Kontakt os på info@modelflyvning.dk

Teknisk regelsamling

FAI regler for modelflyvning kan læses på FAIs hjemmeside.

Fritflyvnings sektionen 2023 fra FAI er i denne PDF.

Indendørs klasser og regler

REGELSAMLING 2008 (Skal nok tages med lidt forbehold, men det er den seneste danske oversættelse)

Det følgende er en komplet regelsamling for fritflyvning, beregnet til brug ved konkurrencer på Fritflyvning Danmarks kalender. Regelsættet er ajourført pr. 8/3 2008, og erstatter tidligere udgaver.

Første og anden del af regelsamlingen støtter sig på de internationale regler, men er kraftigt tilpasset danske forhold.

Tredje del (tekniske regler for fritflyvningskonkurrencer) er derimod en direkte oversættelse af de internationale regler fra Sporting Code section 4c 2008. De seneste regelændringer er tilføjet, der er gjort de nødvendige tilføjelser af specielle, danske klasser, og ganske enkelte paragraffer er lettere tillempet, så de passer med danske forhold.

I hele tredje del er paragrafnummereringen fra 3. del af FAI's Sporting Code stort set bibeholdt. I tvivlstilfælde er det den internationale formulering og fortolkning af reglerne, der gælder.

Afsnit 3.5 (skræntmodeller) er udeladt af pladshensyn, evt. interesserede kan finde reglerne for skræntmodeller i den internationale sporting code.. Afsnit 3.6 om specialmotormodeller er mest dansk, men indeholder nu også den internationale klasse F1K for CO-2-modeller. Derimod må man stadig ty til de internationale regler for at finde beskrivelserne af provisoriske klasser som F1P, F1Q osv.

Hele fjerde og femte del er rent danske regler om diplomer, rekorder, landshold m.v.

Ændringer i de internationale regler har automatisk gyldighed i Danmark. Fritflyvning Danmark vil bestræbe sig på at ajourføre regelsamlingen, når det er nødvendigt.

Ved internationale konkurrencer er de almindelige konkurrencebestemmelser en del mere omfattende end i Danmark. Det anbefales alle medlemmer, som påtænker at deltage i udenlandske konkurrencer, NM, EM eller VM at studere Sporting Code section 4. 

Ajourført af Jens B Kristensen, Højbjerg 8-3-2008.

 

1. DEL: GENERELLE BESTEMMELSER FOR FRITFLYVNING.

1.1.1 Fritflyvning er modelflyvning, under hvilken der ikke er nogen forbindelse mellem modelflyveren og modellen overhovedet.

Radiostyrede funktioner på modellen er kun tilladt, hvis det udtrykkeligt er anført i reglerne for den enkelte gruppe eller klasse.

For fritflyvende modeller gælder:

Planarealet må højst være

500 dm2

Maximalvægt incl. brændstof

25 kg

Maximal planbelastning

250 g/dm2

Maximalt slagvolumen for forbrændingsstempelmotorer

250 cm3

Spændingsforsyning til el-motorer maximalt (ubelastet)

42 volt

1.1.2 Fritflyvende modeller inddeles i Danmark i grupper som følger:

GRUPPE A:

SVÆVEMODELLER

GRUPPE C:

GUMMIMOTORMODELLER

GRUPPE D:

GASMOTORMODELLER

GRUPPE E:

SPECIALMOTORMODELLER

GRUPPE B:

INDENDØRSMODELLER

Inddelingen er historisk betinget, og bibeholdes af hensyn til diplomer og rekorder.

I alle grupper er konkurrenceformen: Varighedsflyvning, undtagen indendørs skalamodeller, hvor der også foretages en bedømmelse af skalaligheden.

I Danmark anerkendes følgende konkurrenceklasser, som findes nærmere beskrevet i det følgende. Den internationale klasse F1E for skræntmodeller anerkendes også, interesserede henvises til de internationale regler.:

GRUPPE A:

F1A

A2, international klasse.

 

F1H

A1, lille, internat. klasse.

 

Chuckglidere

 

Katapultmodeller

GRUPPE C:

F1B

C2 "Wakefield", internat. klasse.

 

F1G

C5 "Coupe d'Hiver", lille, international klasse.

 

P-30

Lille, dansk klasse.

GRUPPE D:

F1C

D2, international klasse.

 

F1J

D1, lille, international klasse.

GRUPPE E:

F1K

CO-2 , international klasse

GRUPPE B:

F1D

B2, international klasse.

 

F1D Beginner

B2 begynder, international begynderklasse

 

B1

Lille, dansk klasse.

 

F1L

EZB, Easy-B. Internationale regler.

 

Indendørs chuckglidere

 

Indendørs skalamodeller (Peanut)

 

1.2 OPMÅLINGSREGLER OG DEFINITIONER.

1.2.1 Planarealet: Som planarealet regnes summen af det projicerede areal af vingen (-erne) og de vandrette eller skråtstillede, stabiliserende flader. Arealerne skal opmåles med hver flade på nul graders indfaldsvinkel.

Hvis vingerne eller stabiliseringsfladerne er bygget ind i kroppen, forlænges deres normale konturer ind til kroppens midte, og det herved fremkomne areal medregnes.

1.2.2 Vægten: Til udregning af minimumsvægt og minimumsplanbelastning benyttes vægten af den samlede model i flyveklar stand, men uden brændstof.

Til udregning af maximumsvægt og maximumsplanbelastning benyttes vægten af den samlede model i flyveklar stand, og med brændstof som i startøjeblikket.

1.2.3 Planbelastningen: Planbelastningen udregnes ved at dividere vægten i gram med planarealet i dm2 , og angives i gram pr. kvadratdecimeter (g/dm2).

1.2.4 Ballast: Hvis det er nødvendigt at anvende ballast for at opnå den nødvendige vægt eller justere beliggenheden af tyngdepunktet, skal denne være anbragt indvendigt i modellen, og skal være permanent fastgjort.

Hvis der benyttes aftagelig ballast til trimning af modellen, skal denne have den nødvendige vægt uden medregning af den aftagelige ballast.

1.2.5 Spændvidden: Spændvidden er den direkte afstand fra plantip til plantip i mm.

1.2.6 Kropslængden: Kropslængden er den direkte, største afstand fra forreste til bageste punkt på den samlede model - altså iberegnet understel, propel, haleparti etc. Kropslængden angives i mm.

 

2. DEL: ALMINDELIGE KONKURRENCEBESTEMMELSER. 

2.1.1 En konkurrence regnes for officiel, hvis den er anmeldt til og optaget på Fritflyvning Danmarks konkurrencekalender for det pågældende år.

2.1.2 Deltagerne skal være medlemmer af Fritflyvning Danmark eller udenlandske aeroklubber tilsluttet F.A.I.

2.1.3 Diskvalifikationer: Enhver deltager, der anvender modeller, udstyr eller brændstof, der ikke opfylder reglerne, skal diskvalificeres fra konkurrencen.

2.1.4 Protester: Protester skal omgående afleveres til konkurrencelederen. I tilfælde af tvivl om fortolkningen af reglerne, er Fritflyvning Danmark højeste instans.

2.1.5 Antal modeller mm.

 1. I en konkurrence må hver deltager højst anvende fire forskellige modeller (undtagen gruppe B samt klasserne F1H, F1G, F1J, F1K). Dele fra modellerne må ombyttes, forudsat at modellerne stadig opfylder modelspecifikationerne.
 2. Deltageren må anvende reservemotorer, gummimotorer og propeller i ubegrænset omfang.
 3. Reparationer af enhver art er tilladt, forudsat at disse ikke ændrer på modellernes egenskaber m.h.t. modelspecifikationerne.
 4. Deltagerne i en konkurrence må ikke bytte modeller, eller dele af modeller, indbyrdes under konkurrencen. Modellernes ejerskab skal klart fremgå af modellerne i form af FAI-licensnr, navnesedler eller lignende.

2.1.6 Opdeling i juniorer/seniorer: En deltager er junior til og med det kalenderår, hvor han/hun fylder 18 år. I en konkurrence kan en eller flere klasser efter behov opdeles i særskilte afdelinger for juniorer og seniorer, eller der kan udsættes specielle præmier til de bedst placerede juniorer.

2.1.7 Startsted: Før konkurrencens begyndelse skal konkurrencelederen anvise en startlinje, hvorfra alle starter skal foretages.

Ved Danmarksmesterskaberne skal startlinjen markeres med poler med ca. 10 meters mellemrum.

Startlinjen skal være tilnærmelsesvis vinkelret på den fremherskende vindretning ved hver periodes begyndelse.

2.1.8 Perioder: Konkurrencelederen kan foreskrive, at de enkelte konkurrenceflyvninger skal foretages inden for visse, på forhånd angivne, perioder.

Danmarksmesterskaberne skal organiseres på denne måde. Periodeinddeling anbefales til alle større konkurrencer.

Inden for hver periode skal deltagerne i klasserne:

Gruppe A

: Starte og udløse modellerne.

Gruppe B

: Trække motorerne op og slippe modellerne.

Gruppe C og E

: Starte motorerne og slippe modellerne.

Chuckglidere

: Kaste modellerne.

2.1.9 Afbrydelse af konkurrencen kan finde sted, hvis:

 1. Vindstyrken er over 9 m/s.
 2. Sigtbarheden gør retfærdig tidtagning umulig.
 3. Det er nødvendigt at flytte startstedet (må kun gøres mellem perioderne).
 4. Forholdene i øvrigt ikke tillader, at konkurrencen kan gennemføres på en sportsligt tilfredsstillende måde. Evt. nedsættelse af maksimumstiden kan besluttes af konkurrencelederen efter samme retningslinjer.

2.1.10 Konkurrencelederen kan af sikkerheds- eller andre årsager fastsætte særlige regler.

Han kan forbyde flyvning af enhver model, der skønnes at frembyde en sikkerhedsrisiko, også selv om modellen opfylder alle øvrige regler.

 

2.2 RESULTATFØRING OG RAPPORTERING.

2.2.1 Resultatføring: Under konkurrencen skal tidtagerne nedskrive de gyldige tider på deltagernes startkort eller, ved meget små konkurrencer, evt. en officiel startliste efter konkurrencelederens anvisning.

Tidtagernes navne eller initialer skal påføres startkortet for hver eneste flyvning.

2.2.2 Rapportering: Konkurrencer rapporteres på rapportblanketter, som indsendes til Fritflyvning Danmark senest 14 dage efter konkurrencens afholdelse. Rapporten skal omfatte konkurrencens navn, tid og sted for afholdelsen, konkurrencelederens navn samt en udførlig resultatliste med angivelse af samtlige fløjne, gyldige tider.

Hvis konkurrencens forløb afveg fra det planlagte, skrives grunden.

2.2.3 Hvis en konkurrence ikke rapporteres rettidigt, har Fritflyvning Danmark ret til at se bort fra den ved udtagelse af landshold mm.

2.3 TIDTAGNING.

2.3.1 Tidtagerne skal indprente sig særlige kendetegn ved modellen for at kunne skelne den fra andre modeller under flyvningen.

2.3.2 Flyvningen er sluttet, når modellen rører jorden, møder en forhindring, der endeligt standser dens bevægelse, eller når modellen endeligt forsvinder ud af tidtagernes synsfelt.

Hvis modellen forsvinder bag forhindringer eller i skyer, skal tidtagerne vente i 10 sekunder; er modellen stadig forsvundet efter de 10 sekunder skal tidtagningen afsluttes, og de 10 sekunder fratrækkes flyvetiden.

2.3.3 Flyvningerne skal kontrolleres af to tidtagere med digitale stopure med en nøjagtighed på mindst 1/100 af et sekund. Brug af kikkert er tilladt, og anbefales.

2.3.4 Tidtagerne skal under tidtagning forblive inden for en cirkel med 10 meters radius omkring det sted, hvor modellen er startet, og skal tage tid på flyvningen uafhængigt af hinanden.

2.3.5 Den gyldige tid beregnes som middeltallet af de to tider målt af tidtagerne. Dette middeltal rundes ned til nærmeste hele sekund under middeltallet, medmindre der er så stor forskel på de to tider, at det tyder på en fejl i tidtagningen. I dette tilfælde forelægges problemet for konkurrencelederen, som afgør, hvilken tid, der skal noteres.

 

TEKNISKE REGLER FOR FRITFLYVNINGSKONKURRENCER.

 

Regelsættet er baseret på Sporting Code section 4c , januar 2008. Ganske enkelte paragraffer (bl.a. 3.1.3.a) er tilpasset danske forhold, og der er gjort de nødvendige tilføjelser af danske konkurrenceklasser, f.eks. chuckglidere. Ikke alle  provisoriske FAI-klasser er medtaget, for eksempel må man indtil videre finde regler for klasser som F1P og F1Q i de internationale regler. Ajourført af Jens B. Kristensen marts 2008.

3.1 GRUPPE A: SVÆVEMODELLER.

Gruppe A deles her i to undergrupper:

- højstartsvævemodeller ( §§ 3.1.1 - 3.1.12)
- chuckglidere og katapultmodeller) ( §§ 3.1.13 - 3.1.14)

3.1.1 Definition af en højstartsvævemodel: Fritflyvende svævemodel, som ikke er forsynet med nogen form for drivanordning. Opdriften skal frembringes af aerodynamiske kræfter på faste bæreplaner (dvs. ingen roterende eller baskende vinger). Modeller med variabel geometri eller areal skal opfylde modelspecifikationerne med de bevægelige flader i samtlige mulige stillinger.

3.1.2 Modelspecifikationer.

a) KLASSE F1A (A2)

Planareal

32-34 dm2

Minimumsvægt

410 gram

Maximal længde af højstartsline belastet med 5 kg.

50 m

F1A modeller må kun anvende radiostyring til irreversible funktioner beregnet på at begrænse flyvningen - d.v.s. udløse termikbremsen. Enhver fejl af teknisk eller betjeningsmæssig art ved disse funktioner er deltagerens eget ansvar.

b) KLASSE F1H (A1)

Planareal

højst 18 dm2

Minimumsvægt

220 gram

Maximal længde af højstartsline

50 m

I F1H må deltageren under konkurrencen kun benytte sig af tre modeller.

3.1.3 Antal starter.

 1. Hver deltager har ved Danmarksmesterskaberne ret til syv ordinære flyvninger i de internationale klasser, i de øvrige klasser enten fem eller syv. En konkurrence bør i de internationale klasser ikke planlægges med mindre end fem ordinære flyvninger.
 2. Hver deltager har ret til én gyldig flyvning i hver periode. Periodernes længde skal være kendt for deltagerne, og må ikke være under 30 eller over 90 minutter.

3.1.4 Definition af en gyldig flyvning.

 1. Flyvetiden i første startforsøg, medmindre dette er mislykket ifølge 3.1.5. (Hvis startforsøget er mislykket i henhold til 3.1.5.f og andet startforsøg ikke tages er flyvetiden fra første startforsøg den gyldige)
 2. Flyvetiden i andet startforsøg. Hvis dette også er mislykket i henhold til 3.1.5.a, 3.1.5.b, 3.1.5.c, 3.1.5.d eller 3.1.5.e, skal der noteres tiden 0 sekunder for flyvningen.

3.1.5 Definition af et mislykket startforsøg.

Det regnes for et mislykket startforsøg, hvis hjælperen har sluppet modellen, og en af de følgende begivenheder indtræffer. Hvis første startforsøg er mislykket, har deltageren ret til et andet startforsøg.

 1. Modellen lander, uden at højstartlinen er frigjort fra modellen.
 2. Hvis tidtagerne ikke med sikkerhed kan afgøre, hvornår linen frigøres fra modellen.
 3. Hvis en del af modellen frigøres under start eller flyvning.
 4. Hvis tidtagerne kan se, at deltageren har tabt højstartlinen, og deltageren eller hans holdleder ønsker at erklære startforsøget som mislykket.
 5. Hvis tidtagerne kan se, at deltagerne har tabt højstartlinen, og og at denne styres af en anden person end deltageren.
 6. Flyvetiden er under 20 sekunder.

3.1.6 Et startforsøg kan tages om, hvis:

 1. modellen kolliderer med en anden person umiddelbart efter, at hjælperen har sluppet den.
 2. modellen under højstarten kolliderer med en anden model under flyvning (men ikke med en en anden model under højstart eller med en højstartline), og det er umuligt at fortsætte højstarten normalt.
 3. modellen under flyvning kolliderer med en anden model eller højstartline.

Fortsætter modellen sin flyvning på normal måde, har deltageren ret til at forlange flyvningen anerkendt som gyldig flyvning, også selv om dette først sker efter modellens landing.

3.1.7 Maksimumstid.

For hver ordinær flyvning til VM og kontinentale mesterskaber regnes i klasse F1A højst tre et halvt minuts flyvetid i første periode, og højst tre minutters flyvetid i de følgende perioder. Ved andre konkurrencer regnes højst tre minutters flyvetid i hver periode, med mindre andre maksimumstider (dog højst fire minutter) er annonceret i konkurrenceindbydelsen for bestemte perioder.

Konkurrencelederen kan i tilfælde af hjemhentningsvanskeligheder eller på grund af vejrforholdene beslutte en ændring af maksimumstiden. En evt. ændring af maksimumstiden skal annonceres før periodens begyndelse.

Maksimumstider over tre minutter bør kun bruges i perioder, hvor vind og termikaktivitet må forventes at være på et minimum.

I klasse F1H regnes højst to minutters flyvetid i hver ordinær flyvning.

3.1.8 Klassifikation.

 1. Konkurrenceresultatet udgøres af summmen af flyvetiderne i de ordinære flyvninger defineret i 3.1.3.
 2. Står to eller flere deltagere lige, foretages ekstra flyvninger (fly-offs). I første fly-off er maksimumstiden fem minutter, og i hver af de følgende fly-offs forøges maksimumstiden med to minutter, og der fortsættes til vinderen er fundet.
 3. Ved Danmarksmesterskaberne skal fly-off flyves i perioder på 10 minutters længde. Inden for denne tid skal deltageren starte og udløse sin model. § 3.1.5 gælder også for fly-offs.
 4. Hvis det på grund af vejrforholdene eller hjemhentningsvanskeligheder er nødvendigt at udsætte et fly-off til næste morgen, skal det flyves så tidligt som dagslyset og sigtbarheden tillader det for at undgå termikaktivitet. Maksimumstiden er da mindst 10 minutter.
 5. Konkurrencelederen kan i tilfælde af dårligt vejr eller hjemhentningsvanskeligheder beslutte en ændring af maksimumstiden. En evt. ændring af maksimumstiden skal annonceres før periodens begyndelse.

3.1.9 Tidtagning.

 1. Se afsnit 2.3
 2. Tidtagningen er begrænset til en maksimumstid fastsat i §§ 3.1.7 og 3.1.8. Flyvetiden regnes fra højstartlinen er frigjort fra modellen, og til flyvningen er sluttet.

3.1.10 Antal hjælpere: Deltageren har ret til en hjælper på startstedet.

3.1.11 Hjælpemidler til højstarten.

 1. Modellen skal højstartes med en enkelt højstartline hvis længde med ring og evt. spil ikke må overstige 50 m, når den belastes med et træk på 5 kg.
 2. Hvis der anvendes spil eller lignende til højstarten, og dette kastes under højstarten, skal flyvningen tillægges værdien 0, og giver ikke ret til andet startforsøg. Deltageren må gerne kaste selve linen og et letvægts-kendemærke (f.x. en ring, et flag eller en lille gummibold) i linens ende.
 3. Højstartlinen skal i sin frie ende være forsynet med en vimpel med et areal på mindst 2,5 dm2. Vimplen skal være direkte fastgjort til selve højstartlinen.
 4. Alle typer af hjælpestabiliseringsanordninger på højstartlinen er forbudt. Vimplen kan erstattes med en faldskærm, forudsat at denne ikke er gjort fast til modellen, og at den forbliver sammenpakket og passiv indtil udløsningen.

3.1.12 Starten.

 1. Deltageren skal befinde sig på jorden, og skal selv foretage starten.
 2. Han må bevæge sig frit omkring under højstarten, men må ikke kaste spillet.
 3. Hjælperen skal slippe modellen inden for ca. 5 meters afstand fra startlinjen (-polen).

3.1.13 Regler for chuckglidere.

 1. Definition af chuckglider: Massivt opbygget svævemodel, hvis samlede planareal ikke overstiger 8 dm2, og hvis planbelastning ikke overstiger 50 g/dm2.
 2. Antal flyvninger: Ved konkurrencer, som er organiseret med perioder, har deltageren ret til to flyvninger i hver periode. Ved andre konkurrencer har deltageren ret til 10 flyvninger i alt.
 3. Et startforsøg kan tages om, hvis modellen under flyvning kolliderer med en anden model, eller en højstartline, eller hvis den under starten kolliderer med en person. Fortsætter modellen sin flyvning på normal måde, har deltageren ret til at forlange flyvningen anerkendt som gyldig flyvning, også selv om dette først sker efter modellens landing.
 4. Ved konkurrencer, som er organiseret med perioder, udgøres konkurrenceresultatet af summen af de bedste tider fra hver periode. Ved andre konkurrencer udgøres konkurrenceresultatet af summen af de fem bedste tider. Desuden gælder § 3.1.8 b). Ved Danmarksmesterskaberne skal ekstraflyvningerne foretages i perioder på 15 minutters længde; inden for denne tid skal deltageren kaste sin model. Som ved ordinære flyvninger har deltageren ret til to flyvninger pr. periode.
 5. Tidtagning: For hver ordinær flyvning regnes højst et minuts flyvetid. Flyvetiden regnes fra modellen slippes, og til flyvningen er sluttet. Desuden gælder afsnit 2.3. Hvis en del af modellen frigøres under start eller flyvning skal flyvningen tillægges værdien 0.
 6. Starten: Chuckglidere startes ved, at modellen kastes direkte fra deltagerens hånd. Starteren skal stå, løbe eller springe direkte på jorden. Der må ikke anvendes hjælpemidler (katapult) ved starten.

3.1.14 Regler for udendørs katapultmodeller

 1. En udendørs katapultmodel er en svævemodel der startes med en håndholdt katapult.
 2. Under starten skal modelflyveren holde katapulten i den ene hånd, og slippe modellen med den anden hånd.
 3. Modellen skal have en fast vingekonstruktion. ( autosurfaces, folders, sliders, rogallowings, and the like are prohibited! )
 4. Modellens maximumsvægt er 42,75 g = 1,5 ounces.
 5. Katapulten består af to dele: 1) En holdepind med en max længde på 15,24 cm = 6" og 2) Et stykke 6,35mm = ¼" bredt, fladt motorgummi ( FAI, Pirelli, etc. ) med en max længde på 45,72 cm = 18", der formes til en løkke på ca. 22,5 cm = 9" længde. Det er tilladt i stdedet at anvende en dobbeltløkke af 3,17 mm = 1/8" motorgummi.
 6. Den ene ende af gummiløkken fastgøres til den ene ende af holdepinden.
 7. Antallet af modeller er frit.
 8. Maximumstiden er 1 minut. 
 9. Øvrige regler for flyvning med katapultmodeller er de samme som gælder for chuckglidere.

 

3.2 GRUPPE C: GUMMIMOTORMODELLER.

3.2.1 Definition af en gummimotormodel: Fritflyvende model, som drives af en motor af elastisk materiale. Opdriften skal frembringes af aerodynamiske kræfter på faste bæreplaner (dvs. ingen roterende eller baskende vinger). Modeller med variabel geometri eller areal skal opfylde modelspecifikationerne med de bevægelige flader i samtlige mulige stillinger.

3.2.2 Modelspecifikationer.

a) KLASSE F1B ( C2 "WAKEFIELD")

Planareal

17-19 dm2

Minimumsvægt uden motor(-er)

200 gram

Maximumsvægt af motor(-er) i smurt tilstand

30 gram

F1B modeller må kun anvende radiostyring til irreversible funktioner beregnet på at begrænse flyvningen - d.v.s. eller udløse termikbremsen. Enhver fejl af teknisk eller betjeningsmæssig art ved disse funktioner er deltagerens eget ansvar.

b) KLASSE F1G ( C5 "COUPE D'HIVER")

Ingen arealbegrænsning.

Minimumsvægt uden motor(-er)

70 gram

Maximumsvægt af motor(-er) i smurt tilstand

10 gram

I F1G må deltageren under konkurrencen kun benytte sig af tre modeller.

c) KLASSE P-30.

Intet mål på modellen må overstige 762 mm.
Propellen må ikke overstige 254 mm i diameter, og skal være en seriefremstillet plasticpropel af ikke-fældbar type. Den må ikke modificeres på nogen måde, men må afbalanceres og forsynes med friløbskobling.
Gummimotoren, hvis vægt ikke må overstige 10 gram, skal være helt indesluttet i kroppen.
De bærende flader skal være beklædt på begge sider.
Minimumsvægt uden motor(-er) 40 gram.

3.2.3 Antal starter.

Se 3.1.3

3.2.4 Definition af en gyldig flyvning.

 1. Flyvetiden i første startforsøg, medmindre dette er mislykket ifølge 3.2.5. (Hvis startforsøget er mislykket i henhold til 3.2.5.b og andet startforsøg ikke tages er flyvetiden fra første startforsøg den gyldige)
 2. Flyvetiden i andet startforsøg. Hvis dette også er mislykket i henhold til 3.2.5.a, skal der noteres tiden 0 sekunder for flyvningen.

3.2.5 Definition af et mislykket startforsøg.

Det regnes for et mislykket startforsøg, hvis en af følgende begivenheder indtræffer. Hvis første startforsøg er mislykket, har deltageren ret til et andet startforsøg.

 1. En del af modellen frigøres under start eller flyvning.
 2. Flyvetiden er under 20 sekunder.

3.2.6 Et startforsøg kan tages om, hvis modellen under flyvning kolliderer med en anden model, eller en højstartline, eller hvis den under starten kolliderer med en person. Fortsætter modellen sin flyvning på normal måde, har deltageren ret til at forlange flyvningen anerkendt som gyldig flyvning, også selv om dette først sker efter modellens landing.

3.2.7 Maksimumstid.

For hver ordinær flyvning til VM og kontinentale mesterskaber regnes i klasse F1B højst fire minutters flyvetid i første periode, og højst tre minutters flyvetid i de følgende perioder. Ved andre konkurrencer regnes højst tre minutters flyvetid i hver periode, med mindre andre maksimumstider (dog ikke over fem minutter) er annonceret i konkurrenceindbydelsen for bestemte perioder.

Konkurrencelederen kan i tilfælde af hjemhentningsvanskeligheder eller på grund af vejrforholdene beslutte en ændring af maksimumstiden. En evt. ændring af maksimumstiden skal annonceres før periodens begyndelse.

Maksimumstider over tre minutter bør kun bruges i perioder, hvor vind og termikaktivitet må forventes at være på et minimum.

I klasse F1G og P-30 regnes højst to minutters flyvetid i hver ordinær flyvning.

3.2.8 Klassifikation.

 1. Se 3.1.8
 2. Se 3.1.8
 3. Se 3.1.8
 4. Fly-off flyves i perioder på 10 minutters længde. Inden for denne tid skal deltageren trække motoren op og slippe modellen. 3.2.5 gælder også for ekstraflyvninger.
 5. Se 3.1.8
 6. Se 3.1.8

3.2.9 Tidtagning.

 1. Se afsnit 2.3
 2. Tidtagningen er begrænset til en maksimumstid fastsat i §§ 3.2.7 og 3.2.8. Flyvetiden regnes fra modellen er sluppet, og til flyvningen er sluttet.

3.2.10 Antal hjælpere: Deltageren har ret til en hjælper på startstedet.

3.2.11 Starten.

 1. Startmetoden er håndstart. Deltageren skal befinde sig på jorden (hop er tilladt).
 2. Deltageren skal selv trække motoren op og slippe modellen.
 3. Modellen skal slippes inden for ca. 5 meters afstand fra startlinjen (-polen).
 4. Det er forbudt at tilføre ekstra varme til motoren under optrækket og mens man ventes på at starte.

3.3 GRUPPE D: GASMOTORMODELLER.

3.3.1 Definition af en gasmotormodel: Fritflyvende model, som drives af en forbrændingsstempelmotor. Opdriften skal frembringes af aerodynamiske kræfter på faste bæreplaner (dvs. ingen roterende eller baskende vinger). Modeller med variabel geometri eller areal skal opfylde modelspecifikationerne med de bevægelige flader i samtlige mulige stillinger.

3.3.2 Modelspecifikationer.

a) KLASSE F1C (D2)

Maximalt slagvolumen

2,5 cm3

Enhver form for forlængelse af udstødsåbningen er forbudt.

Minimumsvægt i gram:

300 gange motorens slagvolumen i cm3.

Minimal planbelastning

20 g/dm2

Motorløbetiden må højst være 5 sekunder efter at modellen er sluppet.

Ved konkurrencer må til gløde- og tændrørsmotorer kun anvendes brændstof af følgende sammensætning: 80% methanol, 20 % olie.

NB: Brændstof til dieselmotorer kan frit bestemmes af deltageren.

F1C modeller må kun anvende radiostyring til irreversible funktioner beregnet på at begrænse flyvningen - d.v.s. stoppe motoren, eller udløse termikbremsen. Enhver fejl af teknisk eller betjeningsmæssig art ved disse funktioner er deltagerens eget ansvar.

b) KLASSE F1J (D1).

Maximalt slagvolumen

1,00 cm3

Enhver form for forlængelse af udstødsåbningen er forbudt.

Minimumsvægt

160 gram.

Motorløbetiden må højst være 5 sekunder efter at modellen er sluppet.

Specielt for F1J: Brændstoffets sammensætning er fri, men deltageren må under konkurrencen kun benytte sig af tre modeller.

c) KLASSE SLOP (Slow Open Power)

Se regelsættets Tillæg 2. Klassen er indført i de danske regler ved landsmødet 1999.

3.3.3 Antal starter.

Se 3.1.3

3.3.4 Definition af en gyldig flyvning.

 1. Flyvetiden i første startforsøg, medmindre dette er mislykket ifølge 3.3.5. (Hvis startforsøget er mislykket i henhold til 3.3.5.c og andet startforsøg ikke tages er flyvetiden fra første startforsøg den gyldige)
 2. Flyvetiden i andet startforsøg. Hvis dette også er mislykket i henhold til 3.3.5.a eller 3.3.5.b, skal der noteres tiden 0 sekunder for flyvningen.

3.3.5 Definition af et mislykket startforsøg.

Det regnes for et mislykket startforsøg, hvis modellen er sluppet, og en af de følgende begivenheder indtræffer. Hvis første startforsøg er mislykket, har deltageren ret til et andet startforsøg.

 1. Motorløbetiden efter at modellen er sluppet er over det maksimum, som er fastsat i 3.3.2 eller 3.3.8.
 2. Hvis en del af modellen frigøres under start eller flyvning.
 3. Flyvetiden er under 20 sekunder, med mindre termikbremsen er udløst.

3.3.6 Et startforsøg kan tages om, hvis modellen under flyvning kolliderer med en anden model, eller en højstartline, eller hvis den under starten kolliderer med en person. Fortsætter modellen sin flyvning på normal måde, har deltageren ret til at forlange flyvningen anerkendt som gyldig flyvning, også selv om dette først sker efter modellens landing.

3.3.7 Maksimumstid.

For hver ordinær flyvning til VM og kontinentale mesterskaber regnes i klasse F1C højst fire minutters flyvetid i første periode, og højst tre minutters flyvetid i de følgende perioder. Ved andre konkurrencer regnes højst tre minutters flyvetid i hver periode, med mindre andre maksimumstider (dog højst fem minutter) er annonceret i konkurrenceindbydelsen for bestemte perioder

Konkurrencelederen kan i tilfælde hjemhentningsvanskeligheder eller på grund af vejrforholdene beslutte en ændring af maksimumstiden. En evt. ændring af maksimumstiden skal annonceres før periodens begyndelse.

Maksimumstider over tre minutter bør kun bruges i perioder, hvor vind og termikaktivitet må forventes at være på et minimum.

I klasse F1J regnes højst to minutters flyvetid i hver ordinær flyvning.

3.3.8 Klassifikation.

 1. Se 3.1.8
 2. Se 3.1.8
 3. Se 3.1.8
 4. Fly-off flyves i perioder på 15 minutters længde. Inden for denne tid skal deltageren starte motoren og slippe modellen. 3.3.5 gælder også for ekstraflyvninger. Motortiden må højst være fem sekunder.
 5. Se 3.1.8
 6. Se 3.1.8

3.3.9 Tidtagning.

 1. Se afsnit 2.3
 2. Tidtagningen er begrænset til en maksimumstid fastsat i §§ 3.3.7 og 3.3.8. Flyvetiden regnes fra modellen er sluppet, og til flyvningen er sluttet.
 3. Motortiden skal kontrolleres af to tidtagere med digitale stopure med en nøjagtighed på mindst 1/100 af et sekund. Motortiden beregnes som gennemsnittet af de to tider målt af tidtagerne. Dette middeltal rundes ned til nærmeste 1/10 sekund.

3.3.10 Antal hjælpere: Deltageren har ret til en hjælper på startstedet.

3.3.11 Starten.

 1. Startmetoden er håndstart. Deltageren skal befinde sig på jorden (hop er tilladt).
 2. Deltageren skal selv starte og regulere motoren, og skal selv slippe modellen.
 3. Modellen skal startes indenfor ca. 5 meters afstand fra startlinjen (-polen).

3.4 GRUPPE B: INDENDØRSMODELLER.

Der skelnes her mellem tre undergrupper:

- indendørs gummimotormodeller

(§§ 3.4.1 - 3.4.12)

- indendørs chuckglidere

( § 3.4.13)

- indendørs skalamodeller

( § 3.4.14)

3.4.1 Definition af indendørs gummimotormodel: Fritflyvende model, som drives af en motor af elastisk materiale, og som er beregnet til flyvning i et lukket lokale. Opdriften skal frembringes af aerodynamiske kræfter på faste bæreplaner, kun ændringer i planernes krumning og indfaldsvinkel tillades under flyvningen.

3.4.2 Modelspecifikationer.

a) KLASSE F1D (B2)

Monoplan med max. spændvidde 

550 mm.

Maksimal korde på de bærende flader

200 mm

Maksimal spændvidde på haleplan

450 mm

Minimumsvægt uden gummimotor

1,2 gram

Maksimal vægt af gummimotor i smurt tilstand

0,6 gram.

b) KLASSE F1D BEGINNER (B2 begynder)

Spændvidde højst

460 mm

Kun monoplaner er tilladt.

 

Minimumsvægt uden motor(-er)

3 gram.

Motorvægt højest

1,5 gram.

Mikrofilm må ikke anvendes til beklædningen.

 

c) KLASSE B1

Spændvidde højst

350 mm.

Ingen vægtbegrænsning.

 

d) KLASSE F1L (EZB)

Maximal spændvidde

457,2 mm.

Maximal vingekorde

76,2 mm.

Haleplansareal højst

50% af vingearealet

Modellen må kun have én motor.

 

Opbygning:

 1. Kun balsatræ og lim må anvendes til selve flyet. Undtagelserne er propelakslen, agterkrogen til gummimotoren, propellejet, samt holdere til vingestøtter og -stræbere. Vingestræbere skal være af balsa.
 2. Motorstokken og bagkroppen skal hver især være af ét stykke massivt balsa. Ved reparationer af kroppen må balsastykker af længden 1 cm benyttes. Propellen skal have fast stigning under flyvningen, og skal være helt af balsa.
 3. Variabel geometri er forbudt, det samme gælder anordninger som kan ændre motorens drejningsmoment under flyvningen.

Beklædning:

 1. Modellen skal beklædes med papir, plastic eller lignende materiale i almindelig handel.
 2. Mikrofilm er ikke tilladt.

Vægt: Modellens vægt uden motor skal være mindst 1,2 gram.

3.4.3 Antal flyvninger: Hver deltager har ret til seks flyvninger; summen af de to bedste udgør konkurrenceresultatet.

3.4.4 Definition af en gyldig flyvning: Kun hvis flyvetiden er større end eller lig med 60 sekunder regnes flyvningen for gyldig. Deltageren har lov til at stoppe flyvningen med alle til rådighed værende midler inden for de første 60 sekunder af flyvningen. En flyvning på under 60 sekunder giver omflyvning; der tillades højst en omflyvning for hver ordinær flyvning. Den mislykkede flyvning tages ikke i betragtning.

3.4.5 Antal modeller: Der er ingen begrænsning på det antal modeller, en deltager må benytte under en konkurrence.

3.4.6 Kollisionsregel: I tilfælde af kollision mellem to modeller i luften skal hver deltager senest to minutter efter flyvningens afslutning vælge: Enten at kræve flyvningen anerkendt som gyldig flyvning, eller tage en omflyvning. Omflyvningen skal i så fald tages før næste ordinære flyvning.

3.4.7 Styring af model (Brug af ballon eller stang).

 1. Styring må kun foretages for at forhindre kollision med bygningen, dens indhold eller andre modeller. Modellens bevægelse under styringen skal hovedsagelig foregå i vandret retning. Bemærk: Hvis en tidtager mener, at en modellens højdeændring under styringen nærmer sig 1/2 meter, eller 1 meter pr. 25 meters flyvehøjde (største tal gælder), skal han advare deltageren. Hvis deltageren ikke retter sig efter tidtagerens advarsel, skal tidtagningen afsluttes.
 2. En ballon forsynet med en snor, eller en stang på 2 til 8 meters længde, må benyttes til at dirigere eller flytte modellen med. Der er ingen begrænsning på varigheden af denne styring, heller ikke på det tilladte antal styringsforsøg. Styring af en model skal altid foretages fra dennes forende, styringen må ikke foretages bagfra.
 3. Under styringen kan det ske, at propellen fanges af ballonen/snoren/stangen, og holder op med at rotere. Så snart propellen stopper, skal tidtagerne (på et tredje stopur) registrere den samlede tid, hvori propellen er stoppet. Denne tid skal ved flyvningens afslutning fratrækkes flyvetiden. Hvis deltageren ikke kan frigøre propellen efter styringen, skal alle tre ure standses, og den tid, hvori propellen var standset, skal fratrækkes den tid, de to andre ure viser.
 4. Der gives ikke omflyvning medmindre modellen kolliderer med en anden model under styringen.
 5. Beslutningen om at styre modellen er deltagerens eget ansvar, og han skal selv foretage styringen. Hvis han er fysisk handicappet eller svagtseende skal en evt. substitut aftales med konkurrencelederen.
 6. Det er tidtagernes opgave at se efter, om deltagerens anvendelse af ballon/stang kan bringe andre modeller i fare, og i så tilfælde advare deltageren. Såfremt en anden model generes af deltagerens styringsforsøg skal den deltager, hvis model generes, senest to minutter efter flyvningens afslutning vælge: Enten at kræve flyvningen anerkendt som gyldig flyvning, eller tage en omflyvning. Omflyvningen skal i så fald tages før næste ordinære flyvning.

3.4.8 Klassifikation: Konkurrenceresultatet udgøres af summen af de to bedste af de seks flyvetider. Hvis to deltagere står lige, afgøres rækkefølges af deres tredjebedste tid, og så videre.

3.4.9 Tidtagning: Flyvningerne skal kontrolleres af to tidtagere med digitale stopure med en nøjagtighed på mindst 1/100 af et sekund.

Af afsnit 2.3 gælder kun §§ 2.3.1 og 2.3.5 for gruppe B.

Flyvetiden regnes fra modellen slippes, og til:

 1. modellen ligger i hvile på bygningens gulv.
 2. En del af modellen frigøres under flyvningen.
 3. Hvis modellen berører nogen del af bygningen eller dens indhold, bortset fra gulvet, på en sådan måde, at modellens vandrette bevægelse ophører. Bemærk: I dette tilfælde skal tidtagerne vente i 10 sekunder. Hvis modellen efter de 10 sekunder stadig er i berøring med bygningen eller dens indhold, skal tidtagningen afsluttes, og de 10 sekunder fratrækkes flyvetiden. Hvis modellen inden de 10 sekunder er gået løsriver sig fra bygningen og flyver videre, fortsættes tidtagningen normalt.

3.4.10 Antal hjælpere: Deltageren har ret til en hjælper.

3.4.11 Starten.

Startmetoden er håndstart. Deltageren skal befinde sig på bygningens gulv.

Optrækningen af gummimotoren skal foretages af deltageren selv eller af dennes hjælper.

3.4.12 Halhøjde-kategorier.

Konkurrencer og rekorder opdeles efter halhøjden i flg. kategorier:

I

- under 8 meter.

II

- mellem 8 og 15 meter.

III

- mellem 15 og 30 meter.

IV

- over 30 meter.

Halhøjden defineres som den lodrette afstand fra gulvet til det punkt under tagkonstruktionen, hvor der kan indskrives en cirkel med 15 meters diameter.

3.4.13 Regler for indendørs chuckglidere.

 1. Definition: Massivt opbygget indendørsmodel uden nogen form for drivanordning. Planarealet højst 8 dm2.
 2. Starten foretages ved, at modellen kastes direkte fra deltagerens hånd. Der må ikke anvendes hjælpemidler (katapult) ved starten.
 3. Hver deltager har ret til ni flyvninger.
 4. Hver deltager må anvende et ubegrænset antal modeller i konkurrencen.
 5. Kollisionsregel: som §3.4.6.
 6. Klassifikation: som §3.4.8.
 7. Tidtagning: Flyvetiden regnes fra modellen slippes, og til modellen berører bygningens gulv, eller til den rammer en forhindring, der endeligt standser dens bevægelse.
 8. Hvis en del af modellen frigøres under flyvningen, skal der noteres tiden 0 sekunder.

3.4.14 Regler for indendørs skalamodeller (Peanuts).

 1. Definiton og specifikation: En fritflyvende model af et menneskebærende fly tungere end luften. Spændvidden må ikke overstige 330 mm. Modellen skal drives af en motor af elastisk materiale (gummimotor).
 2. Dokumentation af skalalighed: Der kræves enten: en tegning i mindst skala 1:144 og et fotografi af originalflyet, eller: En treplanstegning i mindst skala 1:144 i farver, eller: Tegning af anerkendt byggesætsmodel med farveangivelser.
 3. Hver deltager har ret til tre flyvninger.
 4. Definition af gyldig flyvning: Flyvningen regnes som gyldig, hvis flyvetiden er over 5 sekunder. En flyvning på under 5 sekunder giver omflyvning, der tillades højst en omflyvning for hver ordinær flyvning.
 5. Flyvepoints: Summen af de to bedste flyvetider udgør deltagerens flyvepoints. Ved pointlighed afgøres rækkefølgen af omflyvning.
 6. Skalabedømmelse: En tabel over de ting, der bedømmes og giver points, finden som tillæg sidst i denne regelsamling.
 7. Klassifikation: Flyvekonkurrencen placerer deltagerne efter deres flyvepoints. Skalakonkurrencen placerer deltagerne efter deres skalapoints. Hver deltagers placeringsnumre lægges sammen. Den endelige placering afgøres efter placeringssummen; laveste placeringssum er vinder. Ved ens placeringssum afgøres konkurrencen ved omflyvning. Kun deltagere, der har deltaget i såvel flyve- som skalakonkurrence tages i betragtning ved udregning af den endelige placering.

3.6 GRUPPE E: SPECIALMOTORMODELLER.

3.6.1 Definition af en specialmotormodel: Fritflyvende model, som er forsynet med en drivanordning af anden type end gummimotor eller forbrændingsstempelmotor. (eks: raketmotor, gasturbine, trykluftmotor, elektromotor etc.) Opdriften skal frembringes af aerodynamiske kræfter på faste bæreplaner (dvs. ingen roterende eller baskende vinger). Modeller med variabel geometri eller areal skal opfylde modelspecifikationerne med de bevægelige flader i samtlige mulige stillinger.

3.6.2 Modelspecifikationer.

a) KLASSE F1K (Modeller med CO-2 motorer).

Modellens fremdrivningsmiddel skal være en trykluftmotor, hvis "brændstof" skal være CO2.
Minimunsvægt uden CO-2: 75 gram
Planareal højst 12 dm2
Rumfanget af CO2-tanken må højst være 2 cm3. Forbindende rør medregnes kun, hvis deres udvendige diameter er over 2 mm.
Deltageren må under konkurrencen benytte sig af tre modeller.

3.6.3 Antal ordinære flyvninger.

 1. Deltageren har ret til fem ordinære flyvninger.
 2. Hver deltager har ret til én gyldig flyvning i hver periode. Periodernes længde skal være kendt for deltagerne, og må ikke være under 30 eller over 90 minutter.

3.6.4 Se 3.2.4.
3.6.5 Se 3.2.5.
3.6.6 Se 3.2.6.

3.6.7 For hver ordinær flyvning regnes højst to minutters flyvetid. Se i øvrigt 3.2.7.

3.6.8 Klassifikation

 1. Konkurrenceresultatet udgøres af summmen af flyvetiderne i de fem ordinære flyvninger.
 2. Står to eller flere deltagere lige på førstepladsen efter de ordinære flyvninger, foretages ekstra flyvninger (fly-offs). Maksimumstiden er stadig 2 minutter. I første flyoff skal deltageren starte motoren og vente i op til 60 eller 120 sekunder (besluttet af konkurrencelederen før perioden) mens motoren kører. Først når tidtagerene giver et signal må modellen slippes. I hver efterfølgende flyoff forøges ventetiden med 60 eller 120 sekunder.
 3. Fly-off flyves i perioder på 15 minutters længde. Inden for denne tid skal deltageren starte og udløse sin model. § 3.6.5 gælder også for fly-offs.

3.6.9 Se 3.2.9.

3.6.10 Se 3.3.10.

3.6.11 Se 3.3.11.

 

TILLÆG 1: POINTSTABEL TIL BRUG VED SKALABEDØMMELSE AF INDENDØRS SKALAMODELLER.

Følgende ting bedømmes og giver points:

a) Håndværksmæssig udførelse.

 

særdeles god

3

points

 

god

2

-

 

mindre god

1

-

b) Lighed i farve og mærkning.

 

særdeles god

3

points

 

god

2

-

 

mindre god

1

-

c) Antal skaladetaljer.

 

mange

3

points

 

nogle

2

-

 

påtegnede

1

-

 

ingen

0

-

d) Beklædningsmåde.

 

Bæreflader bekl. på begge sider

3

points

 

vinge tosidig, haleplan ensidig

2

-

 

helbalsa

1

-

 

bæreflader beklædt på en side

0

-

 

(Hvis orig. beklædn. ensidig:

3

-)

e) Beklædningsmateriale.

 

malet papir

6

points

 

farvet papir med klar lak

5

-

 

japanpapir

4

-

 

helbalsa

3

-

 

farvet kondensatorpapir

2

-

 

ufarvet kondensatorpapir

1

-

 

mikrofilm

0

-

f) Minuspoints.

 

Minuspoints gives for afvigelser fra skala for at forbedre flyveegenskaberne. Eks: Længere næse eller krop, flytning af vinge, forstørret finne eller haleplan, enklere kropstværsnit.

 

Hver ændring giver :

-2

points.

 

 

 

 

g) Understel.

 

nøjagtig skalalængde

3

points

 

noget længere

2

-

 

meget forlænget

1

-

 

intet eller udokumenteret

0

-

h) V-form.

 

nøjagtig skala

3

points

 

op til 6 graders forøgelse

1

-

 

mere end 6 graders forøgelse,

 

 

 

eller udokumenteret

0

-

i) Haleplan.

 

skala

3

points

 

forstørret

1

-

 

meget forst. eller udokumenteret

0

-

j) Pluspoints gives for:

 

lavvinget

1

-

 

biplan

3

-

 

triplan

5

-

 

autogyro

7

-

 

helikopter

9

-

 

flyvebåd eller vandfly

3

-

 

rigtigt antal profiler i vinge

2

-

 

rigtigt antal profiler i haleplan

1

-

 

bevægelige krængror

1

-

 

bevægelige højde- og sideror

1

-

 

rigtigt antal profiler i finne

1

-

 

oval eller rund krop

1

-

 

hjulkapper

1

-

 

3-dimensional pilot

1

-

 

fritliggende stjernemotor

1

-

 

Tillæg 2: Regler for klasse SLOP (Slow Open Power)

 1. Ingen timerstyrede bevægelige flader med undtagelse af termikbremse.
 2. Brændstoftilførsel kun som sug. Tilladt er hverken tryktank med motortilslutning, ej heller elastiske tryksystemer som suttank (pacifier o.l.)
 3. Motorvolumen max 3,5 cm3. Motoren skal være konstrueret som glidelejemotor. Motorer, som har fået kuglelejer erstattet med glidelejer, er ikke tilladt. Motorbremse er heller ikke tilladt, i praksis vil det sige at motoren kun kan stoppes ved at lukke for brændstoftilførslen (klemtimer o.l.)
 4. Brændstof frit.
 5. Motorløbetid: 10 sek. for gløderørsmotorer og 12 sek. for dieselmotorer.
 6. Modellen skal være bygget af piloten. Der er ingen regler for modelvægt og planbelastning.
 7. Kokurrencen afvikles som tre perioder med 3 min. max.
 8. Fly-off perioder uden max.
 9. Der må kun benyttes 2 modeller under hele konkurrencen. Fly-Off inkluderet.

I øvrigt følges regler som i gruppe D.

4. DEL: REGLER FOR DIPLOMER OG REKORDER.

4.1 MODELFLYVEDIPLOMER.

4.1.1 Modelflyvediplomerne er duelighedstegn, som findes i tre grader: a-diplom, b-diplom og c-diplom. Til de kombinerede diplomer kræves flere diplomer i de forskellige grupper.

4.1.2 Ret til at tage diplom: Ansøgeren skal være medlem af Fritflyvning Danmark.

4.1.3 Til diplomprøverne må kun anvendes modeller, der opfylder definitionerne på de respektive grupper (A, C, D, B eller E).

4.1.4 Ansøgning om udstedelse af et diplom indsendes på en tilstrækkeligt udfyldt ansøgningsblanket til Fritflyvning Danmark senest 14 dage efter prøven, ledsaget af dokumentation (startkort eller lignende).

4.1.5 a-, b- og c-diplomet skal tages i den nævnte orden indenfor hver gruppe. Der kan kun e'n gang udstedes a-, b-, og c-diplom i den pågældende gruppe til hver enkelt modelflyver.

4.1.6 Der kan tages diplomer i grupperne A, C, D, B og E. Til hver diplomprøve skal på en og samme dag udføres tre flyvninger. Hver af disse flyvninger skal opnå eller overtræffe:

 

I grp.A,C,D,E:

I grp. B:

For a-diplom:

1 minut

2 minutter

For b-diplom:

2 minutter

4 minutter

For c-diplom:

3 minutter

6 minutter

I gruppe A skal højstartlinen opfylde §3.1.11. I gruppe D må motortiden højst være 10 sekunder.

For tidtagning gælder reglerne for de resp. grupper; til a- og b-diplom er eet stopur, der aflæses af to kontrollanter, tilstrækkeligt.

4.2 DANMARKS- OG ÅRSREKORDER.

(Landsmødevedtagelse 1983).

4.2.1 Ret til at sætte rekord: Ansøgeren skal være medlem af Fritflyvning Danmark.

4.2.2 Der noteres fra 1/1 1984 kun Danmarks- og årsrekorder i følgende kategorier:

Gruppe A, Højstartsvævemodeller

-varighed

Gruppe C, Gummimotormodeller

-varighed

Gruppe D, Gasmotormodeller

-varighed

Gruppe B, Indendørs gummimotormodeller

 

Kat I, II, III og IV

-varighed

Modellerne skal opfylde §1.1.1 samt definitionen på den pågældende gruppe eller undergruppe. I grupperne A, C og D skal modellerne desuden opfylde: Planbelastningen skal være mellem 12 og 50 g/dm2.

I gruppe A skal højstartlinen opfylde §3.1.11.

Kun de for de respektive grupper eller undergrupper tilladte startmetoder må anvendes.

I gruppe D må motorløbetiden højst være 10 sekunder.

4.2.3 Rekorden skal overstige den hidtil gældende rekord med mindst 2%.

4.2.4 Tidtagning: Der gælder samme tidtagningsregler som for de respektive grupper/undergrupper, med følgende undtagelser:

- der er ingen maksimumstid
- tidtagerne må under tidtagningen bevæge sig frit omkring, og må benytte alle til rådighed værende transportmidler.

Tidtagerne skal omgående nedskrive de målte tider med varig skrift, og skal forsyne startkortet med deres underskrifter.

4.2.5 Ingen del af modellen må frigøres under flyvningen.

4.2.6 Ansøgning om godkendelse af en Danmarks- eller årsrekord skal være Fritflyvning Danmark i hænde senest 14 dage efter præstationens udførelse på en tilstrækkeligt udfyldt ansøgningsblanket, forsynet med eventuelle nødvendige bilag.

 

5. DEL: REGLER FOR LANDSHOLD.

5.1 BESTEMMELSER FOR UDTAGELSE AF LANDSHOLD.

5.1.1 Udtagelseskomite: Reglerne for valget af udtagelses-komiteen og dennes sammensætning fastsættes i Fritflyvning Danmarks love.

5.1.2 Udtagelsestidspunkter: Til verdensmesterskaber, europamesterskaber og nordiske mesterskaber udtages det endelige landshold senest den 15. januar i det år, hvor konkurrencen afholdes.

5.1.3 Udtagelsesgrundlaget er alle årets rapporterede konkurrencer fra ind- og udland.

5.1.4 Når en modelflyver er udtaget til landsholdet, får han hurtigst muligt direkte, skriftlig besked herom fra udtagelseskomiteen.

Senest 14 dage fra modtagelses af denne besked skal modelflyveren over for udtagelseskomiteen skriftligt bekræfte, at vedkommende ønsker at deltage, og vedkommende skal samtidig indbetale et depositum på 500,- kr til Fritflyvning Danmark. Dette depositum indgår senere i afregningen af VM/EM/NM-udgifterne.

Ønsker modelflyveren IKKE at deltage, meddeles dette udtagelseskomiteen senest 14 dage efter udtagelsen.

I tilfælde af senere afbud afgør udtagelseskomiteen, om vedkommende kan få tilbagebetalt sit depositum.

Dato for seneste ændring: 1. november 1998.

5.2 BESTEMMELSER FOR HOLDLEDERE FOR LANDSHOLD.

5.2.1 Holdlederens ansvarsområde: Det er holdlederens pligt, i samråd med Fritflyvning Danmark, at sørge for alle praktiske spørgsmål i forbindelse med forberedelse og deltagelse i konkurrencen. Fra det øjeblik, holdlederen er udnævnt, er han ansvarlig for alt, hvad der foretages i forbindelse med den aktuelle konkurrence.

5.2.2 Forberedelser: Holdlederen skal sørge for, at tilmeldinger og gebyrer afsendes korrekt og rettidigt, han skal besvare evt. henvendelser fra konkurrenceledelsen, sørge for modelindregistrering, for koordination af transport, for at vejlede deltagere m.h.t valuta, billetter m.v., for at ordne visa m.v. samt for at fremskaffe evt. specialudrustning.

5.2.3 Under konkurrencen: Holdlederen er på konkurrencestedet Fritflyvning Danmarks repræsentant, og han skal varetage alle holdets mellemværender med konkurrenceledelsen. Han er ansvarlig for, at holdet er orienteret om regler og bestemmelser, samt for at holdet overholder disse.

5.2.4 Efter konkurrencen: Holdlederen skal sørge for, at en resultatliste kommer Fritflyvning Danmark i hænde, ligeledes er han ansvarlig for de præmier, holdet som sådan måtte hjemtage. Endelig er han pligtig til at give Fritflyvning Danmark en orientering om konkurrencens forløb.

5.2.5 Udtagelse af holdledelse: Udtagelsen af holdledere foretages på grundlag af indkomne ansøgninger af udtagelseskomiteen samtidig med udtagelsen af landsholdet.