Kontakt os på info@modelflyvning.dk

Hvordan bliver du kontrollant

Udnævnelse af kontrollanter

§1 Modelflyvning Danmark godkender og udnævner kontrollanter for færdighedscertifikaterne a, h, s og m.

§2 Godkendelse sker efter modtagelse af indstilling fra en enig bestyrelse i en modelflyveklub tilsluttet Modelflyvning Danmark. Det er en forudsæting at den indstillede kontrollant i forvejen har erhvervet det eller de certifikater, som indstillingen vedrører.

§3 MDK kan afvise en indstilling, hvis der er begrundet tvivl om den indstillede persons egnethed. Den begrundede tvivl skal rejses overfor klubbestyrelsen. Sagen løses ved forlig.


Varighed af godkendelse

§4 Kontrollantens godkendelse er ikke åremålsbegrænset, men er gyldig så længe kontrollanten er A-medlem i den klub hvis bestyrelse indstillede ham og så længe kontrollanten har denne klubbestyrelses fortsatte opbakning. Ved kontrollantens evt. udmeldelse af MDK bortfalder kontrollantens certifikater og godkendelse.


Kontrollantens arbejdsområde
§5 Som udgangspunkt godkendes en kontrollant til at virke i egen klub. Kontrollanten har dog kompetence til at virke som gæstekontrollant i andre klubber.

§6 En klub kan på egen bane afvise at modtage kontrollantydelse fra en kontrollant, der ikke er A-medlem af klubben. Klubben kan dog ikke forhindre egne medlemmer i at modtage kontrollantens ydelse på anden bane.

Bortfald af godkendelse
§7 I tilfælde hvor en kontrollant skifter sit A-medlemskab fra én klub til en anden, bortfalder kontrollantens godkendelse. Hvis den modtagende klub ønsker at benytte kontrollanten, skal kontrollanten genindstilles.

§8 En enig klubbestyrelse kan meddele MDK, at en kontrollant ikke længere har klubbestyrelsens opbakning, hvorefter kontrollantens godkendelse bortfalder.

§9 En klub eller anden medlemsgruppering end kontrollantens egen modelflyveklub, kan indstille til MDK at en kontrollant bør fratages sin godkendelse. Klubben eller gruppen skal til Hobbyudvalget indsende en skriftlig klage over kontrollantens virke, med beskrivelse af ét eller flere konkrete og objektivt kritisable forhold.


Kontrollantens etik

§10 Kontrollanten skal ved sin adfærd og handlinger være et godt eksempel for andre piloter. Det er ikke foreneligt med kontrollantens tillidshverv at omgå eller overtræde de regler som kontrollanten bør værne om, herunder overtrædelser af BL 9.4, bestikkelighed, useriøsitet ved prøveaflæggelser samt drikfældighed.