Kontakt os på info@modelflyvning.dk

Artikel 16 tilladelse til Modelflyvning Danmark

Tilladelse til Modelflyvning Danmark i henhold til artikel 16 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 af 24. maj 2019 om regler og procedurer for ubemandede luftfartøjer

Nærværende tilladelse i henhold til artikel 16, stk. 2, litra b, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 af 24. maj 2019 om regler og procedurer for ubemandede luftfartøjer (herefter: forordning 2019/947) er udstedt til Modelflyvning Danmark af Trafikstyrelsen og gælder Modelflyvnings Danmarks medlemmer, når disse flyver på godkendte modelflyveklubbers arealer. Følgende vilkår gælder for tilladelsen.

1. 

Bestemmelserne i denne tilladelse er tillægsbestemmelser til Forordning 2019/947 samt dronebekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 2253 af 29/12-2020 om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer. Bestemmelserne fastsætter, hvor reglerne for modelflyvepladser afviger fra de generelle bestemmelser i forordning 2019/947 samt dronebekendtgørelsen.


2. Definitioner

2.1 Medlemmer af Modelflyvning Danmark: Med medlemmer af Modelflyvning Danmark forstås egentlige medlemmer samt gæster som i forbindelse med f.eks. Internationale konkurrencer inviteres af Modelflyvning Danmark.

2.2 Godkendt Modelflyveplads: Modelflyveplads godkendt af Modelflyvning Danmark, jf. delegationen til Modelflyvning Danmark om godkendelse af modelflyvepladser af 1. januar 2018 (Trafikstyrelsens j.nr. TS30300-00143).
 
2.3 Godkendt Stormodelflyveplads: Modelflyveplads godkendt til stormodeller 7-50 kg af Modelflyvning Danmark, jf. Trafikstyrelsens delegation til Modelflyvning Danmark om godkendelse af stormodel flyvepladser af 1. januar 2018 (Trafikstyrelsens j.nr. TS30300-00143).


3. Registrering og mærkning

3.1 Medlemmer af Modelflyvning Danmark er undtaget kravet om registrering hos Trafikstyrelsen og erhvervelse af dronecertifikat, så længe flyvningen foregår i den Åbne Kategori på godkendte modelflyvepladser.

3.2 Droner skal være påført identifikation i form af Navn og Modelflyvning Danmark Medlemsnummer. Der er ingen formkrav til mærkningen.

3.3 Modelflyvning Danmark deler sine medlemsdata med Trafikstyrelsen på en af Trafikstyrelsen fastsat måde.


4. Kompetencebeviser

For flyvning med droner i den Åbne kategori på Godkendte Modelflyvepladser anvendes Modelflyvning Danmarks kompetenceog certifi-
katregler, jf. Modelflyvning Danmarks driftshåndbog. Driftshåndbogen
godkendes af Trafikstyrelsen, der løbende fører tilsyn med overholdelse og ajourføring af denne.


5. Gæsters flyvning på godkendte Modelflyvepladser

5.1 En gæst fra et andet land skal være medlem af et nationalt modelflyveforbund i sit hjemland.

5.2 Gæsten skal kunne dokumentere, at denne har en ansvarsforsikring, der dækker flyvning med droner, jf.§ 4 i dronebekendtgørelsen.

5.3 Gæsten skal kende de regler, der gælder for flyvning med droner på den Godkendte Modelflyveplads, som gæsten skal flyve på. Det er konkurrenceeller stævneleders ansvar at sikre, at gæsten har fået kendskab til lokale begrænsninger og reglerne, der gælder for flyvning på Modelflyvepladsen.

6. Flyvehøjde på Stormodelplads, der er godkendt af Modelflyvning Danmark

6.1 Ved droneoperationer over 120 meters (400 fods) højde skal der etableres et restriktionsområde for at sikre adskillelse mellem droneoperationen og bemandet luftfart, medmindre det for den enkelte droneoperation kan dokumenteres, at adskillelse på anden vis kan opnås. Modelflyvning Danmark kan for flyvepladser, som ligger indenfor luftrumsklasse G, opnå tilladelse til flyvning på stormodelflyveplads med droneoperationer op til 305 meter (1000 fod) uden etablering af restriktionsområde. En sådan tilladelse til en stormodelflyveplads er betinget af, at der for den givne stormodelflyveplads indsendes en ansøgning med dokumentation for, at der ved hver konkret droneoperation sikres adskillelse mellem bemandede og ubemandede luftfartøjer. Dokumentationen skal indeholde beskrivelse af procedurer og mitigerende foranstaltninger, så flyvning uden etablering af restriktionsområde kan ske på sikker vis.

6.2 Nærværende bestemmelse er en prøveordning der skal evalueres når tilladelsen evalueres første gang. Under hele prøveordningens varighed skal operatører, der gør brug af den ifølge tilladelsen forhøjede flyvehøjde, orientere Trafikstyrelsen skriftligt før operationen kan påbegyndes.

7. Startvægt

Den åbne kategori tillader droner på op til 25 kg. For Modelflyvning Danmark medlemmer øges vægtgrænsen til 50 kg. Forudsætning for flyvning med droner på mellem 25 og 50 kg er, at dronen er stormodelgodkendt af Modelflyvning Danmarks kontrollantkorps, samt at piloten har erhvervet stormodelcertifikat til den pågældende drone, jf. bestemmelserne i Modelflyvning Danmarks driftshåndbog. Flyvning med droner på mellem 25 og 50 kg må udelukkende ske på en af Modelflyvning Danmark godkendte Stormodelflyvepladser eller områder som af Modelflyvning Danmark er fundet egnet i henhold til Modelflyvning Danmarks driftshåndbog.

8. Aldersgrænse

8.1 Aldersgrænsen for flyvning med droner gælder ikke for Modelflyvning Danmark medlemmer, som har erhvervet relevant Modelflyvning Danmark kompetence-certifikat.

8.2 Indtil en fjernpilot under 15 år har opnået MDK kompetence-certifikat, skal flyvningen foregå under overvågning af en voksen instruktør, som selv har relevant MDK certifikat.

8.3 Den voksne instruktør har ansvaret for flyvningen og eventuelle skader på dronen, mennesker eller ting.

9. FPV First Person View

Såfremt der anvendes observatører og dronen er inden for synsvidde af observatøren, kan Modelflyvning Danmark medlemmer flyve FPV på samme vilkår som uden FPV i den Åbne kategori. Tilstedeværelse af observatør er for Modelflyvning Danmark medlemmer ikke påkrævet, såfremt flyvehøjde over terræn er max 50 meter.

10. Flyvning fra udvalgte skrænter

Skrænterne, jf. Modelflyvning Danmarks Driftshåndbog ”Godkendte Skrænter”, opfattes i enhver henseende som Godkendt Modelflyveplads eller Godkendt Stormodelflyveplads. Dog kan der ikke søges om forhøjet flyvehøjde ved godkendte skrænter.

11. Droneflyvning inden for 5 km afstand til offentlige lufthavne.

11.1 Modelflyvepladser, som ligger på eller umiddelbart inden for 5 km grænsen til offentlige lufthavne, skal have en samarbejdsaftale med lufthavnens koncessionshaver. Aftalen skal indeholde procedure for effektiv kommunikation og for undgåelse af sammenstød mellem droner og bemandet luftfart.

11.2 Samarbejdsaftalen skal indføres i en af Trafikstyrelsen godkendt driftshåndbog for lufthavnen, hvorefter den samlede driftshåndbog fremsendes til Trafikstyrelsens godkendelse.

11.3 I ganske særlige tilfælde, hvor en modelflyveplads, som ligger i periferien af 5 km grænsen, kan der søges om dispensation hos Trafikstyrelsen, om at det undlades, at der skal indføres procedure i lufthavnens driftshåndbog.

12. Fjernpiloter, der ikke overholder tilladelsen

12.1 Overholder en fjernpilot ikke tilladelsens vilkår, skal Modelflyvning Danmark eller den lokale Modelflyveklub træffe passende foranstaltninger for at sikre, at fjernpiloten igen overholder vilkårene. Passende foranstaltninger kan f.eks. være, at reglerne indskærpes over for fjernpiloten.

12.2 Overholder fjernpiloten fortsat ikke vilkårene eller overtræder fjernpiloten vilkårene flere gange, skal Modelflyvning Danmark udelukke fjernpiloten fra at flyve med droner på Godkendte Modelflyvepladser.

13. Indrapportering af hændelser

Modelflyvning Danmark er pligtig at rapportere hændelser, der involverer personskade, skade på kritisk infrastruktur, nærved-kollisioner og skader på husdyr til Trafikstyrelsen. Indrapporteringspligten gælder tillige for episoder hvor betingelserne i denne aftale, eller betingelserne fastsat i de af Trafikstyrelsen godkendte driftshåndbøger, ikke er overholdt. Modelflyvning Danmark pålægges ved sådanne tilfælde at identificere root-causes og foretage korrigerende handlinger for at undgå gentagelser, samt arkivere materialet med henblik på analyse.

14. Sagsbehandling

Når Modelflyvning Danmark foretager sagsbehandling på Trafikstyrelsens vegne i henhold til denne tilladelse skal sagsbehandlingen foregå efter punktet om sagsbehandling i delegation til Modelflyvning Danmark om godkendelse af modelflyvepladser af 1. januar 2018 (Trafikstyrelsens j.nr. TS30300-00143).

15. Ikrafttrædelse af tilladelsen samt udløb og revision af tilladelsen

15.1 Tilladelsen i henhold til artikel 16, stk. 2, litra b, i Forordning 2019/947 træder i kraft den 24.12.2022.

15.2 Tilladelsen gælder i 2 år fra ikrafttrædelsesdatoen og skal revideres, inden en ny tilladelse kan gives til Modelflyvning Danmark.

15.3 Revisionen påbegyndes senest et halvt år, før tilladelsen udløber.

 

PDF Download

Download PDF version.