". Moderatorteamet har fungeret godt og de fik ros med på vejen, men desværre har nogle medlemmer givet moderatorerne et ufint modspil, og har specielt jaget to af dem.

MDK's WEB: Selvbetjeningsdelen fungerer og udbygges løbende. Stævnekalender fungerer og der kan oprettes heri, indmeldelse kan ske fra siden, se/ret egne medlemsoplysninger er på vej, kører i test. Klubhåndbogen er meget tæt på at være i drift, blanketter kan hentes på siden, udlånsliste kører p.t. ikke.

Andreas NFK spørger til brug af udlånslisten - Chris, Sekretariatet fortæller, at denne ikke p.t. er tilgængelig. Sekretariatet modtager reservationer og holder styr på disse. Udlånsliste har høj prioritet.

Peter EFK 87 - Roser for stævnekalenderen, den har været savnet.

PLANER FOR WEB: Allan Feld orienterede om udviklingsplaner for ny web. Der er følgende på vej: Onlinebetalinger, Nyt medlemsregister, flere muligheder i stævnekalender, udlånssystem, Selvbetjening personlige data, modernisering af klubhåndbog og senere selvbetjening for klubber.

Økonomi vedr. ny web, så er der brugt 156.000 kr. i 2009 og budgetteret med 150.000 kr. i 2010.
Investeringsniveauet i WEBben forventes at falde fra og med 2011.

RESTANTER: Vi har skruet bissen på overfor restanter. Dette har betydet, at antallet af rykkere er faldet fra 473 til 260. Årsag hertil kan være Allan Felds artikel i MFN.  Vi har desværre måttet ekskludere 3 stormodelpiloter er blevet ekskluderet. Allan Feld slår fast at vedtægterne håndhæves mht. at man mister man sine certifikater og betroede opgaver, hvis man bliver ekskluderet. MDK må ikke oplyse om de 3 stormodelpiloters identitet, men kan dog oplyse at der er tale om en pilot i Viborg, i ???? samt et klubløst men tidligere medlem af greve.

DET HAR BESTYRELSEN/SEKRETARIATET GENNEMFØRT SIDEN SIDST.

Allan Feld gennemgik plancher med oversigt.

 • Idriftsat direkte tilslutning til PBS uden om Foreningscentralen
 • Implementeret proces til tidlig udsendelse af medlemskort
 • Kørt ny betalings- og restanceprocedure
 • Ansat og indkørt nyt sekretariat
 • Idriftsat ny WEB-portal og etableret redaktørgruppe
 • Etableret ny service til filudveksling for MFN redaktører
 • Idriftsat ny stævnekalender på ny WEB
 • Idriftsat nyt Forum Etableret moderatorteam på Forum
 • Oversat Forum til danske ledetekster og vejledning
 • Implementeret det nye Logo, herunder klister- og stofmærker (kan købes hos Sekretariatet)
 • Etableret nyt Flyvepladsudvalg
 • Opnået medlemskab af Friluftsrådet (Jørgen Holsøe's fortjeneste)
 • Været vært for Nordic Aeromodelling Counsil
 • Etableret platform for interessegrupper
 • Tilkæmpet tilladelse til at bruge 2,4 GHz til stormodeller
 • Opnået regulering af FPV anvendelse
 • Revideret certifikatprøver (Michael Munk, hobbyudvalget)
 • Forankret Modelflyvenyt efter fusion
 • Hyret ny talrevisor
 • Indgået ny forsikringsaftale med QBE

DET ER VI I GANG MED

 • Færdiggøre og idriftsætte nyt medlemsregister (kører i test)
 • Arbejde på ny tilladt modelklasse over 25 kg
 • Arbejde på forøget tilladt flyvehøjde op til 600 meter
 • Gøre tilnærmelser til DIF
 • Etablere selvbetjening til indmeldelse og udmeldelse
 • Øge graden af selvbetjening for medlemmer og klubber
 • Tilbyde web-hotel for modelflyveklubbers hjemmesider (flere klubber står på spring)
 • Udarbejde ny elektronisk modelflyvehåndbog (flyvepladser)
 • Revidere stormodelkontrollantkonceptet (ligger i hobbyudvalget)
 • Danne support-/erfagrupper for klubber og flyvepladsetablering

Spørgsmål til beretningen fra salen:

Søren, Ellehammer: Beslutning/dom NFK, er ikke en principbeslutning. Jørgen Holsøe orienterer om at rapport kan fås hos Sekretariatet.

Marianne Pedersen spørger - Hvad kan klubberne gøre ude på pladsen, hvis de har et medlem som ikke har betalt. Svar klubberne kan kontrollere medlemskort. Hans-Jørgen (?) efterlyser medlemsliste fra Sekretariatet. Svar: Nyt medlemsregister kan bruges til at acceptere deling af oplysninger. Marianne Pedersen tilføjer, at vi skal have med at billeder må bringes i MFN.

3.    Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene

Regnar Petersen (formand eliteudvalg) indleder med at fortælle, at der har været pæn aktivitet i de enkelte udvalg og der forventes fortsat god aktivitet i kommende sæson. Der er ikke så meget nyt bortset fra selvfølgelig IMAC.

SKALASTYRINGSGRUPPE  (Orientering fra Bjarne Pedersen blev læst op). Stor aktivitet på konkurrenceområde og til træf. Afholdt 3 Skala cups foruden DM. Forsøger at sprede sine arrangementer til forskellige klubber for at øge interessen. Har deltaget i EM/NM, hvor det i NM blev til en 2. plads for hold. Skalapiloterne oplever et større og større netværk. Henrik Kristiansen var dansk dommer ved EM og fik ros for sin indsats. DM blev afholdt på Sjælland (Gerlev) og klubben fik ros for indsatsen.

HELIKOPTERSTYRINGSGRUPPEN (Orientering fra Kim Jensen blev læst op). 34 piloter har deltaget i de 3 helibatic konkurrencer, der blev afholdt i Brønderslev, Greve og Sønderborg. I den største internationale konkurrence 3D-masters var der deltagelse af Klaus Jensen, Kim Jensen og Sebastian Duus - første gang at Danmark stiller med fuldt hold. Det blev til en flot 9. plads. I Munich Heli Masters deltog ligeledes 3 piloter. Fremhæves at Sebastian Duus (15 år) fik titlen "Bedste nye plot". Funfly stævnet "Pitch Brother Smackdown" blev fremhævet som noget unikt og noget der bliver lagt mærke til i udlandet. F3C har det svært, derfor er der iværksat F3C-Seminar i april. Styringsgruppen takker for den økonomiske støtte.

KUNSTFLYVNING: Per Henriksen. Ny formand for styringsgruppen, da han er gentiltrådt. 2009 referat ligger på hjemmesiden. NM afholdt i Grenaa, under vanskelige forhold. Klubben og personalet og forplejning fik ros. Meget regn prægede de 4 dage. Alle runder skulle afvikles så der blev fløjet til sent. Der er afholdt 5 nationale konkurrencer alle med travle dage med konstant flyvning. Ser spændt frem til, hvad IMAC kommer til at bidrage med. Håber på mere tid til begynderklasserne til stævnerne..

Hold til VM - 2 mand af sted i 14 dage for at flyve i 4 dage. Fik gode oplevelser sammen med de store piloter, der er kendt fra de store lande. Deltager i år med fuldt hold i Østrig.

SVÆVEFLYVESTYRINGSGRUPPE: Jan Hansen orienterede forsamlingen. I alt 5 grene indenfor svæveflyvning (F3B, F3J, F3F, F3K og 2 meter).

F3B: 3 hjemlige konkurrencer med deltagelse af 11 piloter + en enkelt Nordmand. Ikke deltaget i udenlandske konkurrencer.¨

F3J: 3 hjemlige konkurrencer (vinter, sommer og efterår). I år forsøges med 3 sommerkonkurrencer. 18 piloter har deltaget i de 3 konkurrencer. Deltog ikke i VM.

F3F: 3 hjemlige konkurrencer. 4 danske piloter har deltaget i eurotour konkurrencer. I 2010 afholdes igen 3 danske konkurrencer + 15 træningssamlinger. Kaj Henning Nielsen (67 år) blev fremhævet for en aldeles aktiv sæson i alt 20  konkurrencer/samlinger.

F3K: Nyere klasse, hvor man kaster en svæveflyver, en klasse der er ved at bide sig fast. Erik Dahls indlæg blev læst op. Beretter om stor træningsaktivitet og deltagelse i udenlandske konkurrencer. I 2010 får klassen 4 nationale konkurrencer + nogle træningssamlinger.

2 METER: Klassen har ikke haft den ønskede søgning. Klassen eksisterer stadig, men der afholdes ingen 2 meter konkurrence i 2010. Er der klubber i landet, som ønsker at afholde konkurrencer, så sig til.

Jan Hansen slutter med at fortælle, at pokalkampen blev vundet af Jesper Jensen, Sønderborg MFK.

STYRINGSGRUPPE FOR ELEKTRISK SVÆVEFLYVNING: Peter Bech orienterede. Et aktivt år, som man kan læse mere om på hjemmesiden.  Landsholdet deltog ved EM i Rumænien, hvor det blev til et godt stævne og med hæderlige resultater.  

Peter Bech fremhæver, at der skal ske noget for begyndere, så der kan komme nye piloter til. Derfor afholdes "Hotlinier intro". Der blev vidst video med Multiplex Blizzard. Gruppen får ros for at lave en begynderklasse.

LINESTYRINGSGRUPPEN: Ole Bjerager orienterede. Der er ca. 50 aktive piloter, hvor 30 deltager aktivt i konkurrencer. Flere piloter kommer fra radiostyringsgruppen. Arrangeret 6 stævner med Limfjordsstævne som det største. Limfjordsstævnet havde deltagelse af piloter fra 8 lande. Det er et internationalt stævne (World Cup i F2A Speed og F2D Combat).  

Har deltaget i en række internationale konkurrencer bl.a. NM Karlskoga, EM Belgrade Serbien, World Cup.

Repræsenteret ved VM, som var dårligt organiseret. Ikke tilfredse med resultater.

Sender i år hold til VM i Ungarn. 6 personer, hvor der er store forventninger.

Ole Bjerager er tovholder på et mentaltræningskursus under Eliteudvalget. Dette er under udarbejdelse og forventes gennemført  i foråret.

Ole Bjerager takker Regnar Petersen godt for samarbejdet.

STYRINGSGRUPPE FOR FRITFLYVNING: Lars Buch Jensen fortæller om 2009. Et meget aktivt år. Deltagelse ved VM i Kroatien med næsten fuldt hold. Lærerigt, men ikke gode resultater. World Cup (det store indenfor grenen), gået godt. 320 deltager (F1A) LBJ blev nr. 90. Har selv arrangeret cup i Sverige, hvilket gik godt. DM foregår på Skjern Enge.

HOBBYUDVALGET: Michael Munk orienterer om et roligt år. Flyvepladsudvalget klarer sig selv og er kommet godt i gang. Største opgave har været at uddele penge til klubber, der har søgt om støtte til stævner. Opfordrer klubberne til at søge. Stormodelseminar afholdes i 2011 i en ny version der arbejdes på.

FLYVEPLADSUDVALGET: Henrik Kildegaard orienterer. Der er 3 mand i udvalget som står for godkendelse og ændringer af pladser. Har behandlet 15 konkrete sager, 5 ikke afgjort, 9 godkendte, 1 afslag. 3 af sagerne er vedr. helt nye klubber/pladser Har oplevet flere henvendelser efter ibrugtagning af web. Kommunesammenlægninger fremmer p.t. ikke ekspeditionstiderne.

SLV er meget interesseret i vores arbejde. Sidste år besøgte de et par klubber, med gode resultater til følge. Dette fortsætter fremover. Klubberne adviseres inden SLV aflægger besøg. SLV kontrollerer, om vi overholder eget pladsreglement. SLV ser ofte på klubbernes hjemmesider, og disse får ros. Husk at få pladsreglement på hjemmeside.

Klubhåndbogen + flyvepladshåndbogen er også under dette udvalg. Klubhåndbogen blev fremvist i demoudgave og blev rost. Denne kommer til at snakke sammen med det nye medlemsregister. Flyvepladshåndbogen kan hentes på hjemmesiden.

UDVALG BL-9: Henrik Kildegaard orienterer. SLV har bedt os komme med et bud på ny BL-9. Udvalg bestående af Regnar Petersen, Henrik Kildegaard og Arne Bruun. Vigtigst er at få mega-modeller op til 150 kg. + øget flyvehøjde op til 600 meter. Det kan næppe opnås i alle klubber, men der kommer nærmere information herom. Tidshorisont 2011-2012.

Jan Hansen spørger til flyvehøjden. Arealbegrænsning bliver en nautisk mil fortæller Regnar Petersen.

Poul Munch KFK spørger om der kan lægges billeder ind af selve pladsen/arealbegrænsningen i Klubhåndbogen. Dette bliver muligt oplyser Henrik Kildegaard.

Thomas Røjgaard, Fritflyvning. Beder om at blive taget med på råd omkring flyvehøjde. Regnar Petersen oplyser, at det skal de nok komme og at det fortsat er muligt at søge en dispensation.

Carsten Grøn, Jetgruppen spørger om flyvepladser ikke skal registreres som tilladt for jet? Er automatisk med i en stormodelgodkendelsen, oplyser Henrik Kildegaard.

Jørgen Vendorf TJEK konstaterer, at der er gebyr hos SLV for behandling.

Peter Bech - BL-9 bliver teksten mere direkte? Ja oplyser Kildegaard, bliver skrevet på dansk.

Søren Silkeborg EL/Svæv. Leje af militære områder. Her kan der opnås større flyvehøjde. Vil dette være i konflikt med loven? Nej oplyser Henrik Kildegaard.

Henrik Kildegaard meddeler, at der skal findes en ny til udvalget. Efterlyses en fra Sjælland. Emner efterlyses. Det kan udmærket være et medlem udenfor bestyrelsen.

Holsøe fortæller at han trækker sig. Holsøe valgt efterår 1993. 16,5 år på posten.

FORMANDEN TAGER ORDET INDEN FROKOST

Tale Allan Feld til Jørgen Holsøe i anledningen af, at Jørgen Holsøe efter mange års virke i bestyrelsen har valgt at trække sig. Gave overbragt af Allan med tak for indsatsen og med ønske om mange gode år endnu. Jørgen Holsøe modtog publikums klapsalver.

Regnar Petersen tager ordet: Modelflyvning Danmark har en pokal tilbage "Initiativpokalen". Gives til folk, der har udvist et særligt initiativ. Michael Lund fra Hjørring MFK modtager pokalen for sin indsats med at få IMAC kunstflyvning op at køre. Michael var ikke til stede, men fik klapsalver sendt hjem sammen med pokalen.

4.    Fremlæggelse af revideret årsregnskab

Kan hentes fra hjemmesiden senest den 7. marts 2010 jf. vedtægterne.

Regnskabet for 2009 blev gennemgået af Chris Jespersen. Først blev der fra det nye Sekretariat sendt en varm hilsen til Karen & Arild for deres medvirken til at overdrage opgaver til det nye Sekretariat.

Regnskabet blev gennemgået og det er gået nogenlunde som forventet. Indtægter er som ventet. Omkostninger til Modelflyvenyt er billigere end ventet, udvalgene holder deres budget, redaktionen ligger lidt over pga. køb af linser. Omkostninger til ny web lavere end ventet, men der er tale om periodeforskydning, da der fortsat er opgaver at løse. Der er medtaget 2 x renteindtægter på obligationsbeholdning grundet ændret regnskabspraksis. Året ender ud med tilfredsstillende -110.000 kr. mod forventet -305.000 kr.

Spørgsmål fra salen:

Andreas Larsen, NFK spurgte til om bestyrelsen får dækket kørsel til bestyrelsesmøder? Chris svarede at det gør bestyrelsesmedlemmerne og taksten er fastsat til 2,50 kr. pr. km.

Jørgen Holsøe gjorde opmærksom på, at der skal være en egenkapital af en vis størrelse, for at kunne imødekomme de faste udgifter som MDK har overfor ansatte og Modelflyvenyt. Chris forklarede, at dette beløb var ca. 1 mio. kr. men at det også er beslutning, at vi ikke skal akkumulere yderligere egenkapital. Allan Feld tilføjer, at der er bestyrelsens ønske, at formuen skal anvendes jf. formålsparagraffen.

5.    Behandling af anmeldte forslag

Ingen forslag var anmeldt.

6.    Valg af formand

Allan Feld er på valg (modtager genvalg)

Der var ikke andre kandidater. Allan Feld blev genvalgt. Allan takkede for valget og modtog klapsalver.

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

På valg er:

   i.    Jørgen Holsøe (modtager ikke genvalg)

   ii.    Regnar Petersen & Michael Munk (modtager genvalg)

Suppleanten vælges for 1 år ad gangen og Anders Hansen ønskede at genopstille.

Marianne Pedersen efterspurgte andre kandidater til bestyrelsen. Udover de tre på genvalg havde Steen Høj, NFK og Joen Pedersen, OMK meddelt, at de opstiller til bestyrelsen.

Hver kandidat holdt herefter en kort valgtale, hvor de motiverede deres ønske om at arbejde i bestyrelsen samt præsenterede deres evt. visioner:

 • Anders Hansen (genopstiller) fra Falken. Sidder i dag i Hobbyvalget og er i dag suppleant til MDK's bestyrelse. Vil arbejde for ungdommen.
 • Regnar Petersen (genopstiller) fra Brande Modelflyveklub. Har været med i bestyrelsen og er formand for eliteudvalget. Vil gerne være med til at støtte op om de mange nye tiltag for eliteudvalget og vil arbejde for at få flere aktive unge medlemmer. Sidder i dag som næstformand, men ønsker ikke at fortsætte som dette. I stedet skal tiden helliges arbejdet i eliteudvalget.
 • Michael Munk (genopstiller) fra Dronninglund Modelflyveklub. Har siddet i bestyrelsen og hobbyudvalget de seneste 3 år. Vil gerne have lov til at gennemføre det næste stormodelseminar, da han har mange forslag og forbedringer til gennemførelse af dette og vil gerne have mulighed for at gøre dette arbejde færdigt.
 • Joen Pedersen fra Odense Modelflyveklub. Har været aktiv modelflyver siden han var 12 år, dog har holdt pause i en årrække. Vil arbejde for at vi får flere unge ind i sporten samt for udbredelse af Eliten.
 • Steen Høj kan bidrage med en masse erfaring indenfor samarbejde. Har erfaring med kontakter til offentlige instanser. Flyver kun Svæveflyvning.

Der kunne afgives i alt 3 stemmer pr. delegeret. Der kan kun stemmes på hver kandidat én gang.

Udleveret 96 stemmesedler

For de indvalgte fordelte stemmerne sig således:

Regner Petersen             90 stemmer
Michael Munk                 95 stemmer
Anders Hansen               82 stemmer
Steen Høj Rasmussen     65 stemmer

Resultatet af afstemningen blev at Michael Munk, Regner Petersen og Anders Hansen blev valgt til bestyrelsen. Steen Høj blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

Den nye samlede bestyrelse består herefter af Allan Feld, Søren Vestermarken, Arne Bruun, Ole Bjerager, Karsten Kongstad, Henrik Kildegaard, Michael Munk, Regnar Petersen, Anders Hansen og Steen Høj er suppleant

8.    Valg af revisorer og suppleant

Ejnar Hjort modtager genvalg som kritisk revisor. Genvalgt med applaus.

Ole Hilmer Petersen modtager genvalg som suppleant for kritisk revisor. Genvalgt med applaus.

9.    Budget og kontingent for det kommende år

Chris Jespersen gennemgik budgettet for 2011. Der forventes uændret aktivitet. Budgetteres med underskud, hvilket blev forklaret med, at man ønsker at nedbringe formuen.

Kontingentet er forudsat at være som i 2010.

Keld Laursen, Silkeborg El og Svæv mente ikke at vores egenkapital er overvældende. Hvor længe ønsker man at fortsætte "nedsparingen". Chris forklarede, at vi p.t. ønsker at gennemføre udbygningen af web og det koster penge. Når den er gennemført, skal vi afklare om vi kan spare på udvalgte områder eller om der skal ske en kontingentstigning. Allan Feld oplyste, at man fortsat ønsker at bruge penge på aktiviteter, der kan få flere ud at flyve. En del af de budgetterede underskud skyldes omlægning til den nye hjemmeside + medlemsregister. Formuen skal derfor have en passende størrelse. Budgettet enstemmigt vedtaget ved applaus.

10.  Eventuelt

Keld Hansen, MFK Falken, når der sker en skade på flyvepladsen, der anmeldes til forsikringsselskabet via sekretariatet, er det nu således at bestyrelsen for klubben ikke får besked om skaden. Det ville være dejligt, om klubbernes bestyrelse fik besked så man kan forebygge fremtidige skader af samme slags. Bestyrelsen ønsker, at sekretariatet sender besked til klubbens kontaktperson om, at der har været en skade og det bliver proceduren fremover oplyser Allan Feld.

Jan Østerling: Hjemmesider i modelflyvning.dk til klubberne, hvor langt er vi? Allan Feld siger, det er nært forestående.

Jan Østerling, KFK - problemer med landzonetilladelse. Forslag om at etablere et arkiv i MDK regi med klubbernes landzonetilladelser, klageafgørelser, rapport om støj m.m. Henrik Kildegaard oplyste, at alt materialet der anvendes til sagsbehandling i flyvepladsudvalget gemmes til brug for senere behandling. Henrik Kildegaard orienterede kort om sagen i Brønderslev, hvor kommunen har ønsket en støjmåling Der laves en måling af et firma kalde Delta. Det ønskes, at disse målinger bliver tilgængelige for alle klubber, hvorefter de enkelte klubber der så kan anvende det i enkelte sager. Chris Jespersen, Brønderslev MFK uddyber sagen og fortæller at støjmålingen kan blive tilgængelig for alle, hvis Modelflyvning Danmark kan give et tilskud til projektet.

Peter Bech spørger til login på hjemmeside, medlemsregister og selvbetjening på webben. Allan Feld svarer, at det er på vej.

Marianne Pedersen fortæller lidt fra Modelflyvenyt. Blevet til 408 sider, ny bagside (klapsalver). Bagside i redaktionens hænder. Billeder fra medlemmerne bliver i bedre og bedre kvalitet. Dejligt med en masse materiale. Fornøjelse af at få profilbillede med til artikler. Mange vil gerne have artikler i bladet. Send gerne mange billeder. Luksusproblem, der er mange artikler. Redaktionen blev præsenteret - fik klapsalver. Ruben Sonne ikke til stede.

Hermed var mødet slut.

Dirigenten takkede for god ro og orden!
Formand Allan Feld takkede dirigenten for veludført arbejde.
Der blev til sidst ønsket god sæson.

Arrangør/ansvarlig: ikke angivet