Kontakt os på info@modelflyvning.dk

Tilskud til klubber

Hobbyudvalgets formål

Hobbyudvalgets formål er at opretholde aktivitetsniveauet blandt hobbypiloter i Danmark. Det gælder både aktivitetsniveauet i klubber og interessegrupperne, men også stævneaktiviteten.

Her er det muligt at søge om økonomisk støtte til afholdte stævner og seminarer. Modelflyvning Danmark råder også over forskellige artikler, der kan udlånes i forbindelse med stævner.

I fremtiden ønsker hobbyudvalget at komme med innovative løsninger, der gerne skulle øge aktiviteten i vores modelflyveklubber og interessegrupper.

 

Søg om tilskud hos Hobbyudvalget

Hvert år afsætter Modelflyvning Danmark en pengepulje som klubber og interessegrupper kan søge. Det er Hobbyudvalgets opgave at fordele pengene i form af tilskud til aktivitetsfremmende formål for modelflyvning. Tilskuddet gives som et økonomisk skulderklap til de, klubber eller interessegrupper, som yder en indsats for at bibeholde det store aktivitetsniveau vi har i landet.

Fordelingen af midlerne er pt. 66% til stævnestøtte og 33% til tilskud. Underskudsgarantien har sit eget budget.
Som udgangspunkt uddeles hele pengepuljen hvert år. Det vil sige, hvis f.eks tilskudspuljen ikke er opbrugt, så gives pengene til stævnestøtte.

Det er muligt at søge om tilskud i 3 kategorier:

 • Stævnestøtte
 • Tilskud
 • Underskudsgaranti

Her på siden kan du læse mere om mulighederne og reglerne for ansøgning i hver af de tre kategorier.

Vejledning til hobbyudvalgets stævnestøtte

Der kan f.eks. gives tilskud til,

 • Leje/køb af telt
 • Generator
 • Benzin/diesel/gas
 • Rengøringsartikler
 • Flag
 • Flagstænger
 • Plakater
 • Lokaler
 • Toiletvogn
 • Renovation
 • Reklame i lokale medier

Der ydes generelt IKKE tilskud til forplejning.

Da hobbyudvalget hvert år uddeler stævnestøtten ud fra en fastsat pulje, bør der aldrig budgetteres med støtte.

Hobbyudvalget vil i sin behandling af ansøgningerne især tilgodese klubber, som i kraft af deres arrangement, gør en indsats for at udbrede modelflyvning og øge aktivitetsniveauet inden for modelflyvning. Dvs. at åbne arrangementer og publikumsarrangementer (airshows) vil have lettere ved at opnå stævnestøtte end arrangementer kun for klubmedlemmer.

Udvalget vil i sin behandling af de indkomne støtteansøgninger især tilgodese klubber, som viser økonomisk ansvarlighed.

Udvalget anbefaler, at der søges om stævnestøtte pr. E-mail. Dette letter behandlingen af ansøgningerne. 
Har ansøger ikke efter en uge modtaget en kvittering på, at ansøgningen er modtaget, bør der rettes henvendelse til sportsudvalgets kasserer. Det er altid ansøgers ansvar, at ansøgningen er modtaget rettidigt. Det referat af stævnet som skal vedlægges ansøgningen, bør endvidere hurtigst mulig efter arrangementets afholdelse sendes til Modelflyvenyt’s redaktion. 
Resultatet af hobbyudvalgets behandling af den enkelte ansøgning meddeles til ansøger i form af udbetaling af stævnestøtten samt en beskrivelse af, hvilke udgifter stævnestøtten er givet til.

Regler for udbetaling af stævnestøtte

Formålet med udvalgets stævnestøtte er: 
1) at yde økonomisk støtte til stævner, udstillinger eller lignende arrangementer (fremover benævnt arrangementer), som fremmer modelflyhobbyen.

Stævnestøtte kan bevilges til specifikke udgifter i forbindelse med et arrangement, hvis

a) arrangøren er en af MDK’s interessegrupper/klubber, 
b) arrangementet er under MDK regi (anmeldt i stævnekalenderen), 
c) arrangementet ikke er et publikumsarrangement med entreindtægt, og 
d) arrangementets hovedformål ikke er kommercielt.

2) Behandling af støtteansøgninger.

a) Stævnestøtten uddeles fra en pulje fastsat af MDK’s bestyrelse. 
b) Hobbyudvalget vurderer de enkelte ansøgninger og beslutter for hver ansøgning, hvilke udgiftsposter der kan dækkes. 
c) Der udbetales ikke stævnestøtte forud for et arrangement. Dog kan der stilles ansøgning om tilskud eller underskudsgaranti.

3) Om ansøgningen skal gælde,

a) ansøgning om stævnestøtte skal være sportsudvalgets kasserer i hænde senest den 31. oktober i samme sæson, som stævnet har fundet sted, og 
b) ansøgningen regnes ikke for modtaget, før ansøger har modtaget kvittering for modtagelsen.

4) Ansøgningen skal indeholde,

a) kontaktinfo: klubnavn, kontaktpersons navn, -adresse, -tlf. nr. og -E-mail, 
b) kontooplysninger: pengeinstitut, registreringsnummer, kontonummer, 
c) regnskab for arrangementet inklusiv bilag/kvitteringer for afholdte udgifter, der søges om tilskud til, samt 
d) referat af det pågældende arrangement, evt. med billeder.

Regler for udbetaling af tilskud

 • Formålet med tilskuddet er at yde generel økonomisk støtte til klubber og interessegrupper. Tilskuddet uddeles fra en pulje fastsat af Modelflyvning Danmarks bestyrelse
 • Tilskuddet uddeles kun til interessegrupper/klubber der er medlem af Modelflyvning Danmark.
 • Der kan søges om tilskud indenfor følgende emner:
 1. Ungdomsarbejde
 2. Udvikling af din klub
 3. Sikkerhed på flyvepladsen

Emnerne er vægtes efter den givne rækkefølge.

 • Behandling af ansøgninger.

Ansøgning om tilskud sendes til hobbyudvalget/Sekretariatet pr. mail info@modelflyvning.dk

 1. Hobbyudvalget vurderer de enkelte ansøgninger og beslutter for hver ansøgning, hvilke tilskud der dækkes.
 2. Resultatet af Hobbyudvalgets behandling, af den enkelte ansøgning, meddeles til ansøger hurtigst muligt. Tilskuddet udbetales først ved fremvisning af kvitteringer for de ansøgte udgifter. Hvis udgifterne til det ansøgte, overskrides, udbetales der ikke mere end der er ansøgt
 • Ansøgningen skal indeholde,
  1. Beskrivelse af tilskuddets art og formål.
  2. Tilbud eller prisliste på de ansøgte beløb.
  3. Kontaktinfo: klubnavn, kontaktpersons navn, -adresse, -tlf. nr. og -E-mail,
  4. kontooplysninger: pengeinstitut, registreringsnummer,

Da hobbyudvalget uddeler tilskuddet ud fra en fastsat pulje, med et ukendt antal ansøgere, bør der aldrig budgetteres med tilskuddet.

 

Regler for underskudsgaranti

Formålet med underskudsgarantien er at kunne forsikre sit stævnes økonomi mod store uventede regninger. Eks. Genetablering af boldbaner efter regnfuldt stævne, hvor campingvogne har ødelagt banerne.

For ansøgning om underskudsgaranti til et arrangement skal gælde:

a) at ansøgningen skal være hobbyudvalget i hænde senest en måned før arrangementets afholdelse. Ansøgningen regnes ikke for modtaget, før ansøger har modtaget kvittering for modtagelsen.

b) Ansøgningen skal indeholde

 • kontaktinfo: klubnavn, kontaktpersons navn, -adresse, -tlf. nr. og -E-mail,
 • kontooplysninger: pengeinstitut, registreringsnummer, kontonummer,
 • overordnet budget for udgifter og evt. indtægter herunder andre tilskud og sponsorater.
 • ved underskud eftersendes dokumentation herfor til hobbyudvalget.

c) Det forventes at ansøger udviser økonomisk ansvalighed i forbindelse med budgettering og afsætter plads i budgettet til mindre uforudsete udgifter. Eks. 7-10% af de samlede udgifter.

d) Det er hobbyudvalget, sammen med MDKs bestyrelse, der bestemmer om og hvor meget af den aftalte underskudsgaranti, der udbetales.

e) underskudsgarantien dækker op til 50.000 kr.

Der kun ydes støtte og underskudsgaranti til åbne arrangementer.
Et arrangement betragtes som åbent, hvis alle MDK-medlemmer har samme muligheder for at tilmelde sig.
Et arrangement betragtes som åbent selv om det afgrænses så der kun kan flyves med bestemte modeltyper eller der kun flyves bestemte discipliner.
Arrangementer der er forbeholdt medlemmerne i en klub eller interessegruppe betragtes ikke som åbne.