Vedtægterne er senest ændret på repræsentantskabsmødet den 10. marts 2024

§1 Navn, formål og fundering
Foreningens navn er Modelflyvning Danmark. Foreningens navn må forkortes til Modelflyvning DK og i interne sammenhænge til MDK.
MDK's formål er på landsplan at fremme modelflyvesporten og skaffe foreningens medlemmer de bedst mulige vilkår til at dyrke deres interesse.

MDK er tilsluttet Féderation Aeronautique Internationale (FAI). Bestyrelsen kan tilslutte MDK til en organisation i Danmark, der varetager rollen som NAC (National Airsport Control).

MDK's virke er upolitisk på områder der ligger uden for formålsparagraffen.
MDK kan ikke tilsluttes en politisk organisation eller støtte politiske organer.

Det er MDK's værdigrundlag:
  -  at alle typer af modelflyvning er ligeværdige
  -  at eliten såvel som bredden skal fremmes

§ 2 Medlemskab
Som medlem af MDK kan optages enhver modelflyveinteresseret person efter given ansøgning. Ved afslag på anmodning om medlemskab begrundes dette skriftligt overfor ansøgeren samt føjes som punkt til dagsordenen for førstkommende bestyrelsesmøde.

MDK optager medlemmer i følgende kategorier:
-  Aktivt medlemskab
-  Passivt medlemskab.

Et passivt medlem har ikke stemmeret. Et passivt medlem kan alene deltage i foreningens sociale aktiviteter, modtage medlemsbladet samt benytte foreningens WEB. Ved overgang fra aktivt til passivt medlemskab slettes stormodel- og jetcertifikater.
Øvrige erhvervede certifikater stilles i bero.

§ 3 Karantæne
Såfremt et medlem på afgørende punkter undlader at overholde MDK's love og bestemmelser, herunder de sportslige bestemmelser, sikkerhedsregler samt bestemmelser, som myndighederne har pålagt MDK at påse overholdelsen af, kan bestyrelsen beslutte skriftligt at meddele det pågældende medlem karantæne fra MDK's aktiviteter i en periode på højest ét år. Karantæneperioden er ikke kontingentfri. Der oppebæres fortsat ansvarsforsikring og modtages medlemsblad.

§ 4 Udmeldelse
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse fra medlemmet eller en befuldmægtiget.

§ 5 Udmeldelse ved restance
Ved kontingentrestance ud over 2 mdr. efter første rykker slettes medlemmet. Alle certifikater og godkendelser slettes.

§ 6 Eksklusion
Bestyrelsen kan efter enstemmig beslutning skriftligt meddele et medlem begrundet eksklusion. Det ekskluderede medlem har ret til at fremlægge sin sag på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

Eksklusionen står ved magt fra det tidspunkt den er meddelt medlemmet, men kan siden omstødes af repræsentantskabsmødet. Der refunderes ikke kontingent ved eksklusion. Som ekskluderet kan medlemmet ikke gøre brug af certifikater og godkendelser tildelt af MDK. Medlemmet kan heller ikke varetage tillidshverv for MDK.

§ 7 Kontingent og indmeldelsesgebyr
Kontingenter fastsættes for et år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde. Indmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen, og skal som udgangspunkt dække de skønnede omkostninger MDK har ved indmeldelse og udmeldelse.

§ 8 Klubber og interessegrupper
Medlemmer af MDK kan organisere sig i klubber og interessegrupper. Klubber og interessegrupper betragtes som sidestillede. En klub eller interessegruppe kan registreres hos MDK forudsat at mindst 5 af klubbens eller gruppens medlemmer er medlemmer af MDK.

Registrerede klubber og interessegrupper har ret til at sende repræsentanter til repræsentantskabsmøder. Klubber og interessegrupper råder over 1 stemme pr. påbegyndte 15 medlemmer, der har klubben eller gruppen som sit primære tilhørsforhold.

§9 Repræsentantskabsmøde
Repræsentantskabsmødet er MDK's højeste myndighed i alle anliggender.
Repræsentantskabsmødet kan enten være ordinært eller ekstraordinært.

Repræsentantskabsmødet afholdes på en af bestyrelsen fastsat måde. Det kan være enten med fysisk fremmøde, online eller en kombination.
En klub eller interessegruppe under MDK har ret til at sende een repræsentant for hver stemme den repræsenterer. Hvis en klub har flere stemmer end antallet af fremmødte repræsentanter for klubben, fordeles klubbens stemmer mellem klubbens fremmødte repræsentanter. Dog kan én repræsentant højest tildeles 3 stemmer inkl. sin egen. Evt. stemmer, som derfor ikke kan fordeles, bortfalder.

Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte stemmer.

Afgørelser på repræsentantskabsmødet træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmetallene lige har MDK's formand, eller i hans fravær MDK's næstformand, den afgørende stemme.  

Såfremt blot én stemmeberettiget kræver det, skal afstemningen foregå skriftligt. Over repræsentantskabsmødet udfærdiges et referat som offentliggøres på MDK's hjemmeside senest 1 måned efter repræsentantskabsmødets afholdelse.

Stemmeafgivelse ved fuldmagt
En klub eller interessegruppe kan lade sig repræsentere ved fuldmagt. En repræsentant kan højest tildeles tre befuldmægtigede stemmer (to, hvis han også bærer en stemme fra sin egen klub).

Hvis en klub ønsker at et MDK medlem uden for deres egen klub skal repræsentere dem, kan den (de) der tegner klubben, udfærdige en fuldmagt pr. stemme den ønsker repræsenteret. Fuldmagterne skal afleverestil sekretariatet senest ved begyndelsen af repræsentantskabsmødet.

Sammen med referatet vil det blive offentliggjort, hvilke klubber og interessegrupper der har afgivet fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives til personer i MDK's bestyrelse

§10 Ordinært repræsentantskabsmøde  
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest den 31. marts. 

Ved Force Majeure indkaldes efter bestemmelserne i paragraf 11.

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde skal ske mindst 6 uger før mødet ved opslag på MDK's hjemmeside.

Af indkaldelsen skal fremgå at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest på en nærmere specificeret dato mindst 4 uger før mødet.

Indkomne forslag samt revideret regnskab og budgetforslag offentliggøres på den adgangsbeskyttede del af MDK's hjemmeside senest 2 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.

Foreningen udsender senest 4 uger før mødet meddelelse til de registrerede klubber og interessegruppers kontaktperson angående deres registrerede stemmeantal.

Det ordinære repræsentantskabsmøde skal behandle en dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af mødeleder og mødesekretær
  2. Aflæggelse af årsberetning v. formanden
  3. Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene
  4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
  5. Behandling af anmeldte forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  9. Budget og kontingent for det kommende år
  10. Eventuelt

§ 11 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes på bestyrelsens foranledning, eller hvis mindst en tredjedel af de aktive MDK medlemmer indgiver begrundet skriftligt krav herom.

Indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel ved opslag på MDK's hjemmeside. Formål og motiveret dagsorden skal fremgå af indkaldelsen.

§ 12 Bestyrelsen  
Bestyrelsen forvalter MDK i henhold til repræsentantskabsmødets beslutninger, herunder ansættelse af de nødvendige ressourcer til den daglige drift.

Bestyrelsen pålægges at føre og vedligeholde en fyldestgørende dokumentation af regler og forordninger, som findes eller bliver vedtaget. Dokumentationen skal være tilgængelig for MDK's medlemmer via hjemmesiden.

Det er bestyrelsens pligt at opretholde et højt informationsniveau overfor medlemmerne.
Det er pålagt bestyrelsen at udgive et medlemsblad, som tilsendes samtlige medlemmer.

Medlemmet kan via selvbetjening på foreningens hjemmeside vælge om medlemsbladet ønskes tilsendt fysisk eller elektronisk. Ved elektronisk levering er det medlemmets ansvar at sikre at e-mails kan leveres til den angivne adresse.

Bestyrelsen kan ifm indkaldelse til repræsentantskabsmøde give motiveret indstilling om udvidelse af bestyrelsen for en nærmere tidsmæssigt afgrænset periode.

Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på repræsentantskabsmødet.

Formanden og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Bestyrelsessuppleanten vælges for et år ad gangen. Formanden vælges direkte af repræsentantskabet.  

Bestyrelsen vælger af sin midte:
  -  en næstformand,
  -  et medlem som formand for Eliteudvalget,
  -  et medlem til formand for Flysikkerhedsudvalget samt
  -  et medlem som kommunikationschef med ansvar for medlemsbladet.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det findes nødvendigt, og der indkaldes hertil på formandens foranledning, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret ønske herom. Over møderne udfærdiges et beslutningsreferat. Referatet offentliggøres på MDK's hjemmeside.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der til et indkaldt møde er mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og formanden til stede. Tilsvarende er beslutninger truffet via bestyrelsens net-forum gyldige, når formanden og mindst tre bestyrelsesmedlemmer har tilkendegivet deres støtte til beslutningen. Ved formandens forfald træder nedenstående tegningsreglerne i kraft.

Tegningsregler.
I almindelige forhold tegnes Modelflyvning Danmark af formand og næstformand i forening. Ved formand eller næstformands forfald, indtræder 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved forfald af både formand og næstformand tegnes foreningen af den tilbageværende bestyrelse i forening.

Ved etablering og løbende tilpasning af kontoforhold i et Dansk Pengeinstitut tegnes foreningen som følger:

 1. Som beskrevet i ovenstående tegningsregler
 2. Formand eller næstformand, sammen med Modelflyvning Danmarks kasserer
Foreningen kan kun optage lån under forudsætning af repræsentantskabets godkendelse.

§13 Regnskab  
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet underskrives af MDK's regnskabsansvarlige samt af to af repræsentantskabsmødet valgte revisorer inden det fremlægges til behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Under dagsordenens pkt. 8 valg af revisorer og revisorsuppleant vælges således:
  -  Et menigt medlem af MDK som kritisk revisor for en periode på 2 år. Genvalg er muligt.
  -  Et menigt medlem af MDK som suppleant for kritisk revisor for en periode på 1 år. Genvalg er muligt.
  -  Et registreret revisionsselskab til at udføre den næstkommende regnskabsrevision.

Samme revisionsfirmaet kan genvælges i flere regnskabsperioder.
Revisionsformaet skal være uden øvrig tilknytning eller relation til MDKs ledelse.

Likvide midler med undtagelse af nødvendig kassebeholdning skal være anbragt i solidt pengeinstitut. Bankbog sparekassekonti samt depoter skal lyde på foreningens navn. MDK skal søge at forrente sin formue fornuftigt og etisk forsvarligt. MDK må ikke på nogen måde drive bankvirksomhed med foreningens midler.

§14 Opløsning af MDK
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på et repræsentantskabsmøde.

Godkendelse af beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde som alene er indkaldt med det formål. Beslutningen godkendes ved alm. stemmeflertal.

I tilfælde af Modelflyvning Danmarks opløsning fordeles eventuelt overskud til almennyttige og/eller folkeoplysende formål indenfor fritidslovens rammer.

Ud over dette, kan denne paragraf kun ændres, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.