I Modelflyvning Danmarks vedtægter kan man læse følgende.

§10 Ordinært repræsentantskabsmøde
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest den 31. marts. Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde skal ske mindst 6 uger før mødet ved opslag på MDK's hjemmeside.

Af indkaldelsen skal fremgå at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest på en nærmere specificeret dato mindst 4 uger før mødet.

Indkomne forslag samt revideret regnskab og budgetforslag offentliggøres på den adgangsbeskyttede del af MDK's hjemmeside senest 2 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.

Foreningen udsender senest 4 uger før mødet meddelelse til de registrerede klubber og interessegruppers kontaktperson angående deres registrerede stemmeantal.

Det ordinære repræsentantskabsmøde skal behandle en dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende punkter:

1.    Valg af mødeleder og mødesekretær
2.    Aflæggelse af årsberetning v. formanden
3.    Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene
4.    Fremlæggelse af revideret årsregnskab
5.    Behandling af anmeldte forslag
6.    Valg af formand
7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
8.    Valg af revisorer og revisorsuppleant
9.    Budget og kontingent for det kommende år 
10.  Eventuelt

På undersiderne her kan du finde protokollen (referatet) af repræsentantskabsmøderne siden 2008

Ved repræsentantskabsmødet i 2012 blev det vedtaget at klubber kan repræsentere hinanden helt eller delvist ved brug af fuldmagter. Det giver klubber som vanskeligt kan fremmøde på Repræsentantskansmødet en mulighed for alligevel at gøre deres indflydelse gældende.

Til fuldmagterne skal så vidt muligt bruges den fuldmagtsblanket, som kan downloades fra denne side. Det er dog muligt i tilfælde fx sygdom at give fuldmagt med kort varsel via e-mail til sekretariatet.