Kontakt os på info@modelflyvning.dk

Referat 2008

Referat af Repræsentantskabsmøde 2008

Dato: Søndag d. 16. marts 2008
Sted: Fjelsted Skov Kro, Fyn
Mødetype: Repræsentantskabsmøde

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til repræsentanter og gæster, og man gik herefter over til behandlingen af dagsordenen.

Dagsordenen punkt 1: Valg af mødeleder og mødesekretærSom mødeleder valgtes Arne Bruun, Esbjerg MFK, og som mødesekretær, Sekretariatet. Efter mødelederen havde konstateret, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, gav Arne Bruun ordet til formanden.

Dagsordenen punkt 2: Aflæggelse af årsberetning
Vi er i dag kun 61 repræsentanter fra 27 klubber til stede af 90 mulige klubber, med gæster, observatører mv. er vi i alt 65 personer. Jeg vælger at tro, at det mest skyldes stor tillid til bestyrelsen og ikke så meget, at det snart er påske. Formændene for modelflyveunionerne i fusionssamarbejdet Ole Bjerager fra Linestyringsunionen og Karsten Kongstad fra Fritflyverne samt Frede Juel fra Veteranflyverne, var indbudte som observatører. Herudover var vores forsikringsselskab, KDA og SLV indbudt, men desværre kunne ingen af de inviterede deltage.

Afsked med Robert og Peter Bech
Robert Danielsen var sidste år flink til at stille op da bestyrelsen havde brug for at bemande en ledig plads. Det blev desværre kun en kort visit, da vigtige private ting kom til at optage Roberts tid. Det var med stor glæde vi hilste velkommen til Peter Bech som suppleant. Den mand er der altid gang i, og det er godt for en bestyrelse. Peter nåede at medvirke meget aktivt i fusionsarbejdet. Desværre fik vi slidt så meget på Peter at han måtte bede om time-out. Heldigvis er Peter blevet frisk igen, men vender ikke tilbage til bestyrelsen.

Mange kandidater på valg
I dag skal vi vælge 4 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Regnar Petersen, Jørgen Holsøe og Michael Munk modtager genvalg, og det skulle glæde mig hvis de bliver valgt. De udgør den aktive del af bestyrelsen. Det bliver spændende at se, hvem der vælges ind på den ledige bestyrelsespost og på posten som suppleant.

Det har været et travlt år I RC-unionens bestyrelse
Der har været fusionsarbejdet, igangsætning af den nye WEB, stormodelseminarer, omlægning af kontingenter til PBS, dokumentering af forretningsgange og regler samt et nysgerrigt begyndende samarbejde med KDA. Børneforsikring og familiemedlemskab blev en realitetUnder børneforsikringen kan medlemmers børn fra deres 6. år flyve, hvis det sker under forældrenes tætte opsyn.

Forum
Hadet af mange men elsket af flere så ser det ud til at Forum bliver stadig mere voksent. Det er længe siden, at der har været de hadske tråde, som løb løbsk og gjorde Forum til en verbal grisesti. Mit indtryk er at Forum er blevet voksent og følsomt - om end stadig lidt for følsomt af og til.

KDA-samarbejde
Vi har taget nogle nysgerrige initiativer overfor KDA for at se om vi kan drage fordele af et øget samarbejde. Det ser ud til at være tilfældet. KDA er da også meget velvilligt indstillet overfor et samarbejde. Vores konkrete ønske er KDAs hjælp til at opnå en større maksimal flyvehøjde. Det medfører i givet fald en ændring af BL 9-4, og derfor tager vi ønske om tilladelse til 2,4GHz til stormodeller med i samme omgang. Mere langsigtet forudser vi, at vi kan få behov for opbakning fra en stærkere organisation end os selv, når vores flyvepladser kommer under pres fra offentlige myndigheder og miljøorganisationer. NFK er et uhyggeligt og aktuelt eksempel på dette.

Fusion af modelflyveunionerne
Fusionsplanerne skrider fremad, og i dag skal RC-unionen tage stilling til dem gennem de fremsatte forslag. Dansk Modelflyveunion og Fritflyvningsunionen har givet planerne deres tilslutning, og i april tager Linestyringsunionen stilling. Gennem en række møder der siden juni har været afholdt mellem unionerne, er der skrevet forslag til en overenskomst for sammenslutningen samt forslag til et sæt vedtægter for den nye forening.
Et indtil nu uafklaret punkt er konstruktionen omkring IS Modelflyvenyt. Vi har hyret et advokatfirma som rådgivere, så vi undgår at komme i klemme i de mange regler. Den sandsynlige udgang bliver at IS Modelflyvenyt konverteres til Modelflyvenyt ApS.
De primære deltagere i arbejdet er: Per Grunnet, der for ganske nylig overlod Fritflyvningsunionens formandspost til Karsten Kongstad. Desuden er det Ole Bjerager fra Linestyringsunionen og Frede Juel fra Veteranklubben. Fra RC-unionen har Jørgen Holsøe og jeg deltaget. Samarbejdet har hele vejen været positivt og konstruktivt. Desværre kom der en kurre på tråden i forhold til veteranklubben DVM i sidste fase.
DVM vil derfor i en periode ikke deltage i samarbejdet i fuldt omfang.

Ny WEB
Det var en hård fødsel for den nye WEB. Vi har talt om den længe, prøvet et par gange, og var næsten kommet i gang, da et flertal i bestyrelsen sidste efterår besluttede, at den rigtige fremgangsmåde var en udbudsrunde. Vi gennemførte udbudet og modtog ét tilbud. Det havde været rart med nogle flere tilbud at vælge imellem. Tilbudet kom fra BioGis, der har til huse på Djursland. Biogis ejes af Peter Mikkelsen, kendt fra F3J, og hans kompagnon Poul Andersen. Vi er helt trygge ved, at de kan løfte opgaven. Vi skal senere i dag se en demo af de første skridt. Udviklingsarbejdet vil blive faseopdelt i funktionsblokke, og der bliver tegnet kontrakt med Biogis fra fase til fase. De første 4 faser er planlagte til levering i løbet af 2008. Der er anslået en samlet etableringspris på 250.000 for de 4 første faser.

Dokumentering af regler
Unionen har mange regler og forretningsgange. Nogle er skrevet forskellige steder, men der er også nogle, som blot har deres udgangspunkt i et bestyrelsesreferat. Det går an så længe udskiftningen i bestyrelsen ikke er for stor, men det er den jo. Derfor skal det være sådan, at vi alle - bestyrelse og klubber såvel som medlemmer - kan læse alle gældende regler og forretningsgange på Webben, når der er brug for det.Michael Munk er gået i spidsen for at få samlet og struktureret alle reglerne, så de kan præsenteres på den nye WEB. Det vil i øvrigt blive det eneste sted reglerne står skrevet.

PBS og restanter
Det er en stor belastning for sekretariatet, at så mange medlemmer vælger at være i restance med deres unionskontingent. I år var det over 1000 medlemmer, eller ca. 30 % af medlemmerne der var i restance på sidste rettidige indbetalingsdag. I dag er der 228 restanter.
Sekretariatet har gjort et stort arbejde med at tilslutte Unionen til PBS indbetaling. Vi havde håbet, at det ville nedbringe antallet af restanter, men resultatet vist sig nok først til næste år, når de der har valgt at tilmelde sig til automatisk betaling og ikke ufrivilligt bliver restanter næste gang.Jeg kan ikke opfordre nok til at betale kontingentet i tide, hvis man vil fortsætte som medlem, eller at melde sig ud i tide, hvis det er dét man ønsker.Som restant er man ikke ansvarsforsikret. Det er slemt nok, hvis man flyver alm. modeller, men det er direkte strafbart at flyve stormodel som restant dvs. uden ansvarsforsikring.

Regnskab for IS Modelflyvenyt
Sidste år fik vi en gennemgang af Modelflyvenyts regnskab, så intet øje var tørt. Så meget skal vi ikke gøre ud af det i år. Regnskabet er revideret og påtegnet, og det rummer absolut ingen overraskelser.
Det blev besluttet på bestyrelsesmødet i IS MFN d. 25/2, at udvide bladet med 4 sider og på den måde, at bladet gives et kraftigt glittet omslag. Så bliver der dels plads til flere artikler, og der er mindre risiko for at bladet tager skade under forsendelsen. Som bekendt har det været nødvendigt at opgive plasticomslaget pga. Postens 'med rundt' initiativ.

Stormodelseminarer
Det lykkedes Sportsudvalget med Michael Munk i spidsen at afholde to stormodelseminarerførst på året. Der blev gået til opgaven med stor respekt og nogen nervøsitet. Når så mange medlemmer kaldes ind, skal de have en oplevelse og noget brugbar viden med hjem.
I alt 128 kontrollanter deltog i seminarerne.
Det ser ud til at det lykkedes. Der er uddelt roser til Michael for arrangementet fra flere sider, og roser er en sjælden blomst blandt modelflyvere.

Bemærkninger til formandens beretning:
Hans Laurits Dahl Christensen, Randers MFK: skyldes din forholdsvis korte tale i år den gode information på Forum?
Jørgen Holsøe: Gjorde opmærksom på det store arbejde, der havde været med fusionsforberedelserne. Alle har ydet en stor indsats, men Allan har været den, der trak det store læs. Skal vi give ham en hånd?
Formandens årsberetning blev herefter vedtaget med applaus.

Pokaler
I år var det ikke muligt at finde en modtager til Initiativpokalen. Det betyder ikke, at der ikke var nogen der fortjente den, men det var i givet fald noget som bestyrelsen ikke kendte til. Synes man, at nogen fortjener at få en af pokalerne, så skriv en indstilling til bestyrelsen inden 1. februar og fortæl kort hvorfor vedkommende bør hædres med en pokal.

Ole Meyers mindepokal, gives til et medlem, som har ydet en særlig indsats for Unionen, og som har ydet det lange seje træk.
Modtageren i år har fortjent pokalen mange gange, men har ikke som bestyrelsesmedlem kunnet modtage den. Nu er vedkommende ikke længere i bestyrelsen, og nu skal han have en velfortjent pokal for sit store arbejde. Modtager af Ole Meyers mindepokal er tidligere formand Lars Kildholt.
Foruden at passe bestyrelsesarbejdet har Lars nærmest på egen hånd opbygget vores nuværende WEB og Forum. Lars gjorde også en ihærdig indsats for at gøre Unionen synlig og vedkommende og har på alle måder været med til at løfte RC-unionens formålsparagraf.
Lars Kildholt kunne desværre ikke være til stede ved overrækkelsen

Introduktion af den nye Web
Der blev herefter en lille afvigelse fra dagsordenen idet dirigenten og bestyrelsen var blevet enige om, at man på dette tidspunkt passende kunne have et indlæg om den nye Web, som skal udføres af firmaet Biogis.
Biogis blev stiftet i 2003, og er et uafhængigt firma bestående af 2 personer, Peter Mikkelsen og Poul Nygaard Andersen.
Peter Mikkelsen gav en introduktion af firmaet Biogis og viste en lille demo af, hvordan de havde tænkt sig den nye Web skulle se ud, og hvorledes udviklingen af den nye Web skulle være. Vores primære fagområde er Web-baserede løsninger der integrerer natur, databaser og "gis".
Det system som man bygger på hedder, Umbraco og kan håndtere mange brugere, det er et dansk produkt, som bl.a. anvendes af Bilbørsen.

Af arbejde vi har lavet er bl.a. Danmarks Fugle og Natur, som er Danmarks største naturhjemmeside.
Leveringen ser sådan ud: 1. Leverance - 1. maj-, 2. Leverance 1. juli, 3. leverance 1. sept. og 4. leverance 1. dec. 2008.

Eliteudvalget
Mødelederen gav herefter ordet til Regnar Pedersen, Eliteudvalget

Træningsseminaret blev planlagt i 2007 af Erik Dahl Christensen - og seminaret så sin spæde start i foråret 2008. Parolen er, hvis du gør som du plejer, så får du som du plejer. Altså hvis du vil opnå andre resultater end dem du opnåede sidste år, så må du træne anderledes end du tidligere har gjort. Ud fra den parole er opgaven at få planlagt sin træning, sæt nogle hovedmål og delmål, følge op på om målene kommer i hus, og måske justere træningsindsatsen eller målene.

Pladser
Det kan til tider være lidt besværligt for konkurrencearrangører, at finde pladser til at holde stævner på. At holde en konkurrence er lig med at lukke en plads for normal flyvning i en weekend, men til gengæld får de lokale en oplevelse af en anden form for flyvning end de er vant til. For at vise den sportslige del af modelflyvning vil vi gerne ud til så mange forskellige pladser som muligt. Kommer der en forespørgsel til jeres klub om, at lægge faciliteter til - så bliver vi meget glade for positiv respons.

Af andre spændende initiativer kan det nævnes, at en gruppe kunstflyvningsfolk har udviklet deres egen F3A model som de kalder Nitrogen. Svæveflyverne Jan Hansen og John Villum Rasmussen er i gang med, at udvikle deres egen F3B model i et samarbejde med to tyske aerodynamikere. F3A modellen kan man læse om på forum under "Kunstflyvning" og F3B modellen har netop fået sin egen hjemmeside www.spline.dk

El-styringsgruppen
Peter Bech fra El-styringsgruppen aflagde herefter beretning.
2007 blev et spændende år med store sportslige gennembrud.
Det lykkedes vores 2 bedste F5B piloter Tommy Persson og Peter Bech endeligt at bryde 40-bens barrieren med hhv. 43 og 42 ben i Bad Brückenau i september. Hidtil bedste danske var 42 ben helt tilbage i Bad Brückenau i 2004.

Og det med et power niveau der svarer til den energibegrænsning, der er indført i 2008. Med den nye energigrænse regne vi med at verdenstoppen flyver op til 46 ben, måske i sjældne tilfælde 47 ben, så vi mangler kun at indhente 0,4 sekund mere på B-linien for at hente 4 ben mere!
Tommy og Peter er derfor tæt på top 20 på verdensranglisten.
Vi fik en nettotilgang på 2 piloter og er nu 12 aktive piloter.

Efter indførelsen af LiPo, er F5B klassen blevet mindre hysterisk (fordi vi nu flyver med en betydelig lavere planbelastning), og er derfor nemmere. Det har bevirket et skifte fra F5F (10-celles) til F5B (VM klassen)

Og det er jo glædeligt, for så bliver der virkelig kamp til stregen om landsholdspladserne.

Vi fik afholdt 3 lokale danske konkurrencer i 2007: Hjørring, Silkeborg og Langstrup. Langstrup er også et internationalt EuroTour stævne, og vi havde den store fornøjelse igen at se verdensmesteren Wolff Fickensheer folde sig ud i de frie danske LiPo regler.

Vi havde også debut på vores nye computersystem (100 % privat sponsoreret), hvor man på en fjernsynsskærm i pitten kan følge med i den aktuelle stilling, helt på linie med f.eks. skiløb. Vi har wireless forbindelse mellem flight-line og pit, så lige så snart en pilot er landet, og resultatet er opdateret i flight-line computeren, så går der højst 5 sekunder, så viser pit skærmen den opdaterede stilling. I pitten kan folk vælge mellem flere menuer og f.eks. se, hvad de skal præsterer for at rykke op i klassementet!

Vores landshold deltog i 3 EuroTour stævner i Tyskland, hvoraf det ene også var et WorldCup stævne.
Vi kunne ikke få brugt vores egen bevilling, hvorfor vi kunne hjælpe andre styringsgrupper i nød for penge.

2008 er VM-år og vi skal til Kiev i Ukraine og flyve. Landsholdet er: Peter Bech (EFK87), Tommy Persson (NFK), Niels Erik Pedersen (NFK) og holdleder er Allan A. Jensen (Silkeborg).

Med den fremgang vi udviser på grund af nye målrettede træningsmodeller, er der grund til at formode, at vi kan nå top 10 med een pilot, og have to i top 20 og alle i top 30.

Vi fører omhyggelige statistikker på alle verdens piloter (vi har næsten alle data siden 2002) og en intern statistik baseret på filtrering ned til det power niveau vi skal flyve med i år, viser klart hvor tæt vi er på toppen.

Der er yderligere information på www.hotliner.dk (vores midlertidige hjemmeside indtil unionens nye Web kommer i luften)

I år skal vi arbejde hårdt for ikke at smide vores flotte "benflyvninger" væk med dårlige landinger!
Ingen kommentarer

Kunstflyvning
Den afgående formand for Kunstflyvningsgruppen, Peer Hinrichsen aflagde årsberetning.

Tak til de klubber, der har lagt baner til de fem konkurrencer i 2007 - mange deltagere går ned på 8 min.
Til NM i Sverige fik vi en røvfuld. Svenskerne klarer sig rigtig godt.
Anders Rasmussen var med som international dommer i Argentina.
Vi bør lave en bedre undervisning af dommerne.
Vi er gået i tænkeboks for at finde ud af, hvordan man kan klare sig bedre. Fra 3. konkurrence i år vil de nye regler blive indført.
I 2008 til EM i Italien og NM i F3A i 2009.

Peter Bech: I kan få råd og vejledning hos Elstyringsgruppen.

H.L.D, Randers MFK: fortalte, at for mange år siden inviterede man nogle tyskere, og fik dem til at kikke på og komme med gode ideer, og hjælpe.

Jet-gruppen
Jet-gruppen, som ikke selv kunne være tilstede, blev årsberetning fremlagt af Regnar Petersen, formanden for Eliteudvalget.

Vores aktiviteter har primært gået på at få afholdt Jet-træf hen over året. Vi vil gerne skabe nogle muligheder for at jetpiloter kan mødes forskellige steder i landet, hvor der kun flyves med jet. Dels for at få noget træning som man måske ikke har så stor mulighed for i den hjemlige klub, men også for at få ideer og udveksle erfaringer, med andre der flyver med Jet.

Derfor er der blevet afholdt jet træf stort set hver eneste måned hele året igennem, et eller andet sted i Danmark. Vi har brugt de baner vi har til rådighed flere gange. Vi har jo ikke så mange asfaltbaner i Danmark. Vi har fløjet på Holstebro Modelflyveklubs asfaltbane, Sønderborg Modelflyveklub og Sønderborg Lufthavn, Beldringe Lufthavn, og som et nyt sted, har vi fået tilladelse til at flyve i Stauning Lufthavn. Når vi flyver i en Lufthavn er vi altid i radiokontakt med Tårnet. Det fungerer rigtig godt. Når der ikke er full size trafik kan vi flyve, og når der er, bliver vi på jorden. Det er selvfølgelig afhængigt af full size trafikken, hvor meget vi får lov til at flyve, men en rigtig god ordning, som vi er glade for.

I 2007 forsøgte vi os med en egentlig Jetsommerlejr, for første gang i Danmark. Vi benyttede Holstebro Modelflyveklubs asfaltbane i uge 31, hvor vi simpelthen kunne flyve med jetturbine drevne fly i en helt uge. Det var bare rigtig godt med en kanon opbakning fra ind og udland. Der deltog 70 voksne og 20 børn. Adskillige familier havde valgt at holde en hel uges Jetcamping ferie i Holstebro. Et stort arrangement, der blev til i et godt samarbejde mellem jetstyringsgruppen og Holstebro Modelflyveklub. Vi havde forskellige aktiviteter under stævnet. Bl.a. forsøgte vi at få tilslutning til nogle små uforpligtende konkurrencer, men det er som det ikke rigtig er det, der tænder jetpiloter i øjeblikket. I hvert fald ikke under sådan en Jetsommerlejr. Men vi synes vi havde et rigtig godt arrangement, som vi vil gøre til en fast tradition, hvert år i uge 31.

Sidst i august deltog vi som sædvanligt i jettræffet i Laxå. Det er dejligt at komme ud at flyve på andre pladser en gang i mellem. Og så er det også mere sandsynligt at Svenskerne og nordmændene kommer og besøger os til vore stævner. Endvidere har der været piloter til Jettræf i Malmø, Rinkaby og andre steder i Sverige. Specielt er det praktisk for Sjællandske piloter at benytte sig af svenske flyvepladser.

Så afholdtes der JetVM i Irland i 2007, (F4J). Der konkurreres i "Individuel Class" og "Open Class". Det er overflødigt at nævne priserne på de fly der vandt. Blot at "Individuel Class" vinderen blev Stephan Völker fra Tyskland med sin BAe Hawk Mk51, og "Open Class" vinderen J. Tappin fra England, med sin F-86 Sabre.

Indtil nu har der ikke været interesse blandt danske piloter i at deltage. Med de fly der stilles op med til konkurrencerne, skal man virkelig også stå tidligt op for at være med. Det kan lade sig gøre, men det kræver man vil bruge den fornødne tid og energi og ikke mindst kroner på et sådant projekt. Det er jo ikke anderledes end som med alle andre former for konkurrencer på højt plan, blot at priserne på materiellet her er i en helt anden klasse, end vi er vant til at se i Danmark.

Vort mål er stadig at kunne tilbyde et jettræf én gang om måneden, enten som et enkelt dags træf, weekendtræf eller over 3-4 dage. I 2007 synes vi, at det er lykkedes ret godt for os. Det det handler om er at komme ud for at få luft under vingerne, og på pladser, der er velegnet til vores gren af modelflyvehobbyen.
Bent Hjuler-Sørensen

Svæveflyvning
Jan Hansen, formanden for styringsgruppen for svæveflyverne, aflagde beretning 2007/2008.
Svæveflyvestyringsgruppen har nu 5 forskellige konkurrenceklasser:
F3B, som er termikdistance og speedflyvning. F3F, som er speedflyvning på skrænt.
F3J, som er termikflyvning med løbestart. F3K, handlaunch svævemodeller, som er en ny klasse i Danmark, og denne klasse er netop også blevet ophøjet fra provisorisk til VM klasse i FAI regi. 2M, termikflyvning, gummitovsstart.
Pokalkampen 2007 blev vundet af Søren Helsted fra OMF, efter succesrig deltagelse i både F3B, F3F og F3J konkurrencer.
F3B landsholdet, Jan Hansen, Jesper Jensen og Søren Helsted var i 2007 i Schweiz til VM, og endte på henholdsvis en 23, 26 og 39 plads ud af 64 piloter, og holdplacering som nr. 9 ud af 22 hold. Regnar Petersen var med holdet som hjælper.
Esbjerg Modelflyveklub afholdt nordisk mesterskab i F3J 2007, med 39 deltagere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark.
Arne Bruun var stævneleder og fik stævnet gennemført på trods af meget vind og regnbyger.
F3K folket er kommet godt i gang i Danmark, afholder flere konkurrencer heriblandt en international, og der er gang i flere spændende byggeprojekter rundt omkring.
F3F folket har søsat en lang række træningssamlinger i 2008, både for at blive bedre og for at få flere til at flyve F3F.
F3F´erne afholder desuden en Eurotour konkurrence hvert år, i Contest regi, hvilket trækker en del udenlandske piloter til.
2meter klassen har i 2008, 25 års jubilæum, og SMSK og Steen Høj Rasmussen som i sin tid var med til at starte klassen, afholder i 2008 den 25. DM og nordisk postkonkurrence i 2M klassen.
F3K, provisorisk klasse fra 2009 officiel klasse 2m 25 års jubilæum, VM i Schweiz,

Helikopter
Helikopter styringsgruppen havde planlagt dommerseminar på dagen for repræsentantskabsmødet og kunne derfor ikke være til stede. Regnar Petersen fremlagde beretningen.
Dommerkursus
Det er ikke nemmere at være en god dommer i helikopterkonkurrencer end en god pilot. Og det er bydende nødvendigt at få ordentlig feedback på ens flyvning, hvis man skal forbedre sig. På styringsgruppens årlige dommerkursus bliver reglerne gennemgået og ikke mindst diskuteres det, hvorledes manøvrer flyves korrekt. I år fløj vi derudover eksempler på simulator for at illustrere de grundlæggende principper.
Helibatic
Vores nationale konkurrence Helibatic blev afholdt 3 gange i løbet af året. Det foregik i Filskov (april), Greve (juni) og Sønderborg(september). Inspirerende, lærerigt, hyggeligt. Helikopterstyringsgruppen sørgede for planlægningen, opdaterede regelsæt og pointsystem. Vi havde i år fornøjelsen af at byde velkommen til 4 nye piloter.
Grænse Cup
Danmark stillede med 4 piloter til Grænse Cup i Norge i maj måned. I F3C blev det til 4. og 9. plads ud af 17. I Sport klassen blev det til andenplads ud af 5, og det samme fik vi i populær klassen ud af 4 deltagere.
3D Masters
Danmark stillede med 1 pilot i 3D Masters, der er den største europæiske 3D konkurrence. Det blev afholdt i England. Det blev til en 4. plads i den mellemste klasse (Expert) ud af 20.
VM i F3C
Danmark stillede med 2 særdeles erfarne piloter til det officielle VM i F3C i Polen.
Ud af 74 deltagere blev det til en flot 28. og en 49. plads.
Munich Heli Masters
Det var en stor fornøjelse, at Danmark kunne stille med 5 piloter til denne 3D konkurrence, som egentlig er åbne tyske mesterskaber. Ud af 36 deltagere fik Danmark placeringer mellem 6.og 27. plads. Som pilot frygter man nok altid, at man slet ikke kan 'være med'. MHM viste heldigvis, at det på ingen måde var tilfældet. Vores kontakt til arrangørerne gjorde det muligt, at Danmark leverede én af de 5 dommere. Dejligt for vores hjemlige flyvning at få dommererfaring direkte fra de tyske fædre til F3N disciplinen. Tyskerne var begejstret over vores dommerindsats, hvorfor vi atter er bedt om at stille med en dommer til mindst 1 tysk konkurrence i 2008.

Alt i alt bød 2007 på pæne sportslige resultater. Én fik sin debut som international F3N dommer og 5 piloter fik deres debut i international konkurrence. I alt har 9 danskere fløjet konkurrence i udlandet én eller flere gange. Vores brug af MFN blev desuden væsentligt øget.

2008 bliver præget af vores deltagelse i EM i F3C, deltagelse i 3D Masters, denne gang også i den fornemste klasse, deltagelse i tyske mesterskaber samt international dommer indsats.

Skalagruppen
Skalagruppen kan melde om endnu et år med fremgang.
For os at se, så skyldes det flere årsager. Vores blad Modelflyvenyt er uundværligt. Her er vi blevet tilgodeset med alt det stof som vi har indsendt. Her får vi muligheden for at nå ud til alle modelflyvere i et hug. I 2007 blev der afholdt 2 skalatræf, henholdsvis Øst Fyn Mfk. og hos Viborg MFK. Vi mener, at det er her, at der kan lægges små grundsten for fremtidig konkurrencepiloter. Indtil videre har det været sådan, at vi kun har afholdt en konkurrence om året, nemlig 'DM. Men i 2007 blev der koblet en ny konkurrence på; Skala Cup dk, som blev afholdt i Brønderslev Nordjylland. Konkurrencen blev afholdt i forhold til klubskalareglerne, som er en ren flyveklasse. Vi syntes at kunne se, at det er vejen frem. 8 piloter deltog, og der blev virkelig gået til den. Til trods for div. Skader undervejs, blev der hurtigt repareret for at kunne være klar til næste runde. Brønderslev MFK. Leverede en rigtig god indsats for at cuppen kunne løbe glat.

Nordisk mester har ikke haft dansk deltagelse i rigtig mange år. Det fik vi rådet bod på i 2007. Oprindelig var det vores agt at sende et hold af sted til EM i Ukraine, men da tilslutningen var for ringe og FAI valgte ikke at gennemføre, så vi os omkring for alternativer. Et Nordisk mesterskab var måske også det bedste, set i forhold til, at vi stadigvæk er i en startfase. Da vores budget var tilrettelagt for international deltagelse, kunne vi straks se, at der var midler nok til at kunne stille med 2 landshold. Mesterskabet blev afviklet i to klasser; F4C klassen som den Internationale og Populær skala klassen. Populærskala klassen kender vi jo også herhjemme, dog er svenskernes regler langt mere omfattende end vores. Til trods for dette, lykkedes det holdet, Leif Poulsen, Ole Jensen og Ulrik Lützen, at besætte 1. pladsen. Det er noget som vi er meget stolte af. F4C holdet; Poul Münsberg, Bjarne Pedersen og Flemming Jensen måtte nøjes med en 4. plads som landshold. Dog syntes vi at en 10. - 12. og en 15 plads var heller ikke så ringe. Svenskerne havde jo i 2006 VM, og derfor var de ekstra skarpe, og absolut i overtal, set i forhold til de øvrige nationer.
Nordisk mesterskab gav også anledning til inspiration. Vi kunne godt se, at deres regler gav en større anerkendelse af det arbejde, som den enkelte piloter har lagt i sit byggearbejde, og reglerne blev ganske nøje studeret da vi kom hjem. Med den standart som vi har herhjemme i Danmark, syntes vi tiden var moden til at ændre vores regelsæt. De er nu på plads, og vi er ret spændte på hvordan de vil blive modtaget i år. Regelsættet kan man downloade fra skalagruppens hjemmeside.

Foruden inspiration til regelændringer, kunne jeg ikke lade være med at se på, hvordan et stævne af denne kaliber var sammensat.
Jeg fik en føler ud for at se om der evt. kunne være en interesse for afholdelse af et NM i Danmark. Norge og Sverige meldte klart ud fra starten at det ville de gerne og Finland ville også gerne have det hos dem. Det blev nu Danmark som trak det længste strå. Derfor vil vi i år være værter for et Nordisk mesterskab for første gang i 28 år. Vi er meget stolte af, at andre lande har udvist os denne tillid. Det bliver Pandrup MFK, som vil være værter, dels har de en rigtig god bane men geografisk ligger klubben helt perfekt placeret i Nordjylland. Se mere på:
nsm2008.pandrup-Mfk.dk
Vi sluttede året af i Filskov. Her blev der afholdt DM med et rekordstort deltager antal. 21 Piloter var tilmeldt, og der blev dystet i alle 3 klasser. Vejret var ikke med os. Kun ganske få flyvninger blev gennemført om lørdagen, så vi var pisket til at gennemføre resten om søndagen. Det var alligevel en klog beslutning at vente til søndag, da vejret viste sig fra den bedste side. For at afvikle DM, havde Leo Eriksen (Filskov MFK) allieret sig med Woodstock MFK. og Vejle MFK. Stævnet kørte på skinner, så man skulle tro at de ikke havde lavet andet, uden dem, kunne vi ikke have gennemført DM.

Sportsudvalget
Michael Munk, formanden for Sportsudvalget.
Fem 5 klubber har søgt om tilskud til forskellige arrangementer. Reglerne for støtte er noget løst formuleret, og jeg vil sørge for at vi i Sportsudvalget får dem præciseret, og strammet reglerne mere op.

Vi har afholdt to Stormodelseminarer henholdsvis den 12. jan. hvor der var samlet 67 deltagere og igen den 10. februar, hvor der var 69 personer, i alt 136 deltagere inkl. panelet deltog på de to seminarer. Sportsudvalget havde fået en del rosende tilbagemeldinger på de to seminarer.

Spørgsmål: H.L.D. Christensen syntes det var et overraskende godt seminar, han havde været med til.

Jørgen Mouridtsen, NFK
Vi mangler en Elite, som de unge mennesker kan se op til. Vi bør holde et ungdomsseminar. God PR starter i ungdomsarbejdet vi skal have nogle bedre konkurrenceresultater i international sammenhæng.


Årets RC-pokal
Dirigenten gav herefter ordet til Regnar Petersen, som skulle overrække årets RC-pokal. Pokalen blev givet til Kim Jensen fra Heligruppen. Kim blev nr. 4 i England og nr. 6 i Tyskland. Desværre kan Kim ikke være tilstede i dag, da han deltager på Helikoptergruppens dommerseminar, hvor han vil få overrakt pokalen.

ccDagsordenens punkt 3: Aflæggelse af årsregnskab
Arild Larsen fremlagde regnskabet.
Regnskabet er revideret og kritisk revisors kommentarer er i dag udleveret til hver enkelt klub, som er repræsenteret i dag.
Indtægterne holder sig rimeligt indenfor det budgetterede. Kontingentindtægter rammer præcis årets budget.
Gebyrerne ligger væsentligt højere end budgetteret, men svarer nogenlunde til indtægterne i 2006.

ccUnder udgifter blev bl.a. følgende poster uddybet:
Eliteudvalget inkl. RC-sport Dk. - Kr. 200.527,- (budget 230.000,-) Reelt er der anvendt 218.083, idet kr. 18.083 henstår i status som et passivt beløb sammen med 1.190,00 fra Sportsudvalget.
Andre møder repr.møde, visionsmøder
Kr. 36.405- budget 45.000- der var afsat beløb til visionsmøder, men der har ikke været afholdt visionsmøder/tænketank i 2007.
Ansvarsforsikring
Kr. 166.952,- Budget 180.000 kr. der mangler afslutning af en enkelt forsikringsskade på et tag vedr. år 2007.
Driftsresultatet før renter giver et overskud på 112.242,00 + kursgevinst og renter - kurstab i alt et overskud på 160.652,00.

Status
Der er en del efterposteringer, som det fremgår af regnskabet i Status. Kreditnotaerne vedr. DMF på 36.918,75 og kr. 19.273,00 i passiv vedr. Eliteudvalget og Sportsudvalget.
Egenkapitalen:
Kr. 1.673.290,-
Af de 3 noter på regnskabet kan bl.a. nævnes: Sportsudvalgets´s budget er ikke overskredet idet kr. 9000,- vedr. regnskabsåret 2006, men kom først til udbetaling i 2007. og under Div. udg. udgør ca. 21.000 kr. køb af en computer mv. til skanning af MFN.


Medlemsudviklingen
Vi er pr. i dag den 16/3 2008 - 3535 medlemmer inkl. 228 i restance.
Der er lige en enkelt kommentar vedr. Budgettet for år 2007 ang. Sportsudvalget, hvis budget for 2007 er blevet reduceret med 90.000 kr., da stormodelseminaret først blev afviklet i 2008 og budgettet for 2008 er blevet forøget med 90.000,- kr. til i alt kr. 135.000,-
Stormodel seminarerne har indtil nu kostet ca. kr. 95.000,-

NY Web: Beløbet er sat til 225.000,- inkl. moms for 2008 og for år 2009 175.000 som er et skønsmæssigt beløb.

RC-unionens opløsning
På repræsentantskabsmødet sidste år blev der bl.a. rejst spørgsmålet, hvad RC-unionen skulle bruge sin store egenkapital til?

Det har Sekretariatet prøvet at undersøge, det var ikke helt let, men vi bad hver enkelt involveret part om, at man skulle se det i det værst mulige perspektiv. Ud fra egenkapitalen i dag, så vil der, når alt er betalt restere ca. 360.0000,- kr. i dette beløb er der ikke taget hensyn til garantisummen på 310.000,- kr. til RC Modelflyvehåndbogen.
Ingen kommentarer fra salen

Dagsordenens punkt 4: Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen havde stille to forslag:
1.Forslag til vedtægtsændring
2.Forslag til gennemførelse af fusion

Anders Rasmussen, Haderslev MFK. Hvor mange repræsentanter er der i de 2 unioner?
Allan Feld: 60 i linestyring og 80 hos fritflyverne

Carsten Skamris, Københavns Modelflyveklub: Hvordan kan man ændre vedtægterne?
Peter Bech: EFK 87 Det gør man ved at sende et skriftligt forslag til vedtægtsændringer til Sekretariatet.
Peter Bech: Hvorfor er der ingen tidsfrist på indbetalingskortet fra PBS
Allan: Jam´n det er der skam også.

Michael Munk, sportsudvalget: Navnene på grupperne skal op til redigering, de skal ikke med i vedtægterne.


Herefter blev overenskomsten gennemgået af formanden

Forslag 1 enstemmigt vedtaget
Forslag 2 enstemmigt vedtaget

Dagsordenens punkt 5: Valg af formand Allan Feld blev genvalgt som formand med applaus

Dagsordenens punkt 6: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleant

Der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
På valg var: Jørgen Holsøe, Michael Munk, Regnar Petersen.
Ud over de tre bestyrelsesmedlemmer blev Søren Vestermarken, Falken MFK og Arne Bruun, Esbjerg MFK foreslået som kandidater.

Medens der var gang i stemmeoptællingen gav dirigenten Arne Bruun tilladelse til, at Hans Laurits Dahl Christensen fortalte lidt om sit projekt med indskanning af Modelflyvenyt.
Da forslaget om indskanning af Modelflyvenyt tilbød sig meldte jeg mig som den der gerne ville påtage sig det arbejde. Forskellige sygdomme har desværre forsinket projektet.
Jeg har i øjeblikket 25 årgange som er ved at blive scannet i PDF format. Jeg bruger
Bruger 1-2 timer om dagen
Tegningerne kan scannes ind i fuld størrelse
Det kan blive en slags Modelflyve håndbog til samtlige medlemmer

Peter Bech er RC-information med i det - HLD: nej det er det ikke
Allan er der nogen der kan hjælpe dig -HLD: det var ikke umuligt


Resultatet af afstemningen:
Michael Munk, 89; Regnar Petersen, 88; Jørgen Holsøe 71; Søren Vestermarken 54; Arne Bruun, 47 stemmer. 3 stemmer var ugyldige

Dagsordenens punkt 7: Valg af udvalgsmedlemmer mv.
Udvalgsmedlemmer vælges ikke længere på repræsentantskabsmødet.

Dagsordenens punkt 8: Valg af revisorer:
Kritiskrevisor, Per Holm og talrevisor, Kirsten Kristoffersen blev begge genvalgt med applaus.

Dagsordenens punkt 9: Budget og kontingent for det kommende år
Arild Larsen fremlagde bestyrelsens budget for år 2009
Det er nu op til Repræsentantskabet at komme med kommentarer:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2009, altså seniorer kr. 500,00 og juniorer
kr. 300,- indmeldelsesgebyr er indtil videre også uændret, men kan ændres såfremt der er yderligere stigning i portoudgifterne.

Indtægterne
Der er ikke taget højde for Fritflyverne og Linestyringsflyverne i kontingentindtægterne, men vi går ud fra at de er med i 2009, men intet er sikkert. Indtægter i alt 1.878.000- kr.

Under udgifterne kan peges på følgende enkelt poster:
DMF ´s samlede udgifter på 795.000 kr. afhænger af flere ting, som løn, portostigning, indtægt fra annoncesalg mv., så beløbet er svær at budgettere.

Den nye Web er skønsmæssigt sat til 175.000 kr.

De samlede udgifter udgør herefter kr. 2.051.000,- kr. således, at vi skulle ende op med et
driftsunderskud på 173.000 kr. og et samlet underskud på små 100.000 kr.
Vi ved heller ikke om bogen om RC-fly er "kommet i luften" og om det udløser noget af vores garantisum på de 310.000 kr.

Dagsordenens punkt 10: Eventuelt
Per Nielsen, Storkøbenhavns MFK: Virum Sorgenfri sportsklubs bestyrelse er blevet pålagt et kæmpe erstatningsansvar, fordi de har handlet ud over deres kompetencer. har RC-unionen en ansvarsforsikring for bestyrelsen?
Allan Feld: Nej det har man ikke, men man vil undersøge sagen.

Arne Bruun; Esbjerg MFK det må være op til hver enkelt klub, hvordan man vil sikre sig.

Jørgen Holsøe; RC-unionen kan ikke være forsikringstager for samtlige klubber i landet

Keld Hansen: DGI (Dansk Skytte og Idrætsforeninger) har en speciel forsikring til den slags.

Regnar Pedersen: Angående 2,4 Ghz var tyskerne ved at forbyde den, men det det blev ved truslen.
Angående flyvehøjden, ved jeg ikke rigtig, men der afholdes et møde hos KDA i april måned, hvor emnet vil blive taget op.

Peter Bech: Man kunne inddele områderne i zoner.

HLD: RC-unionen kan ikke tegne forsikring igennem DGI

Problemer med Danmarks Naturfredningsforening.

Chr. Mørup, Storkøbenhavns MFK: Angående støj stillede man i Københavns kommune en målestation op, men man kunne ikke rigtig måle støjen på grund af støj fra omgivelserne, men konklusionen blev, at man kun måtte have max 4 fly i luften -
Peter Bejerholm, AMC: en støjmålning giver ingen mening.

Jan Hansen gav herefter en lille præsentation på skærmen om sin og John V. Rasmussens F3B Svævemodel, hvor kravene til modellen er: at den skal kunne flyve hurtigt, langt, og længe. De skulle også finde et godt profil, som en Benjamin Rodax og Peter Wick har udviklet til dem.
Se i øvrigt www.spline.dk

Herefter sluttede mødet og formanden takkede alle for et godt møde, og ønskede alle en god flyvesæson.

Referent Karen og Arild Larsen

Arrangør/ansvarlig: ikke angivet