Bestyrelsen

Bestyrelsesmøder - dagsordener og referater
(Synlig når du er logget på)

lars-kildholt.jpg (120×160)     
Bestyrelsesmedlem og formand for MDK
Kommunikationschef
Valgperiode 2016-18
Lars Kildholt
mail: mdkformand(snabela)gmail.com
Tlf.: 20159777
Medlem af Greve RC-Center
                         peter.jpg (120×160)

     


Næstformand MDK
Formand for Aviators Modelflyvere
Valgperiode 2017-19
Peter Skotte
mail: peter(snabela)skottes.net
Tlf.: 22492663
Medlem af Aviators Modelflyvere, Aalborg

             
Troels Lund  Bestyrelsesmedlem
Formand for Flyvesikkerhedsudvalget
Valgperiode 2016-18Troels Lund
mail: tromilu(snabela)gmail.com
Tlf.: 25111007
Medlem af Københavns Fjernstyrings Klub KFK

  Allan Feld  Bestyrelsesmedlem
Formand for Eliteudvalget
Valgperiode 2016-18
Allan Feld
mail: allan.feld(snabela)mail.tele.dk
Tlf.: 86134140
Medlem af AMC, Nuserne, Skanderborg Mfk,
Aviator og Lindtorp Mfk

             
Marting Bjørnskov  


Bestyrelsesmedlem
Valgperiode 2016-18
Martin Bjørnskov
mail: mrb(snbela)martinb.eu
Tlf.:
Medlem af UAS Sport Danmark

     


Bestyrelsesmedlem
Valgperiode 2017-19

mail: 

             
   


Bestyrelsesmedlem
Valgperiode 2017-19
 

     

 

Kalenderåret

Der er en vis regelmæssighed i årets gang i bestyrelsen.
Årets mest markante begivenhed er klart nok Repræsentantskabsmødet, hvor bestyrelsen skal stå til regnskab for sine gerninger. Det er også ved dén lejlighed at bestyrelsen ændrer bemanding, og hvor de nye bestyrelseskandidater fremlægger deres ambitioner og interesseområder.

Ud over dette vigtige møde er der 4-6 bestyrelsesmøder, der lægges i kalenderen af den nyvalgte bestyrelse på deres første møde - det konstituerende møde.
Der er skal planlægges mindst 4 fysiske møder i løbet af vinterhalvåret, men der kan suppleres med elektroniske møder efter behov. Der offentliggøres også referat af elektroniske møder.

Forårets første møde drejer sig meget om forberedelser til repræsentantskabsmødet. Blandt mange ting skal det forgangne års regnskab behandles og sendes til revision. Indeværende års forslag til budget skal fastlægges. 

Forårets andet møde foregår efter repræsentantskabsmødet. Det kaldes det konstituerende møde. Her fordeler den nyvalgte bestyrelse ansvaret for de fastlagte udvalgsposter og opgaver imellem sig.

Møderne og samarbejdsformen

Bestyrelsesmøderne er i en årrække blevet holdt på Fjeldsted Skov Kro på Vestfyn. Det ligger nogenlunde midt i landet mht. køreafstand. Stedet har rigtig gode og moderne mødefaciliteter, og så har de en en berømmelig frokostbuffet. Og endda er priserne absolut konkurrencedygtige.

Fra januar 2018 er der indført fast dagsorden på bestyrelsesmøderne. Sekretariatet tager referat af mødet og sender det snarest til bestyrelsesmedlemmernes kommentering og godkendelse. Når referatet er godkendt offentliggøres det på hjemmesiden og annonceres på Forum.

Meget af bestyrelsesarbejdet foregår efterhånden imellem møderne. De hurtige og de nemme sager klares via bestyrelsens forum. Lidt større sager tages som elektroniske møde.

Samarbejdsformen er afslappet, høflig og respektfuld. Vi er bestemt ikke altid enige, og der bliver argumenteret energisk, men det kommer aldrig til personligheder. Jeg betragter det som en forudsætning for at bestyrelsen kan fungere, at man er tryg ved at fremføre sine synspunkter, og at man véd at der bliver lyttet til dem med skyldig respekt.

Selv om det kan tage tid at opnå enighed, sker det næsten altid. Der er heldigvis år imellem at en sag må afgøres ved afstemning. Når en beslutning er truffet uanset om det er i mindelighed eller ved afstemning, arbejder bestyrelsen loyalt sammen om, at udføre det besluttede.


Udvalgsarbejdet

Det er en naturlig konsekvens af demokratiet, at bestyrelsesmedlemmer løbende skiftes ud. Der er ingen vedtægtsmæssige grænser for hvor mange genvalg et bestyrelsesmedlem eller for den sag skyld en formand kan opnå. Men efter en årrække i bestyrelsen kan det være man brænder ud, og gerne vil give sin plads fri eller der er måske noget man hellere vil bruge sin tid på.

Hvert år, når en ny bestyrelse er valgt, skal de vedtægtsfæstede roller fordeles. Her tænkes på formænd for Eliteudvalget og Flyvesikkerhedsudvalget som de primære. Normalt vil rollen ikke skifte hænder med mindre den tidligere udvalgsformand har forladt bestyrelsen. Men det kan selvfølgelig hænde at udvalgsarbejdet er blevet for meget eller at et andet bestyrelsesmedlem brænder voldsomt for sagen.

Men udvalgene er den bærende konstruktion i MDKs bestyrelse og virke. Hele MDKs praktiske arbejde og viden på områderne ligger i udvalgene, og i høj grad på de valgte formænd. Derfor er en udskiftning af udvalgsformand ikke noget man bare gør. MDK administrative driftshåndbog beskriver udvalgenes roller og opgaver så en overdragelse gøres nemmere. Men der er stadig meget der ikke kan skrives ned, som f.eks. holdninger, kørende initiativer osv.

Udvalgene har deres egen organisation som også er demokratisk opbygget.
Eliteudvalget har undergrupper for alle relevante konkurrencegrene.
Flyvesikkerhedsudvalget varetager generelle sikkerhedsaspekter, men har også operationelle opgaver som godkendelse af modelflyvepladser og driften af stormodelordningen.

 

Arbejdsgrupper

Ud over de faste udvalg, har bestyrelsen mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper, som kan varetage en specifikt formuleret opgave med afgrænset varighed. Det vil typisk være et bestyrelsesmedlem, som bliver pålagt en opgave, og vurderer at opgaven kræver hjælp fra en arbejdsgruppe. Bestyrelsesmedlemmet aftaler så med bestyrelsen, at der nedsættes en arbejdsgruppe og evt. afsættes nogle midler til arbejdet. Arbejdsgruppen refererer til bestyrelsesmedlemmet og i sidste instans til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet kan efter ønske og evne selv deltage i arbejdsgruppen   


Er det fedt at sidde i bestyrelsen?
 

Ja,
det er det, hvis man kan lide at være med til at gøre en indsats for helheden.
Det er det, hvis man kan lide at have indflydelse på tingenes udvikling.
Det er det, hvis man synes modelflyvning er værdifuld og værd at kæmpe for.

Men hvis man gerne vil sole sig i berømmelse og promovere sig selv, er MDKs bestyrelse nok et forkert valg.
Bestyrelsens løn består af utak - dog med en god frokost ved bestyrelsesmøderne.
Og ellers bærer arbejdet lønnen i sig selv.

Utakken er ikke speciel for MDK. Alle steder hvor en bestyrelse træffer beslutninger, vil der være nogle der bliver glade og nogle der bliver sure. Og det er selvfølgelig de sure man hører mest fra. Derfor kan bestyrelsesarbejdet sommetider føles utaknemmeligt. Så er det ekstra vigtigt at bestyrelsesmedlemmerne bakker op om hinanden og holder sig målsætningerne for øje.

At arbejdet bærer arbejdet lønnen i sig selv, kan godt lyde lidt højtideligt, men sådan mener jeg det er.
Når man gør noget for MDK gør man noget for Modelflyvningen, og det er jo det vi alle interesserer os for som udgangspunkt.   


Er du vores kommende bestyrelsesmedlem?

Hvis du har læst så langt som hertil, har du fået et lille indtryk af bestyrelsesarbejdet, og måske har du lyst til at involvere dig i arbejdet - om ikke nu, men når tid, lejlighed og lyst er til det.

Mange tror, at man skal være klubformand for at kunne stille op til bestyrelsen. Det er ikke tilfældet. Faktisk behøver man end ikke at være medlem af en modelflyveklub. Ethvert medlem af MDK kan stille op til valg til bestyrelsen.

Har du fået lyst til at stille op, skal du sørge for at komme med til repræsentantskabsmødet enten som delegeret for din klub eller som observatør. Som observatør har du ikke tale- og stemmeret, men du kan stille op til valg til bestyrelsen og så får du naturligvis lov til at holde en valgtale.

Man behøver ikke at meddele sit kandidatur forud for mødet. Man skal blot reagere, når dirigenten spørger om der er andre kandidater.

Har du spørgsmål du gerne vil have besvaret inden du beslutter dig for et kandidatur, er du velkommen til at kontakte sekretariatet, et bestyrelsesmedlem eller formanden.