Ny droneregler 1/1-2021

EU og TBST har udsendt nye regler for flyvning med droner, herunder modelfly. Læs hovedpunkterne her.

Ny droneregler 1/1-2021

Nye Droneregler fra 1/1-21  

EU’s droneregler er pr. 1.januar trådt i kraft. Du finder reglerne her https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0947  

Ud over de fælles Europæiske regler har Trafik, bygge- og boligstyrelsen den 29.december 2020 offentliggjort de danske tillægsregler – dem finder du her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2253  

OBS: Af det samlede regelkompleks fremgår det at ALLE der flyver med droner/modelfly i Danmark skal være registrerede/have dronetegn, samt at mindstealder for AL droneflyvning i Danmark er 15 år

Modelflyvning Danmark har hasteansøgt om dispensation i forhold til disse to bestemmelser - og har fået det (se herunder). Super hurtig ekspedition fra TBST side. Tak for det. Dispensationen gælder til 31/12-21, men det er vores forventning at disse punkter (blandt andet) vil blive permanente i vores kommende "Artikel 16 Autorisation"

Vi er klar over at de nye regler er en ordentlig mundfuld i forhold til de gamle. Vi vil derfor snarest ”trække våd” igennem de nye regler og her på siden publicere forskellige scenarier. F.eks. ”hvordan er reglerne hvis jeg udelukkende flyver modelfly under 25kg fra en MDK godkendt modelflyveplads” MEN det er under alle omstændigheder vigtigt at pointere at det er DIT ansvar at overholde reglerne. Sker det ikke har du ikke en ansvarsforsikring der gælder.

Herunder følger dog hovedpointerne:  

 • Aldersgrænse på 15 år (MED MINDRE du er medlem af Modelflyvning Danmark)
 • Krav om registrering/dronetegn (MED MINDRE du er medlem af Modelflyvning Danmark)
 • Krav om ansvarsforsikring der dækker flyvning med alle droner over 250g (MDK standard medlemskab giver forsikring i den åbne kategori (ret beset flyvning uden for byerne) MDK’s tillægsforsikring giver dækning for flyvning i den specifikke kategori (ret beset flyvning i byerne)) – Dækningssum skal være 0,75 mill SDR (pt. svarende til ca. 6,6 mill. Kr.)
 • Krav om mærkning af modellen med dronetegn/dronebevis nummer samt ejers navn og adresse
 • Max flyvehøjde 120m over terræn.
 • ALLE dronepiloter SKAL inden flyvning påbegyndes orientere sig på www.droneluftrum.dk i forhold til eventuelle midlertidige restriktioner i området
 • Der sondres ikke længere mellem flyvning over land og by men om risiko forbundet med flyvningen.
 • For indehavere af dronebevis er politiunderretning ikke længere nødvendig
 • Der må ikke flyves over offentlige veje der har en hastighedsgrænse på 70km/t eller mere, med mindre formålet er at krydse vejen – og i så tilfælde må krydsningen kun ske når der ikke er trafik på vejen
 • Fortsat krav om 5 km til offentlig godkendt flyveplads og 8 km til militær flyveplads*.
 • Der må maksimalt flyves i 100m højde hvis afstand til offentligt godkend flyveplads er 5-6 km
 • Fortsat krav om 150m til diverse offentlige institutioner
 • Krav om 300 m til militære installationer
 • Krav om 2 km til lægehelikopterflyveplads (HEMS)*
 • Fortsat forbud mod flyvning over særligt naturfølsomme områder
 • Afstandskrav til Jernbaner nedsat til 15m
 • Forbud mod flyvning over beboelsesejendom med mindre man har indhentet tilladelse    

  *) For disse bestemmelser er der visse lempelser hvis man er indehaver af dronebevis  

 

BEMÆRK – ovenstående er IKKE ”reglerne” – men hovedpointer. Læs Reglerne !!