Kontakt os på info@modelflyvning.dk

Stormodeller og Jet

Stormodeller er modeller på mellem 7 og 25 kg startvægt.
Jetmodeller er ALLE modeller udstyret med en Jeturbinemotor

Historisk har der været specielle bestemmelser i forhold til lovgivningen for begge dele, men ved seneste bekendtgørelse som trådte i kraft den 1/7-2017 tages der kun stilling til Jet i lovgivnignen. Med andre ord er der i lovgivningens forstand ikke forskel på modeller der vejer 2 og på modeller der vejer 22 kg.

I Modelflyvning Danmark har vi i mere end 30 år taget os specielt af alle modeller over 7 kg. Vi anerkender at de store og tunge modeller udgør en større risiko hvis de utilsigtet kommer ned fra himmelen. Derfor ar vi haft specielle regler for Stormodeller ligesom det indtil den 1/7-2017 var understøttet af den tidligere BL9-4 som frem til 30/6-17 regulerede "Flyvning med ubemandede luftfartøjer" Vi er i Modelflyvning Danmark overbeviste om at vores meget lave skadesfrekvens handler om NETOP vores stormodelregler - med dertil hørende godkendelse af både flyet og piloten.

DERFOR har vi i bestyrelsen besluttet at FASTHOLDE Stormodelreglerne.

FORUDSÆTNING for at tage stormodelcertifikat er at du foruden har A/H/S/M certifikat til din modeltype. Du kan altså ikke starte med at flyve Stormodel(eller Jet) men skal have lært at flyve med en model der vejer under 7 kg. Certifikatprøverne til de respektive modeltyper finder du her på siden til venstre. Når du har taget det relevante certifikat (A hvis du vil flyve fastvinget stormodel over 7 kg (eller Jet), H hvis du vil flyve Helikopter stormodel, S hvis du vil flyve Stormodel-svæver og M hvis du vil flyve stormodel Multirotor) - så er du klar til din første stormodel.

Modelflyvning Danmarks stormodelsystem består af 2 elementer, Den tekniske godkendelse og flyvefærdighedsgodkendelse. De to ting hænger IKKE sammen - vi kalder det synsfri sammenkobling

Læs herunder mere om stormodelsystemet.

 

 

 

Stormodeludvalget er et udvalg under hobbyudvalget.

I udvalget er de forskellige kategorier (A, H, J, S, M) repræsenteret af kontrollanter med bred praktisk og teoretisk viden indenfor en eller flere kategorier.

Udvalgets sammensætning er statisk i den forstand at der ønskes høj grad af kontinuitet omkring stormodel regler og sikkerhed, og dynamisk i den forstand at der ønskes de rette personer på de konkrete arbejdsopgaver (f.eks. regelsæt til Giant Scale modeller).

Af stormodeludvalgets arbejdsopgaver kan nævnes

 • Sikre at gældende lovgivning, bestemmelser og cirkulærer er indarbejdet i regler og vejledninger
 • Følge den teknologiske og generelle udvikling med specifik fokus på stormodeller
 • Vedligeholde og udbygge vejledninger og checklister for stormodel godkendelser
 • Godkende nye kontrollanter
 • Opdatere og opkvalificere stormodelkontrollanter
 • Planlægge og facilitere stormodel kontrollant seminarer
 • Være kontaktpunkt for stormodel relaterede spørgsmål fra piloter, kontrollanter, klubber, sekretariat og MDK's bestyrelse.

 

Stormodeludvalget består af:

 • Stormodel A: Jes Bering
 • Stormodel H: Troels Lund
 • Stormodel J: Stig Andersen
 • Stormodel S: Poul Munch

Kontakt:

Tromilu()gmail.com

Formål

Modelflyvning Danmark Regler for stormodeller og jet

§1 Formålet med dette regelsæt er at fastlægge MDK’s regler for flyvning med modeller i følgende kategorier, som samlet omtales som stormodeller

 1. a)  Stormodel motorfly (A)

 2. b)  Stormodel svævefly (S)

 3. c)  Stormodel helikopter (H)

 4. d)  Jet turbine drevne modeller (J)

Piloten

§2 For at føre en stormodel skal piloten opfylde følgende

 1. a)  Piloten skal have gyldigt stormodelcertifikat til den pågældende kategori

 2. b)  For at opnå stormodelcertifikat til en kategori, skal piloten opfylde følgende

  i. Være medlem af Modelflyvning Danmark.*
  ii. Have færdighedscertifikat i den tilsvarende kategori (a, h, j, s).
  iii. Have udført en prøveflyvning med en model hørende til den pågældende kategori. Prøveflyvningen skal godkendes af en stormodelkontrollant.
  * ved evt. ophør af medlemskabet ophører også retten til at føre stormodel

Modellen

§3 Før en stormodel kan flyve lovligt, skal den opfylde følgende:
a) Efterset, kontrolleret og godkendt af en stormodelkontrollant
b) Ejer af stormodellen skal have udført en prøveflyvning* godkendt af en stormodelkontrollant. c) Bære registrerings kort fra MDK (så snart dette er modtaget)
d) Ved større reparationer mister modellen sin godkendelse

Stk. 2 En kontrollant eller en sikkerhedsansvarlig kan, med given begrundelse, fratage en godkendelse af en stormodel.

* I særlige tilfæle kan MDKs bestyrelse give dispensation til at, ejeren af stormodellen, overdrager prøveflyvningen til en anden stormodelpilot med korrekt certifikat indefor den gældende kategori.

Flyvepladsen

§4 Stormodeller må kun flyve fra flyvepladser godkendt til stormodeller af MDK.

Kontrollanten

§5 For at kunne agere som stormodelkontrollant for MDK, skal kontrollanten opfylde følgende a) Være godkendt pilot i den pågældende kategori.
b) Være aktiv pilot i den pågældende kategori
c) Indstillet af bestyrelsen i en klub/interessegruppe eller af hobbyudvalget.

d) Have deltaget min. 1 stormodelseminar indenfor de sidste 2 år.

Modelflyvning Danmark

Stormodelseminar

§6 Tilstræbes afholdt årligt.
Stk. 2 Hobbyudvalget står for det praktiske. Stk. 3 Kontrollantudvalget står for indholdet.

Prøveflyvning for ikke godkendte stormodelpiloter

§7 Prøveflyvning er tilladt hvis

 1. a)  instruktøren har stormodelcertifikat i den pågældende kategori

 2. b)  modellen er godkendt jf. §3

 3. c)  to sendere er sammenkoblet således at instruktøren til enhver tid kan overtage kontrollen

 4. d)  aspiranten har færdighedscertifikat i den pågældende kategori.

Sanktioner

§8 Ved overtrædelse af dette regelsæt kan retten til at flyve stormodel inddrages.
Stk. 2 Som følge heraf vil manglende overholdelse af reglerne medføre, at foreningen vil tilbagekalde din og eventuelt modellens godkendelse. I særligt grove eller gentagne tilfælde kan der blive tale om karantæne eller, om ophævelse af medlemskabet.

Stormodel kontrollanter

Certificering af stormodel piloter og godkendelse af stormodeller udføres af stormodelkontrollanter direkte tilknyttet Modelflyvning Danmark. 

En stormodel kontrollant skal deltage på seminar minimum hvert 2.år for at opretholde kontrollant status.

En stormodel kontrollant kan kun godkende inden for den/de kategorier (A, H, J, S, M) vedkommende er kontrollant for, det f.eks. således være en stormodel A kontrollant til kontrol af et motorfly, og en stormodel S kontrollant til kontrol af et svævefly.

Bemærk at listen over stormodel kontrollanter kræver login.

En stormodel kontrollant er

 • En repræsentant for MDK, og udnævnt som stormodel kontrollant af MDK.
 • En stormodelpilot med god bygge og flyveerfaring
 • En modelflyver med stor interesse for, og viden om stormodeller
 • Seriøs, objektiv og respekteret
 • Villig til at bruge tiden på at hjælpe andre piloter og stormodeller sikkert i luften