Kontakt os på info@modelflyvning.dk

Referat 2009

Referat af Repræsentantskabsmøde 2009

Dato: Søndag d. 22. marts 2009
Sted: Fjelsted Skov Kro på Fyn
Mødetype: Repræsentantskabsmøde

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark søndag den 22. marts 2009 på Fjelsted Skov Kro, Ejby

I medfør af §§ 9 og 10 i Modelflyvning Danmarks (MDK) vedtægter er der indkaldt til årligt ordinært repræsentantskabsmøde.

Præsentation ved formand Allan Feld. 79 deltog fra 36 klubber herved var 111 ud af 201 mulige stemmer repræsenteret.

1. Valg af mødeleder og mødesekretær

Marianne Pedersen blev valgt som dirigent. Marianne konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt. Der blev spurgt ind til, om der var nogen til stede uden stemmeret til stemmeoptælling. Anders Hansen, Per Nielsen og Henning Forbech, meldte sig.

2. Aflæggelse af årsberetning ved formand Allan Feld

 • Sidste år blev et samarbejde med Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) startet, men sat lidt i stå pga. en del administrativt arbejde med sammenlægningen af de tre unioner. Arbejdet med at knytte et tættere samarbejde tages op igen.
 • Fusionen mellem de tre unioner er blevet en realitet. Modelflyve Nyt (MFN) er endnu ikke blevet overført. Karsten Kongstad har kontakt til en advokat som kigger på sagen. I/S skal omdannes til ApS. Fritflyvnings- og Linestyringsgrupperne har i den 3 årige overgangsperiode hvert et bestyrelsesmedlem. Medlemmet udpeges af grupperne og det er p.t. Ole Bjerager og Karsten Kongstad der beklæder rollerne.
 • Nyt logo - tages op senere på mødet.
 • Resultatet af den nye hjemmesides forside blev vist på lærred. Indtil videre har koncentrationen været om indholdet. Design kan der arbejdes med på et senere tidspunkt. En stor fordel er det, at opdatering af hjemmesiden kan uddelegeres. Indtil videre har 30 personer arbejdet med den.
 • MFN regnskab er blevet revideret af revisorer, og det ser ud, som det plejer.
 • RCU/MDK har kommunikeret meget med IT- og Telestyrelsen om modelfjernstyring på 2,4 GHz, da det i forbindelse med ansøgning om brug af 2,4GHz til stormodeller kom frem at frekvensen ikke må benyttes til modelfly Danmark. Efter dialog med IT- og Telestyrelsen er misforståelsen rettet og styrelsen anerkender brug af 2,4GHz til modelfly, efter gældende europæiske forskrifter. Godkendelsen af 2,4GHz til stormodeller ligger ved Luftfartsvæsenet ved Henrik Michelsen. En godkendelse skulle være tæt på vej.
 • Der er blevet afholdt møde i NBAC Nordic Baltic Aeromodelling Counsil. Her snakkede man om, hvad der optager modelflyvere rundt om i Norden bl.a. lovgivning. USA er gået foran med regler vedrørende kameraudstyr på fly, som sender billedet ned til piloten på jorden - det kan give problemer, hvis der flyves for langt væk og fly falder ned. På NBAC mødet aftaltes en fællesnordisk holdning til spørgsmålet, som er lempeligere end den amerikanske. SLV er orienteret om dette.
 • MDK står over for at skulle have et nyt sekretariat. Der er indkommet en del ansøgninger som svar på stillingsopslaget. NB! Det har ikke været nævnt i stillingsbeskrivelse, at ansøger skal have husrum til opgavevaretagelsen, ca. 10 m2, og derfor falder et par ansøgninger fra. Der er ansøgningsfrist den 1. april. Der bliver en måneds overlap. Edb løsninger skal overtage meget af sekretariatets trivielle arbejde.
 • Der vistes på lærred en oversigt over, hvor færdiggjort arbejdet med Modelflyvebogen er. Allan udtalte, at bogen umiddelbart synes at være en god idé, men at der er tvivl om, hvordan den skal blive skrevet færdig. Indtil videre har bogen dog intet kostet udover lidt mødeaktivitet.
 • Miljøsagen i Langstrup Mose er endnu ikke afsluttet - sagen bliver mere og mere aktuel. Naturfredningsforeningens hovedafdeling er blevet kontaktet for at indlede en generel dialog, men tilbagemeldingen lyder, at de enkelte sager skal tages op lokalt.
 • MDK har ansøgt Friluftsrådet om medlemskab med henblik på at få deres opbakning. Jørgen Mouritzsen udtalte, at rådet bakker op ved at deltage i møder lokalt, og at der via dem er dialog mellem parterne.
 • Justitsministeriet har varslet et forbud mod nitro og andre farlige kemikalier. Forslaget er sendt i offentlig høring. MDK sender et høringssvar som beskriver vores behov for op til 30% nitro.
 • Kim og Steen er på valg og ønsker ikke at genopstille. Steen og Kim har været med i mange år og har gjort et godt stykke arbejde. MDK takker for det arbejde, de har ydet i bestyrelsen.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der kunne stilles spørgsmål til formandens beretning:

Ifm godkendelse af 2.4Ghz til stormodeller blev der spurgt om hvilke typer og fabrikater af udstyr, da der som bekendt er forskelle på virkemåden. Allan svarede, at Telestyrelsen kræver at udstyret har en mitigerende protokol for at måtte sende med 100mW, men MDK ikke har forudsætning for at skelne mellem udstyrstyper­ne, og må blot forholde sig til om udstyret er behørigt CE-mærket.

 • Anders fra Haderslev fortalte om en god natursag hos dem. Godkendelse foreligger så længe modelflyverne opfører sig ordentligt. Ornitologerne har intet imod, at modelflyverne er der, selvom de flyver ind over søen.
 • Jørgen Holsøe supplerede med en oplysning om, at en henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening (DN) om et nærmere samarbejde mellem Modelflyvning Danmark og DN, havde givet det svar, at DN ville anbefale et samarbejde mellem de enkelte klubber og DNs lokalkomite i området. Jørgen kom med det gode råd, at hvis vi havde en "god sag", som f.eks. den vi lige har hørt om fra Haderslev, ville det være utrolig godt, hvis der kunne skrivesen god artikel om sagen til DNs blad "Natur og Miljø".En sådan artikel ville informere alle DNs lokalkomiteer om, at vores hobby ikke er til skade for naturen ogfuglelivet.
 • Jørgen Mouritzen spurgte, om bestyrelsen har et tidsperspektiv på samarbejdet med KDA? Allan svarede, at det p.t. er på tankestadiet, men at samarbejdet vil blive udbygget. MDK fik sidste år et udspil fra KDA, men det var ikke i MDKs favør. Allan udtalte dog, at han ikke var i tvivl om, at KDA vil stå bag MDK i en aktuel natur og miljøsag. Jørgen Mouritzen supplerede med, at MDK kan have fornøjelse af et samarbejde med KDA særligt i forbindelse med natur og miljøspørgsmål.

3. Aflæggelse af årsberetninger fra udvalgene

Eliteudvalget:
Regnar berettede, at alle har været aktive i 2008. Det største arrangement herhjemme var Nordisk Skalamesterskab, som gik godt. Der har været forskellige Eurotours i landet (svævefly) i F3F og F5B. Hotlinerne har levet lidt stille de sidste år, men de er på vej frem. Det samme gælder F3K (kastesvævere) blandt en lille ihærdig flok. F3B har spredt sig i landet bl.a. på Sjælland og i Nordjylland, og har dermed flyttet sig fra centeret i Sønderborg. Kunstflyvning i traditionel forstand forsatte højt niveau. IMAC er startet op på konkurrenceplan i Hjørring. Heli Gruppen har tilpasset flyveprogrammer til de udfordringsniveauer, der er. I 2009 skal der ske spændende ting: Fritflyverne og linestyring er kommet med i unionen. Der bliver et Nordisk Mesterskab i Grenå (kunstflyvning), og der kommer Eurotour konkurrencer - det forventes at blive et spændende år. Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Jetgruppen:
Bent Hjuler berettede, at det er vigtigt for jetgruppen, at der kan findes steder i landet, hvor der kan flyves jet. Der er i 2008 bl.a. fløjet i flere lufthavne. På Sjælland er der ingen steder, der kan flyves jet. Der er blevet afholdt et jet træf pr. måned både sommer og vinter. Michael Dines og Stig Andersen har holdt gode foredrag om flyvemetoder, materialevalg, sikkerhed m.v. Tilsvarende vil nok blive arrangeret igen i 2010. Årets jet-sommerlejr gik godt bl.a. pga. gode vejrforhold. Jetgruppen takkede de klubber, som har stillet baner til rådighed i 2008. Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Svæveflyvegruppen:
Steen Høj berettede, at der i 2008 har der været et fornuftigt aktivitetsniveau på svæveflyvefronten. I F3K, som er i sin etableringsfase herhjemme, er der bl.a. blevet afholdt en international konkurrence i Brande.  I 2009 vil denne konkurrence være med i F3K Eurotour kalenderen, og dette vil givetvis øge deltagerantallet i forhold til i år. I F3J har Keld Jensen lagt et stort arbejde i at arrangere konkurrencer uden for sæsonen, og det blev både til en vinterflyvning F3J og en efterårsflyvning F3J. Derudover var der JM i Esbjerg og DM på Sjælland, så der har været en god F3J aktivitet i 2008. I F3B var der DM i Odense, og i november afholdes der også en efterårs F3B konkurrence på Sjælland. Og det er første gang i en hel del år at der er fløjet F3B konkurrence på Sjælland, så det er fint at denne aktivitet også spredes lidt igen. I F3F klassen har der også været afholdt en Eurotourkonkurrence i Danmark, idet JM F3F i år var tilmeldt Eurotouren. Derudover har F3F'erne afholdt en hel del planlagte træningssamlinger for både at øge træningsindsatsen og give nye piloter mulighed for at flyve på bane uden "konkurrencenerverne" slået til. I 2 meter klassen afholdte SMSK i år 25 års jubilæums postkonkurrence og DM. Internationalt har Kaj Henning Nielsen deltaget i Viking Race F3F i Slovakiet, og der har været danske deltagere i udenlandske Eurotourkonkurrencer i både F3B, F3J, F3F og F3K klasserne. Det er super at der hentes international erfaring i alle klasserne. Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Kunstflyvningsgruppen:
Per Hinrichsen berettede, at der var fem nationale konkurrencer i 2008, og at det startede med et dommerseminar i april måned. Nationale konkurrencer er stadigvæk travle, der er mange deltagere og man er glad for opbakningen. Landsholdet var til EM i Italien, hvor der var perfekt flyvevejr og gode forhold - en fornøjelse. Danmark havde deltagere ved tyske delmesterskaber. Kunstflyverne arbejder med at få indført finaleflyvninger - det giver ekstra træningsindsats og kunnen. Kunstflyvning skal med ind i de nationale konkurrencer for at hæve niveauet, og dette kræver en stor indsats fra piloterne. NM kommer til at ligge i Grenå i år i uge 30. i Svendborg stablet indendørs flyvning på banen, en rigtig god konk. Og dag. Styringsgruppen hjalp med at komme med grej.?? Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Skalagruppen:
Bjarne Pedersen, Pandrup berettede, at RCU må synes at have stor gavn af det nordiske samarbejde, specielt på elite niveau. 2008 blev benævnt som et forrygende år, med stor aktivitet og mange nye udfordringer. Der var stor fremgang og tilslutning for skalagrupper. Aktiviteter i gruppen planlægges med tanke på, hvad der kan tiltrække piloter. Skalatræf er en uundværlig ting navnlig med henblik på erfaringsudveksling. Såfremt nogen går rundt med et ønske om at holde skalatræf, støtter gruppen op om dette. Der har været afholdt cup'er. Internationalt aftryk i 2008 har været med et dansk team i Polen. Nordisk Mesterskab blev sammen med DM afholdt i Pandrup, og det gik godt. Populærskalafolk har klaret sig godt. I 2009 vil der være nye udfordringer. Der holdes fast i skalatræf, skalacup og international deltagelse. F4H, en nedgraderet skalaklasse, vil blive afprøvet i år ved VM i Norge, og dette kan give mulighed for at sende flere til international deltagelse. I år afholdes tre landsdelte cup'er, som vil give en god ballast til DM. Skalagruppen leverer ikke længere artikler, men kun elitestof til MFN pga. uoverensstemmelser med redaktionen.

Elstyringsgruppen:
Peter Bech som er redaktør på den nye web berettede, at det er blevet vedtaget, at de nu kaldes "hotlinere". Gruppen har ikke ligget på den lade side, og det blev pointeret, at hotlinere er rigtige svæveflyvere. Der ligger en årsrapport for 2008 på den nye web, hvor alle detaljer kan læses. 2008 var det første år med international flyvning med lipo'er - lipoer gør, at der ikke er nogen teknologisk forskel, så alle ligger meget lige. Der er imidlertid en energibegrænsning, så man skal passe på ikke at løbe tør. Piloterne har dog tjek på det nu. Der har været til VM i Ukraine. Her var der regnvejr og iskold sibirisk vind - det var en total fiasko arrangementsmæssigt bl.a., men der blev fløjet. Der var fine placeringer i 2008. I Danmark har der været afholdt fire stævner, bl.a. Eurotour i Sønderborg, som var en succes. I 2009 afholdes fire konkurrencer i Danmark, hvor der vil blive samlet point - der er ingen DM. Dirigenten spurgte ind til, hvor mange der er til arrangementerne? Til VM var 35 piloter fra 16 lande. Danmark lå i toptyve.

Helikopterstyringsgruppen:
Claus Jensen berettede, at der i 2008 var mere aktivitet end nogensinde, og at dette kunne mærkes i alle klubber. To veje var kridtet op, F3C (traditionelle manøvrer) og 3D (aggressivitet og æstetik) vejen. Sæsonen startede med dommerkursus (dette skal mest ses som et arrangement, hvor alle de nye kommer med) - her blev der foreslået en begrænsning af manøvrernes sværhedsgrad. Der er kommet en ny klasse: sportsklassen. Der blev afholdt helibatic med et deltagerantal på 29 i Sønderborg - dette var en kæmpe succes. Tre afholdelser. Der er nye piloter med og liv på flyvepladserne med struktureret flyvning. I 2008 blev hjemmesiden lavet med resultater fra året der gik m.v. Internationalt er 3D masters det største kommercielle arrangement, her er de 50 bedste piloter med. To danske piloter var med, den ene blev nr. 16 i laveste klasse, og den anden blev nr. 19 i den bedste klasse. De 50 bedste i verden er med der. Trenden var lidt, at Danmarks deltagere var for gamle - der skal nye kræfter til. Der var endvidere grænsecup, F3C, hvor Danmark deltog med to piloter. F3C er generelt nedadgående pga. 3D flyvning. To piloter var imidlertid til EM i Frankrig og opnåede placeringer midt i feltet - Danmark er stadig med inden for F3C. Tre piloter var med i München Heli masters - her er Danmark også stadig med. Der har været mange hyggearrangementer med stor tilslutning også fra nye piloter. I 2009 vil der blive lavet endnu større arrangementer. Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Hobbyudvalget:
Michael Munk berettede at hobbyudvalget i årets løb har skiftet navn fra sportsudvalget til hobbyudvalget. Årsagen er at det nye navn er mere sigende for de opgaver som ligger i udvalget. Kurt Hevang har meldt sig ud af udvalget da han i fremtiden koncentrere sit engagement i Jetgruppen. Anders Hansen fra Falken er indtrådt i udvalget. Udvalgets hjemmeside er nu i luften på MDK's hjemmeside. Det er planen at siden skal udvikles løbende. Der er kommet nyt regelsæt for ansøgning om stævnestøtte, reglerne er tråd i kraft for denne sæson. Det nye regelsæt er lavet for at sikre at alle bliver behandlet lige. Interessegrupper i MDK er en ny kunde til udvalget. Det er muligt at det vil kræve ændringer af den måde vi gør tingene på i udvalget, men efter en indkøringsperiode vil det forhåbentlig forløbe fint. Et nyt tiltag i udvalget er "bestyrelsens kursusdag". Det er en mulighed for nye medlemmer af klub/interessegruppe bestyrelser for at blive rustet til bestyrelsesarbejdet.

Linestyringsgruppen:
Ole Bjerager berettede, at linestyrerne er glade for at være med i sammenslutningen. Linestyrernes aktiviteter ligger i klubberne. Der er otte styk, og der er blevet afholdt otte konkurrencer, bl.a. kombineret VM, DM og World Cup. Der har været dansk deltagelse ved VM i Frankrig. Når linestyrerne tager rundt, er der en del kombatpiloter. Der har været deltagelse i seks ud af 15 World Cup stævner med to danske sejrer. I 2009 vil der blive afholdt World Cup stævne i Aalborg og VM i Serbien. Der skal fra nu af være en afbrydermekaniske, såfremt linerne ikke holder. Der blev spurgt ind til hvor mange modeller, der ryger i disciplinen kombat. Ole svarede, at man for at være med på toppen, skal have en pakke på 40 fly med fra start - der er et forbrug. Der blev endvidere spurgt ind til, om linestyrerne stadig laver sine motorer selv? Der blev svaret nej.  

4. Gennemgang af årsregnskab

Revideret årsregnskab blev fremlagt ved Per Holm. NB! Regnskabet var sendt ud sammen med indbydelsen til repræsentantskabsmødet. Følgende regnskabsposter blev fremhævet: Indtægter ligger marginalt over, hvad de plejer på i alt 1.827 mio. kr. På udgiftssiden udgør MFN langt den største post, til trods for, at det har været billigere end, hvad der var budgetteret med og billigere end i 2007. Elite og Hobbyudvalg udgør de næststørste poster. Edb, bestyrelsesmøder og redaktionsomkostninger samt ny web ligger lavere end budgetteret. Udgifter udgør i alt 1,923 MKr., dvs. 2008 har givet et underskud på 96.000 Kr. Finanskrisen har ramt RCU med et kurstab på 165 TKr., og næste års regnskab vil ligeledes medføre tab. MDKs formue udgøres af en egenkapital på knap 1,5 MKr.

Peter Rasmussen, Faaborg spurgte i forbindelse med, at MFN også drives af annonceindtægter, om hvorvidt dette ikke skal afspejle trends ved fx at spørge annoncører, om de vil have fornyet deres annoncer - der henvistes specielt til bagsideannoncen på bladet? Dirigenten (nu med redaktørens kasket) berettede, at den pågældende annoncør har været nødt til at lave sin bagsideannonce om. Peter foreslog, om ikke bagsideannoncen kan skaleres lidt ned. Formand Allan Feld udtalte, at så længe annoncør betaler for annoncen, kan der intet gøres - det har været diskuteret i andet forum.

Per Nielsen fremhævede, at det er nu, der skal købes aktier og spurgte, hvorvidt der er penge til dette? Formand Allan Feld udtalte, at der ikke må gambles med foreningens midler, men at disse skal placeres i stabile pengeinstitutter. De aktier MDK tidligere har købt, blev MDK opfordret til at købe. Arild Larsen tilføjede, MDKs aktier blev købt i 1980'erne, fordi MDK skulle have en aktionærkonto. Endvidere er aktieudvidelser kun sket til lav kurs. Hans Jørgen udtalte, at MDK bør lade aktierne stå, for de kommer op igen.

Peter Rasmussen spurgte, om der ved skift af trykkeri, havde været et udbud, og om det kan fås billigere andre steder? Dirigenten henviste spørgsmålet til punktet eventuelt.

Peter Rasmussen ønskede også at vide, hvor stor andelen af udsendelserne af MFN er i forhold til trykomkostningerne.  En gennemgang af regnskabet viste at det er ca. 50%.

Formand Allan Feld fremhævede, at regnskabet burde godkendes efter gennemgangen. Ingen mødedeltagere var imod regnskabet.  

Overrækkelser af pokaler:

Regnar overrakte pokal fra eliteudvalget til årets RC pilot. Pokalen gik til skalagruppen for dens store arbejde og succes med at lave Nordiske Mesterskaber i 2008. Bjarne Pedersen modtog pokalen på gruppens vegne. 

Formand Allan Feld uddelte Ole Meyers mindepokal til Karen og Arild Larsen for deres lange seje træk i sekretariatet. Der var store klapsalver. Formanden nævnte at MDK vil forestå en reception som afsked til sekretariatet som tak for de mange år.

Dirigenten gennemgik dagsordenens punkt 7. (valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant) inden frokost, og efterspurgte blandt mødedeltagere, efter kandidater der ønskede at stille op. Henrik Kildegaard, Peter Rasmussen, Steen Høj Rasmussen og Joen Pedersen blev noteret som kandidater.

5. Behandling af anmeldte forslag

De 3 af bestyrelsen fremsatte forslag til redaktionelle vedtægtsændringer blev hver for sig vedtaget ved applaus.

Ad. 5) Forslag: OMF ønskede en afstemning på repræsentantskabsmødet om valg af nyt logo til Modelflyvning Danmark. Der var følgende partsindlæg:

 • Joen Pedersen påpegede, at det af bestyrelsen valgte logo på baggrund af konkurrencen ikke er godt nok og uheldigt valgt.
 • Regnar betvivlede i sit svar, at der er nogen demokratisk gevinst ved at vælge et andet logo. Regnar havde fået en professionel vurdering af det valgte logo, og logoet vurderedes unikt i forhold til de andre logoer, som var med i opløbet. Logoet er anvendeligt og fleksibelt.
  Jørgen Mouritzen mente ikke, at det er så anvendeligt internationalt.
 • Peter Rasmussen mente ikke, at der er originalitet i logoet, da andre sportsgrene har et lignende logo.
 • Jørgen Holsøe, som sad med i bestyrelsen under valget udtalte, at valget havde været svært, da der var mange gode blandt de udvalgte 20 forslag. Det var imidlertid væsentligt at få et logo, som ikke afspejlede en bestemt gren inden for modelflyvning. Skiltets tekst kan forstås internationalt, det er anvendeligt for alle og perfekt.
  Hans Jørgen fra Haderslev RC udtalte, at beslutningsprocessen ved logovalg er meget svært og synes, at det valgte logo skal have en chance.
 • Kenneth fra Falken syntes, at det ligner en spydkaster og ikke modelflyver og mente ikke at teksten kan bruges internationalt (Danmark >< Denmark).
 • Anders Rasmussen havde adspurgt en grafiker som synes, at logoet er brugermæssigt godt. Peter Bech mente, at der er givet mulighed for lidt frihed til fx at skifte teksten - det er fleksibelt.
 • Arild Larsen udtalte, at bestyrelsen har valgt logoet ud fra den bedste overbevisning, og har kunnet vælge det på mandat. Arild foretog en sammenligning med de tidligere logoer, og bad om at lade logoet komme an på en prøve.
 • Anders Knudsen fra Pingvinen udtalte, at logoet er hensigtsmæssigt og virker aktivt, hvis Modelflyvning Danmark skal ind i dansk idrætsforbund, endvidere at tekstboksen kan internationaliseres.
 • Regnar påpegede, at der ikke behøver være originalitet over logoet - det skal blot kunne bruges. Tekstboksen er ikke international, men i Danmark ved vi, hvad den står for. Og internationalt skal folk nok forstå, hvad den står for. Desuden er vi nødt til at skrive foreningens navn som er Modelflyvning Danmark. - Det er en god tanke, at det ligner en idrætsudøver.
 • Bjarne Pedersen, Pandrup udtalte at, ved sammenligning med andre landes logoer, så er argumentet med en oversættelse dårligt, for det der gør logoet interessant er, at det er dansk.
 • Formand Allan Feld havde følgende kommentar til tekstboksen, at der i daglig brug godt kan stå noget andet, som er aktuelt i en sammenhæng, fx F3B. - det er genkendelsen der har værdi. Desuden adskiller logoet sig fra andre logoer med flyvere.
 • Peter Rasmussen Faaborg påpegede, at logoet og dets "idræts-træk" ikke stemmer overens med Modelflyvning Danmarks medlemsskare.
 • Peter Bech udtalte, at han godt kunne tænke sig en anvisning på, hvordan logoet kan anvendes for at udvise dets fleksibilitet - en liste er under udarbejdelse.
 • Peter Rasmussen pointerede, at 1) et tofarvet oplæg billiggør tryk og 2) bestyrelsen har valgt rigtigt.

OMF ønskede at gennemføre afstemningen.
Der var 111 stemmer til stede, og heraf stemte 34 for at der skulle vælges nyt logo, mens 75 stemte for at beholde det nuværende logo. Dermed blev forslaget ikke vedtaget.
Formand Allan Feld takkede for resultatet. Logodebatten har ligget bestyrelsen meget på sinde.

6. Valg af formand
Punktet udgår da formanden kun vælges hvert andet år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

På valg var: Steen Larsen, Kim Mouridtsen, Søren Vestermarken og Arne Bruun. (Steen og Kim modtog ikke genvalg). Suppleanten skulle vælges for et år.

Formand Allan Feld lod forsamlingen vide, at han håbede, at Søren og Arne ville få lov til at tage en periode mere pga. det gode stykke arbejde, de har ydet i den forgangne.

Hver kandidat holdt herefter en kort valgtale, hvor de motiverede deres ønske om at arbejde i bestyrelsen samt præsenterede deres evt. visioner.:

 • Anders Hansen fra Falken: kender til bestyrelsesarbejde, er ansvarsbevidst, går 100% op i arbejdet, udover at være kritisk overfor forslag, tænker han før han taler - god fordel.
 • Arne Bruun (genopstiller): Formand i Esbjerg Modelflyveklub på 9. år, har fløjet i mange år, fokuserer meget på svæveflyvning, vision: målrettet arbejde i Esbjerg Model Flyveklub på at få Varde kommune i tale vedrørende støj og størrelse og få tilladte grænse hævet. Få et godt arbejde op at stå i klubber via samarbejde.
 • Henrik Kildegaard fra Aviator Modelflyveklub: har otte års erfaring fra en formandspost i en lokal idrætsforening, som han har trukket sig fra for at få en chance i Modelflyvning Danmark. Kan bidrage med erfaring fra tidligere bestyrelsesposter, og anser det for vigtigt at være med til at sikre modelflyvnings fremtid i Danmark.
 • Joen Pedersen fra OMF: aktiv på forum, forholder sig kritisk, vil forholde sig kritisk i bestyrelsen, vil satse på ungdommen samt støj og miljø - har erfaring indenfor miljø og mener, at etablering af samarbejder, er vigtige. Brænder for stormodeller.
 • Peter Rasmussen: har fløjet i tre år, brænder for modelflyvning, kan udfylde enhver tildelt post, vil vokse med opgaven.
 • Steen Høj Rasmussen: har haft interesse for RC flyvning siden 1975 udelukkende indenfor svævefly, har været klubformand, kan stå til rådighed 24 timer i døgnet, har mulighed for at tage nye udfordringer, har erfaring med formands og bestyrelsesarbejde, har bl.a. tidligere været medlem af RCUs bestyrelse. Vil arbejde for det nordiske samarbejde, vil gå 100% ind for bestyrelsesarbejdet.
 • Søren Vestermarken (genopstiller): har været medlem af bestyrelsen i et år, finder bestyrelsesarbejde spændende, ser mange opgaver, som skal løses, har i bestyrelsen arbejdet med miljøspørgsmål, og vil fremover gerne ind over opgaver vedrørende MFN.

Der kunne afgives i alt 4 stemmer pr. delegeret. Stemmerne fordelte sig således:

Resultatet af afstemningen blev:
Arne Bruun                   106 stemmer
Søren Vestermarken      98 stemmer
Henrik Kildegaard          67 stemmer
Anders Hansen              60 stemmer
Steen Høj Rasmussen    36 stemmer
Peter Rasmussen           28 stemmer
Joen Pedersen               27 stemmer

Dermed opnåede Arne og Søren genvalg. Henrik blev valgt som ny mand i bestyrelsen og Anders blev bestyrelsens suppleant.

Den nye samlede bestyrelse bestående af Allan Feld, Michael Munk, Regnar Petersen, Søren Vestermarken, Arne Bruun, Jørgen Holsøe, Ole Bjerager, Karsten Kongstad, Henrik Kildegaard og Anders Hansen præsenteredes for de fremmødte.

Imens der ventedes på stemmeopgørelsen fra bestyrelsesmedlemsvalget præsenterede formand Allan Feld den nye hjemmeside for Modelflyvning Danmark. Regnar navigerede rundt på hjemmesiden. Debatter på forum blev taget op, herunder om forum vil komme til at ligge på web'en. Det blev udtalt, at forum bliver på den gamle portal, en rum tid endnu, men der vil blive lavet links på den nye web.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant:

Ingen modtog genvalg, og der var umiddelbart ingen kandidater. Per Holm præsenterede opgaven som kritisk revisor, og Arild fortalt hvad tal-revisorens opgaver er.
Egner Hjort valgte herefter at stille op som kritisk revisor, og blev valgt med applaus.

Som suppleant for kritisk revisor blev Ole Petersen valgt.

Modsat den kritiske revisor, som skal være et af foreningens medlemmer og som udfører ulønnet arbejde, kan tal-revisoren udpeges uden for foreningen. Tal-revisoren modtager honorar for sit arbejde.

Repræsentantskabet besluttede at bestyrelsen finder en tal-revisor uden for foreningen.

9. Budget og kontingent for det kommende år:

Budgettet for 2009 har været sendt ud. Allan Feld gennemgik budgettet. Der var følgende bemærkninger til indtægtssiden: kontingenter ligger nogenlunde som det plejer, der er ikke vedtaget nogen forhøjelse. Der var ingen spørgsmål til indtægtssiden.

MFN er blevet billigere i de senere år. Administrationsomkostninger vil med det nye sekretariat blive lidt billigere end det gamle, men nok ikke det første år. Automatisering af web'en er budgetteret med 250.000 kr. Herudover er det et must med et nyt medlemsregister aht. Automatiseringen. Allan gav udtryk for, at han ikke forventede, at de 250.000 kr. ville blive brugt, men at der er sat et råderum af. Forsikring og udenlandsdækning kører videre på den ordning, der er i dag - dvs., at der skal siges til, når der rejses til udlandet. En bonus fra forsikringen er realistisk.

Der er budgetteret med et mærkeligt beløb på 310.000 kr. De 310.000 kr. er et garantibeløb for Modelflyvebogen.

Der er budgetteret med et reelt driftsunderskud på 300.000 kr. MDK kan naturligvis ikke blive ved med at køre på underskud, men det kan gøres i en årrække. Formuen ønskes bragt ned, så i en overgangsperiode bruges der mere end der kommer ind. Så længe det er investeringer og ikke driften der skaber underskuddet, er økonomien sund trods underskuddet. 

Anders Rasmussen spurgte, om der for web'en regnes med at blive brugt ½ mio. kr., hvortil Allan svarede, at det ikke bliver så dyrt som først antaget. Pengene er dog givet godt ud. Det er jo ikke blot en WEB, men grundlaget for hele foreningens administrationssystem de næste 10-15 år.

Det blev fastslået, at der ikke er forslag om kontingentforhøjelse for det kommende år.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

10. Eventuelt:

Anders Riis fra Århus udtalte, at han savnede tidligere numre af MFN (eller en orientering om disse) på hjemmesiden. Allan nævnte, at et tidligere igangsat projekt nok skal sættes i gang igen. Der har været uændret status herpå længe.
Efterfølgende har Hans Laurids meddelt at han efter længere tids alvorlig sygdom nu igen er klar på banen og ønsker at gennemføre opgaven som aftalt.

Karen og Arild Larsen deltog på Repræsentantskabsmødet for sidste gang i rollen som sekretariat. I en tale der bl.a. omhandlede RC-unionens 40-årige historie og ikke mindst de 28 år hvor Karen og Arild har styret sekretariatet, takkede Karen og Arild for den tillid som var blevet vist dem og for samarbejdet gennem årene. Forsamlingen rejste sig og takkede selv med en varm, hjertelig og langvarig applaus.

Et medlem fra Falken spurgte ind til sidestillingen af interessegrupper med klubber, idet medlemmet mener, at dette er farligt, at en interessegruppe kan risikere at stille med flere stemmer til repræsentantskabsmødet end klubberne. Formand Allan Feld fortalte, at bestyrelsen har diskuteret dette, men ikke anså det som en risiko.

Medlemmet fra Falken anbefalede at Modelflyvning Danmark skal sikre sig alligevel, hvis en interessegruppe er ligestillet med en klub. Allan svarede, at han har svært ved at se interessegruppens motivation for det, da interessegrupperne ikke har nogen fordel af at nedlægge klubber.

Dog kan en interessegruppe tage stemmer fra en klub, hvis gruppens medlemmer ønsker at placere deres stemme i interessegruppen, men det er en del af foreningens demokrati. Peter tilføjede, at en interessegruppe skal godkendes af bestyrelsen. Allan sagde, at der selvfølgelig vil blive holdt øje med om noget tager en uønsket drejning.

Det blev fremhævet, at Allan i en artikel i MFN har skrevet, at bestyrelsen beslutter oprettelse og nedlæggelse af interessegrupper, jf. § 8.

Redaktøren berettede om MFN.

Der er kommet et kraftigere papiromslag på bladet. Det blev nævnt, at der i 2008 har været mange fine artikler og mange flotte billeder til bladet. To skrivekurser har været afholdt - begge med fin deltagelse og godt udbytte - nye forfattere er kommet til at skrive efter hvert kursus.

Fra og med MFN-blad nr. 1 i 2009 har redaktionen anvendt et nyt trykkeri. Trykkeopgaven har været i udbud hos tre trykkerier. Vinderen blev Svendborg Tryk, som havde budt ind med den billigste pris og bedste kvalitet.

Peter Rasmussen, Faaborg påpegede, at bagsideannoncen bør revurderes, jf. punkt 4. Bemærkningen blev noteret og vil blive taget op når der bliver afholdt redaktionsmøde i maj måned.

Peter Bech spurgte, om billeder kunne blive offentliggjort/lagt på en offentlig server? Redaktøren svarede bekræftende.

En kommentar blev knyttet til bagsideannoncen, at denne må virke eftersom annoncør ikke har ændret den. Casper tilføjede, at han har været inde i annoncørens butik og finder den meget useriøs, hvorfor han finder bagsiden irrelevant.

Holsøe spurgte, om der er andre annoncører. Redaktøren svarede, at der er andre, der kan komme i spil, og at det vil blive diskuteret på mødet i maj.

Holsøe spurgte til, om redaktørs utilfredshed med trykkvaliteten er det blevet løst, hvortil redaktøren svarede, at redaktionen er blevet lovet, at det nok skal blive godt. Baggrunden for udskiftningen af trykkeriet blev opridset: MFN var blevet en andenrangskunde hos vores tidligere trykkeri, og det medførte dårlige resultater/produkter. Derfor gik MFN i udbud med opgaven. Svendborg Tryk har den foreløbigt kun for 2009.   

Hermed var mødet slut.

Dirigenten takkede for god ro og orden!

Formand Allan Feld takkede dirigenten for veludført arbejde.

Allan bad forsamlingen være opmærksom på at Forum indirekte er blevet en del af foreningens demokrati, hvor nogle relativt få men højtråbende deltagere præger meningsdannelsen. Forum savner bredden, hvorfor han opfordrede til at bruge forum og bidrage til debatten med fornuftige og saglige synspunkter, Nogle debatter kører i skoven, men det kan afhjælpes ved at deltage frem for at tage afstand.

Der blev til sidst ønsket god sæson.

Arrangør/ansvarlig: MDK bestyrelse og sekretariat